ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 4, 2016 at 12:04 AM

(ಭಾಗ್ – 9; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ (ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್) ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ರಾಯ್‍ಪಣಾಕ್ ದ್ರೋಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ (ತಶೆಂ ಚಿಂತುನ್) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ, ತೆಂಯ್ ಮಂಥನಾಚ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಣೆ ದಗ್ದಿಲ್ಲೆಂ ದುರಾದೃಶ್ಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ (ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಚ್ ದಾಖ್ಲೆ, ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರ್). ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ಖುರಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುರ್ತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್‍ದಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಕ್ರೂರ್, ಪೈಶಾಚಿಕ್ ದಗ್ದೊಣ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚರಿತ್ರೆಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್.

Budkulo_VJP Saldanha_Literature Series_9ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಕ್ಳ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನಾಯಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಶೆಂ ತಾಕಾ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್, ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ (ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಯೆತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ಜಾಂವ್, ಬಂದಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಜಳಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಖಡಾಪಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಶೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾವ್ನ್, ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ.

ಹೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾಚ್ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಆಂತೊನ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂನಿ ದಾವ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕಾಣಿ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಕೆನರಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ) ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಠಿಕ್ತಾ. ಖೊಟೊ ಆಂತೊನ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿ ಸಂಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದಡ್ ಚಾಲು ಜಾತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್.

VJP Saldanhaಅನಧಿಕೃತ್ ರಜೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಬಂದಡ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಭೂಗತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ನ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಚಿಂತಾ ತರೀ, ಟಿಪ್ಪು ತಾಕಾ ಪರತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಕ್‍ಚ್ ಧಾಡ್ತಾ, ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀವ್ನ್. ಅಶೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್‍ಚ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ರೆವ್ಡತಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ತಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಕ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಸಿನೊಲ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಖಾಲ್ ತಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ತೊ ಠರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ನಿಶಾನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ತಿ ಸಿನೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಿದ್ರುಲ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಅರ್ಲುಕ್. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಅರ್ಧ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾವೂರ್ಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿಲಾಗಿಂ ತಿ ಆಸ್ತಾ, ತಿ ಮೊರ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾ ತಿ ಸಿನೊಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಶೆವೊಟಿಂ ತಿಚೊಯಿ ಜೀವ್ ವೆತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಿ ಸಿನೊಲ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಿಯಿ ಸಬಾರ್ ವಿಘ್ನಾಂಕ್, ಆಕಾಂತಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿಂಯಾಂನ್, ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾ ಸಯ್ತ್. ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿಯ್ ತಶೆಂಚ್, ವಿಘ್ನಾಂಕ್, ಆಕಾಂತಾಂಕ್, ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ ಆನಿ ರಾತ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್, ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ಸಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ತರ್ ಹಿ ಸಿನೊಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ನಿಶಾನಿಗಿ? ವಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

Budkulo_VJP Saldanha_Imfernachim Daramವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಖಡಾಪಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಅಪಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಖಡಾಪಾನ್ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬಂಧಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ಚಡ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಝಳ್ಕನಾ. ಆಪುಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆನಿ ಮರಿಯೆಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೆಪಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ, ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ್, ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿ ಜಾಗೊ ಘೆತಾ.

Budkulo_VJP Saldanha_Sardarachem Sannidhan_2ದೆಕುನ್‍ಚ್ ವಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ನಿಗೂಢ್ ರಿತಿಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮೆಳನಾ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್, ಘಡಿತಾಂ, ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್‍ಚ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ವೇಗ್ ಇತ್ಲೊ ಭರಾನ್ ಆಸಾಗೀ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಸ್ಪಿರಿತ್ ಲಾಭ್ತಾ ಆನಿ ವೇಗ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

Budkulo_VJP Saldanha_Mogachi Mahimaಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉತ್ರೊನ್, ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿಧಾನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹೈರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಉತ್ರೊನ್ ಆಗ್ನೆಸಾಸಂಗಿಂ ತೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾ, ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಚಾವೆಕ್ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್. ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ ಧರುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಆಜ್ಞಾಂ ವಾರ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಸರ್ವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳೂರ್, ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ, ಉಡುಪಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆನಿ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬೋವ್ ಅದ್ಬುತ್ ಆನಿ ರೋಮಾಂಚಕ್. ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ತೊ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ, ಎಕಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸುಟನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ದೊಡ್ತೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ವಿಘ್ನಾಂಕ್, ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವೆಚೆ ತಸಲಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಉಬಿ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾರಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚೆ ಹಾಲ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಕಶೆಂಯ್ ತೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾವೊನ್, ಪರತ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಆನಿ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾ. ಕಠಿಣ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಮಾತೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ, ಹೆರಾಂ ಪಾಸತ್ ಅಪ್ಣೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾ.

ತರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ? ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ತೊ ದವ್ಲತೆನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್, ಬಲಿದಾನಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್, ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಹಣೆಬರಪ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಶೆವಟ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್, ನ್ಹಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ರಚ್ಣಾರ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಖಡಾಪ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ತರೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ವಾಸ್ತವ್.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಭಾಗ್ 8: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹೀರೊ ಸಾಹಸಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್
ಭಾಗ್ 7: ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್, ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ?
ಭಾಗ್ 6: ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ
ಭಾಗ್ 5: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್
ಭಾಗ್ 4: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

2 comments

  1. ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಸಿಲೊನ್ ರಾಜ್ ನೀತಿನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಡ್ವೊಣೆಕ್ ಲಾಗು ಕರ್ಣ ಬೊರಯ್ಲೊ ಹೊ ಉಪನ್ಯಸ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಚಿ ಕಾಂಣಿ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಪ್ರತಿಭಿಂಬಿತ್ ಕರ್ಯತಾ.

  2. ಖಡಾಪಾಚೆ ಥೊಡೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಜಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಭೊಂಕಚ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಹಾಂವೆ ಜೆರೊಸಾಂತ್ ತಾಚಾ ಪುಸ್ತಕಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಕೀ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವರ್ನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕಳಿಚೆ ಸಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *