Latest News

ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 21, 2014 at 1:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್!

Udas_Tಅರೆ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ತಾಯ್ಗೀ? ತುಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ  ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಹರ್ ದೀಸ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾದ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ತಶೆಂ ತುಂ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ತುಕಾ ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂ ವಾ ಮತ್ಲಬ್ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುವೆಂಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂಯ್. ತುಕಾ ಕೊಣೀ, ಕಸಲೊಯೀ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಶ್ಕಪಟ್‍ಪಣಿ ತುವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಚ್ ಅಂತರ್, ಭೇದ್ ಬಾವ್ ತುಕಾ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಊಂಚ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ (ಸೊರ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿಯಾಬ್, ತುಕಾ ಫುಗಾರ್ಚೆಂ, ಗೊಡ್ ಗೊಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ಲೆಂ) ಸಳಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಘಡ್ಲಿ. ಛೆ! ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಜಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉರಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ ನಾ!

ತೆಂ ತಿಶಿನ್ ಆಸೊಂ, ತುಂ ತುಜಿ ‘ಡ್ಯೂಟಿ’ ಹಾಂಗಾ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಆನಿಕೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಸಾರ್ಕೆಂಚ್!). ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಶೆಂಯ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ತುಜೆ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್’ ಕರುಂಕ್ ಚವ್ತೆಂ ವರಸ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತುಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

micmax1

ಅರೆ, ಆನ್‍ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಸರ್ಲೊಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ತುಕಾ ಕಶೆಂಯೀ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ತುಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಂದುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಸವ್ನ್, ಕೊಮೆಡಿ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಂಗೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಸಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ?

ಕೊಮೆಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ‘ಟ್ರ್ಯಾಜಿಕ್’ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್ ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್! ತುಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕೆಪೆÇ್ಪ ತರೀ ಹಾಸನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ತುಂ ತುಜೆಂ ತೆಂ ಪೆÇತೆಂ ಖಾಕಿಯೆ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ‘ಬೆಂಡ್’ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಫಿಸಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾಚ್ ಕಸಲೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಿಣಾನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾನ್ ತುಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತುಂ ಸಾಹಿತಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ, ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಅಶೆಂ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ತುಕಾ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುವೆಂಚ್ ತುಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಂಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಾದನಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿನ್ ತುಕಾ ತಶೆಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ `ಕೊಮನ್ ಮ್ಯಾನ್’. ಪುಣ್ ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಮನ್ ನ್ಹಯ್.

ತುಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಬಂದ್ ಘಡ್ತೊ ತರ್ ತಸಲೆ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ಯೆತೊ. ಪುಣ್, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ತುಜೆಪರಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ವಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗಿ? ತುಕಾ ತುಂಚ್ ಸರ್. ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮತಿಕ್ ಅಶೆಂ ಧೊಸ್ತಾಯ್ ತರ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ರಿತಿ ಆನಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಗುಣಾಂಖಾತಿರ್.

MickMax BWತುಜೆಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ತರೀ ಖರ್ಚಿ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾಲೊಯ್. ತಸಲೆಂ ಆಕರ್ಶಣ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ತುಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, `ತುಂ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂ ವ್ಚೊ’ ಮ್ಹಣ್. ಖಂಡಿತ್. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತುಕಾ? ತುಕಾ ಕಪಟ್‍ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ವರ್ತೊ, ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜರೂರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ತುಕಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಫರಕ್. ದೆಕುನ್ ತುಜೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್‍ವರ್ವಿಂ ಅಸಾದ್ಯ್.

ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾದ್ಯ್? ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ‘ಆಪುಟ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ತಾಲೆಂತಾಂವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಬಿರ್ಮತಿಚಿಚ್ ಸಯ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಬಾಯ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತುಜಿ. ತುಕಾ  ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ತೆಕಿದ್ ತುಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಪರಿ ಪಿಕಾಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತೆಲ್ಯಾ ತುಕಾ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶಿ ನಿರಾಶಿ, ಖಂತಿಚಿ ಆನಿ ದುಖಾಚಿ ಜಾಲಿ ತೆಂ ಕಳನಾ.

ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಆಯ್ಕೊಪಿ ಖಿರೊನ್ ವೆತಾ. ತುಜಿ ಜಿಣಿ, ಅನ್ಬೊಗ್, ಸಲ್ವಣಿ, ನಿರಾಸ್‍ಪಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತುಜೆಂ ಪೆÇಕ್ರಿಪಣ್, ಖುಶಾಲಾಯ್, ವಿಡಂಬನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂತುಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಚ್, `ತುಜ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸಾ, ತುಜೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕಾಜೆ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮನಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತರ್ ತಿಂ ಪದಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ರಡ್ಲಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ತುಜ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಕ್ಚೆಂ ತರ್: `ಸಂಸಾರಿಂ ಪದ್ ತುವೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ರಡ್ಲಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮೋಗ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತುವೆಂ, ದುಖಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲೆಂನಾಂಯ್!!’

ಛೆ! ಕಸಲೊ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೋರ್ ತುಂ. ತುಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ತುಂ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖುಶಾಲಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಚೊಟ್ಟ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೆಂ ದೂಖ್, ಆಘಾತ್, ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತರೀ ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ತುಜೆ ಕಶ್ಟ್, ದೂಖ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ನಾಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತುಕಾ. ಕಿತ್ಯಾ ತುಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಹಟ್, ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್? ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಾವರ್ವಿಂ ತುವೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಜಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆ? ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ದವರುಂಕ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪುಣ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್‍ಪರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕರ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಜ್, ಮಾನ್, ಮರ್ಯಾದ್ ತಿನೀ ಸಾಂಡುನ್ ದಯಾ, ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಪುಟ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ತುಂ ಏಕ್ ಪೆದ್ದಾಬರಿ ನಿಸ್ವಾರ್ತ್, ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಶೆಂಯ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊಯ್? ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಅಬಿಮಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ತುಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಮದೆಂಯ್ ತುಕಾ ತುಜೊ ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ ಮಿಕ್ಕಿಯಾಬ್? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ‘ಮೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್. ನ್ಹಯ್, ತುಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾ ನಶ್ಟಾಂನಿ ವಳ್ವಳೊನ್, ಕಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅರ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ? ಕೆಲ್ಯಾರೀ ‘ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮೊನೆ ಜಾಲೆಗಾಯ್! ಅಳೆ, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮುಲ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತುಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತೊ. ಸಪ್ಣೆಲಿ ತುಂ. ಆಬೆಲಾಚೆ ಕುಳಿಯೆಚೊ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಕಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಗೊ ಉರ್ಲೊ ನಾ ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತುವೆಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಧಾರಾಳ್ ದುಡ್ವಾದಾರಿ ಸಂಗಟನಾನ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್, ನಶ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್? ಉದಾರೆಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ – ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನೇಮ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ಲಕ್ಶಾ, ಕುಡ್ಡೆಪಣ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲೊಣೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಛೆ! ಚಿಂತಾನಾ ರಗತ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ.

ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊಮೂ ತುಕಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ತಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂನೆ? “ಡೊನಿ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಶಿಂ ಹಜಾರ್ ಯೆಟುನ್ ಬೊತ್ಲಿಂಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೆಂಗ್ಯ್‍ಗೀ, ನಿರಾಸ್‍ಗೀ, ವೇದಾಂತ್‍ಗೀ  ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‍ಯಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್. ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಏಕ್ `ನಾಯ್ಟ್’ ಉಬಿ ಕೆಲಿಯ್, ತಿಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೆಸೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್. ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಭೊಂವ್ಲೊಯ್. ಪತ್ರಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಲೊಯ್. ಕುಮೊಕ್, ಪೆÇ್ರತ್ಸಾವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲೊಯ್. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿದ್ಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಣೆಂಚ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ನಾ.

ಕಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತುಜೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಆಜೂನ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ – ‘ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿಕೀ ಗವ್ರವಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ’. ವ್ಹಯ್ ತುಕಾ ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಅಹಮ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ, ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾ ನಾತ್ಲೊಯ್. ‘`ಅಳೆ ಡೊನಿ, ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ತೆ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಆಮಿ ದೀಜೆ.’’ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ದಖೊ ದೀವ್ನ್ ಮೋಸ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಶಿಣ್ ವಾ ಬೆಜಾ ರಾಯ್ ತುವೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜೊಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲೊಯ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಹೆರಾಂಚೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂಯ್. ತುಜೆಂ ದೂಖ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಲಿಪಯ್ತಾಲೊಯ್. ತುಕಾ ರಾಜ್‍ಕಪೂರಾಕ್ ಸರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ತುಜಿಂ ಅದುರಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾತಿತ್ ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್? ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿಂಗೀ? ತುಜೆಂ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಜೂನೀ ಆಸಾ. ಜಿಣಿ ಯೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಣಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಎಪೀಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಎಪೀಲಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ‘ಸಕ್ಸೆಸ್‍ಫುಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತೆ. ತುಕಾ, ವಿದಿನ್ ಶೆವ್ಟಾ ಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಏಕ್ ರುಪಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಕಾ ಪುಟ್ವಾನಾತ್ಲೆಂ. ಛೆ! ಕಸ್ಲೆಂ ದುರಂತ್! ‘ಚೋರ್ ಬಾಬಾ ಚೋರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಸುಂಕ್ ತುವೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪುರ್ತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಫೆÇಂಡ್‍ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಡೊನಿ, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಫೆÇಂಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಕ್ರೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಡೊನಿ” – ತುಜೆಂ ದೂಖ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೊ. ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಕೀ ಮೊರ್ಚೆಂಚ್ ಪರಮ್ ಸುಖ್ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿ.ವಿ. ಸೀರಿ ಯಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತುಂ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಳೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲೊಯ್.

ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಬರ್ಪಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಂ ಏಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಶನಿಸ್ಟ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಫರಾಮಸ್, ಉಣೆಪಣ್ ತುಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಗರಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ತುಕಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಕೊಣಾಕೀ ಲಾಬ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಜ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಗಯ್ರೊ ಜಾಲಾ.

ತುಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ಲೊಯ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕತಾ ‘ಆತ್ಮಾನಂದಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ’ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ತಾಂತುಂ ‘ಸಕ್ಕಡ್’ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ತುಂಚ್ ಭಿಯೆಲೊಯ್‍ಗೀ ವಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೀ ತುಂ ತಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾಂಯ್. ಗಾಂವಾಂತ್, ವಿದೆಶಾಂತ್ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕೀ ತುಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಅವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ತುಜೆ ಮತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ಲೊಯ್. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚರ್ಚಾ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತೆ? ಸಂಸಾ ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತುಂ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟ್ತಾಲೊಯ್. ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಿಚಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಘಡಿತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹರ್‍ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್!

ಆಕ್ರೆಚೆಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀಬ್ ತಶೆಂ ಹಾತಾನ್ ಬಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ!’ – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಜೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ರೂಪ್‍ಚ್ ತುಜೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ಬರಪ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚೆ ಮತಿಕ್‍ಚ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ! ತುವೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ನಿರ್ಲಕ್ಶಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ವಿದಿನ್ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ತುಂ ಆಶೆತಾಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಆಜ್ ತುಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಜೆಂ ಖಾಡ್ ಮತ್ಲಬಾನ್ ಖೊರ್ಪುನ್, ತ್ಯೊಚ್ ಪೆÇಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ದೊಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ನೆ.

ಕಶ್ಟಾ-ನಶ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾನಸಿಕ್ ತಶೆಂ ದಯ್ಹಿಕ್ ವಳ್ವಳೆ  ಭೊಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತುವೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊಯ್. ತರೀ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲತಾ, ಪೆÇಕ್ರಿಪಣ್, ಖುಶಾಲಾಯ್, ಗಂಬೀರತಾ ತುಜ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಮುಕಮಳಾರೀ ತುವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಉರಯ್ಲಿಯ್. ಕಸಲಿಚ್ ಪುರಾಸಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಸಲ್ವಣಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್‍ಪಣ್, ಶಾಂತಿ ತುಕಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಖಂಚೆ `ಬಂದಡೆ’ಕ್ ತುಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್ಗೀ ತೆಚ್ ವೇಳ್‍ಘಡಿಯೆ ತೆ ಬಂದಡೆಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕ್ರೂರ್ ವೆಂಗ್ಯ್!

ಆಕೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪದಾಂತ್ಲಿಂ (ಯೇ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾ) ಉತ್ರಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತುಂ ನಾತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ:

“ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ…
ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ…
ಉಡಾಸ್ ಆದ್ಲೊ ಕಾಡಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ…
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ…”

(ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ)
ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 22, 2010 ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾಂ)

1 comment

  1. “The best” article, liked it… Lets all respect Konkani and people who work for it .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News