ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 21, 2014 at 2:02 PM

Traveller_Tಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ವಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವ್ಹಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂದಡೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಖಡಾಪಾನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯಾಂಚೆರ್ ಅದ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂಚ್.

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್. ಮೈಸೂರ್, ಒಡೆಯರ್ ರಾಯಾಂಚಿ ರಾಜ್‍ದಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ಮಧೆಂ ಹೈದರಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ರಾಜ್‍ದಾನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾವೇರಿ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ತಡಿರ್, ಎಕಾ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಜಶೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ತಾಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕೊಟೆಂ ಬಾಂದುನ್ ಭದ್ರ್ ಪಹರೊ ಲಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ.

Srirangapattana Tour (6)
ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಚಿ ನಿಶಾನಿ, ಉರ್ಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಥಳ್ ಮಾತ್ರ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಹೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಭಾರತಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಗತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ತಿ. ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೋಮುವಾದಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಪಯ್ಶಿಲೆ ದಿಶ್ಟಿನ್‍ಚ್ ಅಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂನಿ, ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವಿಘ್ನಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಅದ್ಯಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್, ಹಜಾರೊಂ ನಿರಪ್ರಾದಿ ಲೊಕಾಚೆರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೆರ್, ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಣಿ ಇಂಫೆರ್ನಾಚೆ ಕಶ್ಟ್, ವಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಿ ಕರಾಳ್ ಬಂದಡ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ವಾಟೆರ್ ಆನಿ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಬಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹಜಾರ್ ತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ತಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್.

ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ 15 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಟ್, ರಾಜ್‍ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ. ಮೈಸೂರ್ ಬಿಎಸ್‍ಎನ್ನೆಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್, ತಾಚಿ ಧುವ್ (ಮ್ಹಜಿ ಕಸಿನ್ ಭಯ್ಣ್) ಪ್ರೀತಾ ಸಂಗಿಂ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಣದಿಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರವೇಶ್‍ ದ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಣಾಂನಿ. ಭಾರತಿಯಾಂಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ, ಪುರಾತನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ, ವಸ್ತುಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಅಬಿರುಚ್ ಉಣಿಂ, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂಯಿ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ರಾಕೊನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂಚ್.

Srirangapattana Tour (7)
ಹೈದರಾಲಿ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ವೈಭವಾಚಿ ಸಮಾಧಿ ಹಿ. ರಾಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಉರಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂತುಂ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ನಿಕೆಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯೆ ಸಮಾಧಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸುವಾತ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಫುಲಾಂಚೆಂ, ರುಕಾಂಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ತೋಟ್ ಆಸೊನ್ ಥಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬರೊ ಜಾಗೊ.

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕುದ್ರ್ಯಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ 10-12 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ಚಡ್ ಅಂತರ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ದಸರಾಚೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೆತಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊನ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಉರೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಅವಶೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ.

ವಾಟೆರ್ ಹೆರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಮುಕಾರ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಝುಜಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಿಖಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ಸುವಾತ್ ಭದ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಭೊಂವಾರಿಂಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಉರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿಕ್ ರಾಜ್‍ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಆಸಾ.

Srirangapattana Tour (5)
ಆದಿಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿಂ ತಬೆಲಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಸಮಾದಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಹಿಂ ಆಸಾತ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಿ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಹೈದರಾಲಿ, ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಗಿಮಾಳೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಝಡ್ತೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್, ಗಾಡ್ವಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಭೀಭತ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಶಿರಾಪ್ಚೆಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಉಬ್ಜೊಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಿಶೇಸ್. (ತಸಲೆಂ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ). ಥಂಯ್ಸರ್ ಆತಾಂ ವಿಶಾಲ್ ಸುವಾತೆರ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ತೋಟ್, ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್, ರಾವ್ಳೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ವಸ್ತು ಆಸಾತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜಾ ಹಾತೆರಾಂ, ಫರ್ನಿಚರಾಂ, ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಸ್ತು ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ತವಳ್ಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ, ವರ್ಣಾಚಿಂ, ಆಜೂನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ ಪ್ರಮುಖ್.

Srirangapattana Tour (2)
ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ

ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಸಮಾಧಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗುಂಬಜ್ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಶಯ್ಲೆಚೆಂ. 230 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಆಜೂನ್ ಅಖಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಿಲ್ಪಕಲೆಕ್, ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಹಿಂ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಸಮಾಧಿಂಚಿ ರಾಸ್‍ಚ್ ಆಸಾ; ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಚಿಂ ತಬೆಲಿಂ (stables) ಆಸಾತ್. ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮುಕಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಚೊ ಉಬಾರ್ ಜಾಗೊ – ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ಚೊ ಗುಡೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ ವಾಟೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕರ್ನಲ್ ಬೆಯ್ಲಿಕ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ಲ್, ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್, ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ನಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೀವ್ಳ್, ಅಶೆಂ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ಜಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉರ್’ಲ್ಲೆ, ಧೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಘರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

Srirangapattana Tour (9)
ದರಿಯಾ ದೌಲತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಕ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಲೇಕಕಾ ಸಂಗಿಂ ಕಸಿನ್ ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೀತಾ ಡಿಸೊಜಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್, ಆಮ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ, ಬೊತ್ಲಿ ಸವೆಂ! ತ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ದಬಾಜ್ಯಾಚೊ, ದಸರಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚೊ (ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ). ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಬನ್ನಿಮಂಟಪಾಂತ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಥಂಯ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಕ್ ಧ್ವಜ್‍ವಂದನ್, ಪಥಸಂಚಲನ್, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾತ್.

Srirangapattana Tour (3)
ಝುಜಾ ಖೈದಿಂಕ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೈಲ್
Srirangapattana Tour
ಝುಜಾ ಖೈದಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜೈಲ್ ಹಾಂಗಾ ಭದ್ರ್ ಕೊಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಪಂದಾ ಆಸಾ
Srirangapattana Tour (1)
ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ
Srirangapattana Tour (11)
ಬ್ರಿಟಿಶಾಲಾಗಿಂ ಚವ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಹಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಲೇಖಕ್.

ದಸರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂನಿ ಮೈಸೂರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ರಾವ್ಳೆರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗೆ ವೀಜ್‍ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಲಂಕಾರಾನ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ಚಾಕಜೆ. ತಾರಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾಪರಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಲೋಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ. ದೇಶ್, ವಿದೆಶಾಂಚೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕತಾಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಆವಾಜ್, ಪೂಂ…. ಪೂಂ….. ಪೂಂ….. ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾ ವೆಳಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವುವುಜೆಲಾ ತಸಲೆಂಚ್, ಫುಂಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್, ಫುಂಕುನ್ ಮಜಾ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಆವಾಜ್‍ಚ್ ಆವಾಜ್.

Srirangapattana Temple
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ನಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ ತೇಂಪ್ಲ್

ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ,  ಕೆದ್ನಾಗೀ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಎಕಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಅನ್ಬೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಮೈಸೂರ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಮಿಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವನಾಕಾತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಸರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಯಾ!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಾಚಿ ಮಜಾ!

Srirangapattana Tour (8)
ದಸರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ

ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿಸಾ ಮೈಸೂರ್ ಸಾಂ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್, ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ದಸರಾಚೆ ದೀಸ್ ತೆ, ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ, ವಾಹನಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಕೀ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಗೊ ನಾ! ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಾಹನಾಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಚ್, ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಜೋಶ್. ವಿಜ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೈಸೂರ್ ಝಳ್ಝಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೊ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೊ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂಗೀ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತಾ. ವೆಳಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಚಡಾವತಾಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ! ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಮೀಟರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗಿ ಮಿನುಟಾಂ, ಅಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ಕಿ.ಮೀ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಖುಶಿ, ಗಮ್ಮತ್, ಥ್ರಿಲ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊ ಆನಿ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಘುಸ್ಚೊ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಜಿನ್ಸಾಚೊ, ವೇಸಾಚೊ ಲೋಕ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆವಾಜ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆನಂದ್ ಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ಸವಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿತ್ಲೆ ವೆಸ್ತ್ ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ತಿ ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸವಾರಾಂಕ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಸರಾ ವೆಳಿಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಮಜಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ವಾಟೊ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 03, 2013ವ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *