ಸಾತೆನಾಚೆ ಸಾಲಿಚ್ಯಾ ಕಸಾಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕೊಡು ‘ಅಗ್ಲಿ’

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Posted on : January 12, 2015 at 4:47 PM

ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಡು ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಿಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ‘ಪೀಕೆ’ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಅಗ್ಲಿ’.

ಅನುರಾಗಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸ್ಟಾರ್‍ಲೆಸ್. ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಚಿಂ, ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಬಳ್ವಂತ್ ನಿರೂಪಾವ್ಣಿ ಆಸ್ಚಿಂ. ‘ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ’ತ್ಲೆ ಕ್ಲೀಶೆ ತಾಂತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಸ್ಟಾರ್‍ಗಿರಿ, ಗಮ್ಮತ್ ಸಂಗೀತ್, ‘ತೂ ಮುಜೆ ನಿಚೋಡ್ ದೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗಾಂ, ಮನೋರಂಜನ್ ನಾಂಚ್ ನಾಂತ್. ತಾಣೆಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಆಸನಾಂತ್. ತಿಂ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಕಾಣಿಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಸ್ಟಾರ್”. ತಾಚಿಂ ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲಿಂ ಗುಲಾಲ್, ದೇವ್ ಡಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಸ್ಸೇಪುರ್ 1 ಆನಿ 2 ತಸಲಿಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾಚ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ.

ugly

ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಹಿಂಸೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ ತರೀ ‘ಅಗ್ಲಿ’ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ರಾವ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಶೀದಾ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾಚೊ ಈಗೊ, ಮೊಸೊರ್, ದುಬಾವ್, ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಅಭದ್ರತಾ, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ದುಡ್ವಾ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್, ಮನ್ಶಾಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಸಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ ‘ಅಗ್ಲಿ’. ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ತೀನ್-ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ Gone Girl ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಎಕೆ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ತಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾ ಕರ್ತಾನಾ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯೊ, ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕುಶಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಆಕೆರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಕಶಿ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಿ, ಕೊಣೆಂ ಕರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಂಚ್ ನಾ. ‘ಅಗ್ಲಿ’ಂತ್, ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಕಲಿ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಲೆಂ? ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್? ಆವಯ್ನ್? ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್? ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನ್? ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡಾನ್? ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್? ಕೊಣೆಂ? ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.

anurag kashyap

ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ನಾಪತ್ತೊ ಪ್ರಕರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ತೀವ್ರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಘೆತಾ. ಚೆಡ್ವಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿಂ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಕಾಪಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ವೆತಾ ಬರವ್ಪಿ-ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಘಡ್ಚೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ trace ಕರ್ತಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತಾಕೀ trace ಕರ್ನ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಸತ್ ದವರ್ತಾ. ಕೊಡು ಸತ್ ತೆಂ.

ugly-movie-wallpapersದೆದೆಸ್ಪರ್, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮುಕಮಳಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ (ಶಾಲಿನಿ ಬೋಸ್), ಥೆಂಬೊ ಸೊರೊ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಗ್ಳಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಉದಕ್ ವೊತುನ್, ಒಕ್ತಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಫೆನಾಕ್ ಪಳೆತಾ. ಫೆನಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಶಾಲ್, ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಕರ್ಕಶ್, tense music. ‘ಅಗ್ಲಿ’ಚೆಂ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ‘ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಉತರ್’ ಬರಯ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ tone-ರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಪಟ್‍ಕಥಾ, ಸಹಜ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಗಜಿಬಿಜಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬೊಬಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ದೃಶ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೆ cuts ‘ಅಗ್ಲಿ’ಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾತ್. ಹೆ cuts ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್‍ಯೀ ಬೋವ್ ಆಧಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

Ronit-Roy-Shoumik-Bose_UGLY1 13933863440434f-original-1

‘ಅಗ್ಲಿ’ಚೆ ಪಾತ್ರ್‍ವರ್ಗ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ನೀಜ್ ಸ್ಟಾರ್. ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಬೋವ್ ಉಣಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ – ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ‘ಬ್ರೇಕ್’ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒದ್ದಾಡ್ಚೊ, ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಧುವೆಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಹುಲ್ ಭಟ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ, ಬಾಪುಯ್-ಆವಯ್-ದುಸ್ರೊ ಬಾಪುಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘರ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ-ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂಶಿಕಾ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್, ರಿಣಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚೊ ರಾಹುಲಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಆನಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸ್ (ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಧವ್) ಜಾವ್ನ್ ಪರಕಾಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ; ಹಾಂಚೆ ಸವೆಂ, ನಿರ್ಭಾವುಕ್, ರಾಗಿಶ್ಟ್, ಕಠೀಣ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಪುರ್ತೊ ಘೊವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್, ‘ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಆಸಾಂ, ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ‘ದೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪೀಕೆ ಸೋಜಾವೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೊನಿತ್ ರೊಯ್ – ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಅಸೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾಕೀ ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಶೀದಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ ಠಿಕ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಹಿಟ್-ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟ್ಯಾಗ್ ವಚೊನ್, 100 ಕೊರೊಡ್ ಕ್ಲಬ್, ತೆಂಯೀ ವಚೊನ್ 200-300 ಕೊರೊಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ದುಡ್ವಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ತುಕ್ಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅನುರಾಗ್ ತಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹೆ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ‘ಅಗ್ಲಿ’ ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿಂ, ಮನ್ಶಾಭೊಗ್ಣಾಚಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಕಾಂತಂವ್ಚಿಂ ‘ಕ್ರೂರ್’ ಪಿಂತುರಾಂ. ‘ಅಗ್ಲಿ’ಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕ್ರೂರ್’; ಶಿರ್ಶಿರೊ ಉಟಂವ್ಚೆಂ. ಜರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಚಿಂ ಕೊರೊಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿಂ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾತ್ಲಿಂ ‘ಗೊಡ್ಶಿಂ’ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ‘ಅಗ್ಲಿ’ಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಯಾ. ಆನಿ ತಾಚಿ ‘ಕೊಡ್ಸಾಣ್’ ಮನಾಂತ್ ಉರಯಾ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *