ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್

Media Release

Posted on : March 10, 2016 at 5:09 PM

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕವಿ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಭಟ್ಕಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ನವಾಯತಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಜಮಾಯತಿ ಆನಿ ದಾಲ್ದಿ ಲೋಕ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಧಾ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್.
ಮಾರ್ಚ್ 06 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 5 ವರಾಂಚೆರ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಚ್, ಚಾ ಫಳಾರ್ ಜಾತಚ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಜಾನಪದ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 6 ವರಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಾಸಕ್ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.
ಸುರ್ವೆರ್ ಝೇಂಕಾರ ಮೆಲೊಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ `ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಆಮಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾರವಾಡಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಟ್ಕಳಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಮಾತ್ಯೊ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.  ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ತೀನ್‌ಯಿ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಭಾಶೆಂತ್ ಲಿಪಿ, ಬೊಲಿ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್. ವೈವಿಧ್ಯತಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಬಳ್. ತೆಂ ಉರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
Budkulo_Academy Award_Prog (19) Budkulo_Academy Award_Prog Budkulo_Academy Award_Prog (1) Budkulo_Academy Award_Prog (2) Budkulo_Academy Award_Prog (3) Budkulo_Academy Award_Prog (4) Budkulo_Academy Award_Prog (5) Budkulo_Academy Award_Prog (6) Budkulo_Academy Award_Prog (7) Budkulo_Academy Award_Prog (8) Budkulo_Academy Award_Prog (9) Budkulo_Academy Award_Prog (10) Budkulo_Academy Award_Prog (11) Budkulo_Academy Award_Prog (12) Budkulo_Academy Award_Prog (13) Budkulo_Academy Award_Prog (14) Budkulo_Academy Award_Prog (15) Budkulo_Academy Award_Prog (16) Budkulo_Academy Award_Prog (17) Budkulo_Academy Award_Prog (18)
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ. ಶೇಟ್, ಶಿರಸಿ ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಹಾಕಾ ಕಲೆ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಲೂ ಪೀಲೂ ಮರಾಠಿ, ತೊಳಸಾಣಿ ಹಾಕಾ ಲೋಕ್‌ವೆದಾ ಖಾತಿರ್ ರು. 50000/-, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಫಳಾಂ, ಹಾರ್ ಆನಿ ಪೇಟ ಘಾಲುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.
ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಓಂ ಗಣೇಶ್, ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಚ್ಯಾ `ಭಾಯ್ಲ-ಭಾಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಅನುವಾದಾ ಖಾತಿರ್, ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಚ್ಯಾ `ದಲಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್, ಲೇಖನಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಥಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರು 25000/-, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಫಳಾಂ, ಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
(ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂಚೊ ಐವಜ್ ರು 10,000/- ಥಾವ್ನ್ 50,000/-ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನಾಚೊ ಐವಜ್ ರು 5,000/- ಥಾವ್ನ್ 25,000/- ವಾಡಯ್ಲಾ).
Academy_Award_Cultural (13) Academy_Award_Cultural Academy_Award_Cultural (1) Academy_Award_Cultural (2) Academy_Award_Cultural (3) Academy_Award_Cultural (4) Academy_Award_Cultural (5) Academy_Award_Cultural (6) Academy_Award_Cultural (7) Academy_Award_Cultural (8) Academy_Award_Cultural (9) Academy_Award_Cultural (10) Academy_Award_Cultural (11) Academy_Award_Cultural (12)
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕು. ಅಂಜಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ವಾಜ್ ಶಿರಸಿ (ನಾಚ್), ನಸರುಲ್ಲಾ ಅಸ್ಕೇರಿ (ಖೆಳ್) ಆನಿ ರಾಜಾರಾಮ ಪ್ರಭು (ಸಂಗೀತ್) ಹಾಂಕಾಂ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮುನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಧಕಾಂಕ್, ಸಿಎ ಎಸ್. ಎಮ್. ಸಯ್ಯದ್ ಖಲೀಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ. ಪೈ  ಆನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಟ್ಕಳ ಶಾಸಕ್ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 3೦% ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.
ಸನ್ಮಾನಿತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಅಶೋಕ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಆನಿ ಮಮತಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಣಿ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೇಟ್ ಆನಿ ರಾಮನಾಥ ಮೇಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ವೈಭವಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಅಂಜುಮಾನ್ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಹಾಣೆಂ ಚಾಲನ್ ದಿತಚ್ ಮಾರಿಕಟ್ಟಾ ವೃತ್ತ-ಫ್ಹೂಲ್ ಬಜಾರ್- ನೆಹರೂ ರೋಡ್-ನಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಗಯಕ್ಷೆ ಸಭಾಭವನಾಕ್ ಹೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊ.
Budkulo_Academy_Award_Procession (20)Budkulo_Academy_Award_ProcessionBudkulo_Academy_Award_Procession (1)Budkulo_Academy_Award_Procession (2)Budkulo_Academy_Award_Procession (3)Budkulo_Academy_Award_Procession (4)Budkulo_Academy_Award_Procession (5)Budkulo_Academy_Award_Procession (6)Budkulo_Academy_Award_Procession (7)Budkulo_Academy_Award_Procession (8)Budkulo_Academy_Award_Procession (9)Budkulo_Academy_Award_Procession (10)Budkulo_Academy_Award_Procession (11)Budkulo_Academy_Award_Procession (12)Budkulo_Academy_Award_Procession (13)Budkulo_Academy_Award_Procession (14)Budkulo_Academy_Award_Procession (15)Budkulo_Academy_Award_Procession (16)Budkulo_Academy_Award_Procession (17)Budkulo_Academy_Award_Procession (18)Budkulo_Academy_Award_Procession (19)
ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಲಾ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:-  ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ನಾಕುದಾ ದಫ್ ಮಂಡಳಿ, ಶಿರೂರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಮನ್ ಶಿರ್‍ಸಾಟ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಭಟ್ಕಳ್, ಯಕ್ಷಗಾನ – ಕುಮ್ರಿ ಮರಾಠಿ ಪಂಗಡ್, ತೊಳಸಾಣಿ ,ಬೇಡರ ನೃತ್ಯ – ಹರೀಶ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಶಿರಸಿ, ಮಹಿಳಾ ಚೆಂಡೆ – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಹಿಳಾ ಚೆಂಡೆ ವೃಂದ, ಉಪ್ಪುಂದ,ಖೇಳ್ ಪ್ರಸಂಗ್ – ನಂದ ಕರ್‌ಗೊಟಕರ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಸದಾಶಿವಗಡ, ಧೊಲ್ ನಾಚ್ –  ವಿಷ್ಣು ರಾಣೆ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಕಿನ್ನರ್, ಕಾರವಾರ್, ಶಿಗ್ಮೊ ನಾಚ್ – ಸತೀಶ್ ಬೇಳಾರಕರ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಆವರ್ಸಾ, ಕಾರವಾರ್, ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪಕ – ದೈವಜ್ಞ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಶಿರಸಿ, ತೊಣಿಯಾಂ ನಾಚ್ – ಶಿವಾನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಂದೇಕರ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಕಾರವಾರ್.
ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ.
ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *