ಶೆಂಡಿಯೆರ್ ಕಂಡಿ ದವರ್ಚಿ

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

Posted on : January 21, 2016 at 11:47 AM

Comedy cartoonಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ವೆಕ್ತಿ, ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಏಕ್ ಮಾನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಗರಿಕ್, ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಏಕ್ ಫಾಕಿವಂತ್ ಲೇಕಕ್/ಕವಿ/ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್, ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ದಾದ್ಲೊ/ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ದೆಂ ವರ್ ಭರ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ತಸೆಂ ದೇಶಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ, ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ, ಕಲ್ಪನಾ ಛಾವ್ಲಾ, ದೀಪಿಕಾ, ಲತಾ, ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ಅಮಿತಾಬ್, ಠಾಗೋರ್, ಒಬಾಮಾ, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಾಂ ದೊಮಿನಿಕ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್… ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಂಜಿನಿಯೆರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬೇಂಕರ್, ವಿಗ್ಯಾನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಗಾಯಕ್, ಮೋಡೆಲ್, ಪಾಯ್ಲೆಟ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್/ಮಾದ್ರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಎಕಾಪಾಟ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಸಿಸ್ಟರಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ‘ಜೋರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ಮಾಗಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಶಿಂವರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಬಾತ್ತು ಕಿತೆಂಗೀ ಕುರ್ವಾತಾಲೊ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಾದ್ದೆತಾಲೊ, ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಾತಾಲೊ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಪರಿಂ ಲಜೆತಾಲೊ, ಜವಾಬಿ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ, ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭಗ್ತಾ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ, ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆತಾಲೊ.

‘ಬಾತ್ತೋ, ಸ್ಟೇಂಡ್ ಅಪ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್.

‘ಎಸ್ ಶಿ..ಶ್ಟ..ರ್ರ್ …’ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಾಂಪೊನ್‍ಶೆಂ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ ಬಾತ್ತು.

‘ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್‍ರೇ ?’ ವಿಚಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್.

‘ಹ್… ಹಾಂ…ವ್ ಕಾ…ಜಾ…ರ್ ಜಾತಾಂ !’ ಗಾಗೆಲೊ ಬಾತ್ತು.

ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ! ದಾಡ್ಡ್ಯಾ, ತೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

ತಸೆಂ ನ್ಹಯ್ ರೇ, ತುಂ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಜಾತಾಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಸೊಬೀತ್ ಚೆಡ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾಂ.

ತುಜೆಂ ಬೋಡ್! ಪೆದ್ದಾ, ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ರೇ?

ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಪುಣೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ತಾಂ!

ಕಾಜಾರ್, ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗಿಂ – ಹಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೊಯ್‍ರೇ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾಚೊ ಪತಿ ಜಾತಲೊಂ.

ತುಜೊ ಭೆಜೊ ! ಪಾರ್ಪೊಳ್ಯಾ, ಆದರ್ಶ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್ ರೇ?

ಚೂಡ್ ಕೊತ್ರು ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಘೊವ್ ಜಾತಾಂ ಶಿಶ್ಟರ್!

ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಸೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಂ…

ಹಾಂ, ಗಾಂಧಿ ಪರಿಂ. ಗಾಂಧಿ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ.

ತುಜೊ ಮಾಂಡೊ! ಮೂರ್ಕಾ! ಹಾಂವೆಂ ತಸೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಆದರ್ಶ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಿ ಕರ್ನಿ ಕರುನ್ ಮಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

ಆಂ ತಸೆಂಗೀ? ತರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ ಪರಿಂ ಎಕಾ ಧುವೆಕ್ ಜಲ್ಮವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೇಕ್ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಧುವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಶಿಶ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆಂ.

ತೆಂ ತುಜೆಂ ಧುವ್ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ತುಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್?

ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪ್ ಜಾತಾಂ.

ತುಜೊ ಮೆಂದು! ಪಿರ್ಕಿಸಾ, ಅಳೆರೇ ಮಿಶೆಲ್ ಪಳೆ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್, ತಸೆಂ ತುಂ..?

ಹಾಂವ್ ಮಿಶೆಲಾಚೊ ನವ್ರೊ ಜಾತಾಂ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಘುಂವ್ತಾ ತುಜಿ ಜೀಬ್. ಪಳೆರೇ, ಶಾಲೆಟ್ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾತಾ, ವಿನಿತಾ ಮೋಡೆಲ್ ಜಾತಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾತಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಕವಿ ಜಾತಾ, ರೆನಿಟಾ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜಾತಾ…

ಹಾಂವ್ ಫೇಮಿಲಿ ಮೇನ್ ಜಾತಾಂ.

ತುಜಿ ಮೋತ್! ಪಿಸ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಖಂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್ತಾಯ್?

ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ಚಿ!

ಪುಣ್ ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ರೇ ?

ಪೋಟ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನ್ಯೇಂ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ, ವೆಳಾರ್ ಚೆಕ್‍ಅಪ್ ಕರಯ್ತಾಂ…

ತುಜೆಂ ರೂಂಡ್! ಬೆಪ್ಪಾ, ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ರೇ?

ಮ್ಹಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ಜೊಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ನ್ಯೇಂ?

ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಸೊಡ್, ತುಂ ಸಾಂಗ್, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜೊಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್?

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊತಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಫಿಕ್ಸೆಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಾಡಿನ್…

ಏ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್ ರೇ?

ಬಾಯ್ಲೆ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಖಂತ್? ತುಕಾ ನಾಂತ್ ನ್ಯೇಂ?

ತುಜೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ! ಫೂಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ವೋಟ್ ವಿಲ್ಲ್ ಯು ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಾಯ್ಫ್ ಬೇಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ?

ಐ ವಿಲ್ ಬೀ ಡೇಡ್!

ಡೇಡ್ ಗೀ ಬೋಡ್ ಗೀ ತುಜೆಂ. ನೋನ್‍ಸೆನ್ಸ್, ಸಮಾಂ ಉಲಯ್ ರೇ. ಕೋಣ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಸಾಂಗ್ ರೇ…

ಓ ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಪ್!

ತುಜೆಂ ಶಿಂತಿದ್! ಗಾದ್ದಾ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆರೇ ತುಕಾ?

ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಡೇಡಿ ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾ ಜಾತಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್ ರೇ?

ಚೆಡುಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ.

ತುಜೊ ಕಟ್ಟೊ! ಗಾಡ್ವಾ, ನೆಹರೂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ಪೊಣ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ತಸೆಂ ತೂಂ..?

ಹಾಂವೀಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚಾ ಪೊಣ್ತುರಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ನಾ ತರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಪುಣೀ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾಂ.

ಅಯ್ಯೋ, ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ರೇ ?

ಜನಸಂಕೊ ವಾಡೊಂಕ್ ಮೊಜಿ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾಂ ಶಿಶ್ಟರ್.

ತುಜೆಂ ಮೋನ್! ರೆಡ್ಯಾ, ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ಪುಣೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಕಾಜಾರ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಾಪಯ್, ಹೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಯೇನಾರೆ ತುಕಾ? ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಂಜಿನಿಯೆರ್, ಪಾಯ್ಲೆಟ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾಕಾರ್, ವಿಗ್ಯಾನಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಬೇಂಕರ್, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆಫಿಸರ್, ಬಿಜ್ನೆಸ್‍ಮೇನ್, ಬಿಲ್ಡರ್, ಯಾಜಕ್, ಮಾದ್ರ್… ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆರೆ ತುಕಾ ?

ಹಾಂವ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪುಣೀ ಜನಮ್ ದಾತಾರ್ ಜಾತಾಂ.

ತುಜೆಂ ಅಟ್ಟೆಂ! ಅಂಡೆ ಖಂಯ್ಚೊ, ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೊಯ್?

ಜನಮ್ ದಾತಾರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೊ ಆನ್ ಜಾಲೊಂ ನ್ಯೇಂ? ಪಾವಾನಾಂಯೇ?

ನಾಂ, ಪಾವಾನಾಂ. ಕಸಲೆಂ ಪುಣೀ ಕಾಮ್, ದಂದೊ, ವಾವ್ರ್, ನವ್ಕರಿ, ವ್ಯಾಪ್ತ್, ಜೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಜೆ. ಘರ್ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆನ್, ಬಾಬ್, ಡೆಡಿ ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಲಗಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ? ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂಚ್.

ತುಜೊ ಬೊಂಡು! ಅರೇ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್, ಬಾಪಯ್ ಜಾತಾಯ್, ಕುಟಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ರೇ?

ಕುಟಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್… ಏಕ್ ಬರೋಸೊ ಭರ್ತಾರ್, ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘರ್ಕಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಬ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂವ್, ನಂತರ್ ಆಬ್…

ತುಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ಲೊ ಕಿಡೊ. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಕ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್ರೇ?

ಏಕ್ ಬರೀಶಿ ಸುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ.

ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ರೇ, ಕಿತೆಂ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಯ್ ರೇ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ?

ದೊಗಾಂ ಪುಣೀ ನಾತ್ರಾಂ ಜಲ್ಮಾವ್ನ್ ದಿತಾಂ.

ಖಂಯ್ಚೊ ಹಲ್ಕಟ್ ರೇ ತುಂ? ತಕ್ಲೆಂತ್ ಶೆಣ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾಯ್. ಅಳೆಮಾ, ಸಂಸಾರಿ ಫುಡಾರಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಂ ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಮಾ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತಾ?

ಸಂಸಾರಿ ಫುಡಾರಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾತಾಂ ಶಿಶ್ಟರ್.

ತುಜೊ ತಕ್ಲೊ! ಮಾಂಕ್ಡಾ, ದಿಸಾಚಾ ಪೊಡಿ ಖಾತಿರ್, ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಜೊಡಿ ಖಾತಿರ್, ಭುಕೆಚಾ ವೊಡಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ರೇ.

‘ಜೋಡಿ’ ಖಾತಿರ್ ಸೊಬೀತ್ ತರ್ನೆಂ ಹೊಕಲ್, ‘ಫೊಡಿ’ ಖಾತಿರ್ ಕಾಜಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತೀನ್ ಭಗಾ ಮಾಸ್, ಆನಿ ‘ವೊಡಿ’ ಖಾತಿರ್ ದಾಟ್ ಗಜ್ಡೆಚೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ…

ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಮೂರೇ, ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ತುಂ! ತುಜ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶಾ ನಾಂತ್‍ಯೆರೇ?

ಆಸಾತ್. ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾತ್ತ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಖರಾರ್, ರೋಸ್ ಆನಿ ಪರ್ತಾಪಣ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ತುಜೊ ಕಾರ್ಕು! ಹೆಡ್ಡಾ, ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ನಾಂ ಯೆರೇ ತುಕಾ?

ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಉದಾರ್ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?

ಖಂಚೊ ಗತ್ತಿಗಾಟಾಚೊ ಚೆಡೊ ಹಾಬಾ ಹೊ! ತುಂ ತರ್ ಇಂಜ್ನೆರ್, ದಾಕ್ತೆರ್, ಪಾಯ್ಲೆಟ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್ ?

ಊಹುಂ. ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಕಾಜಾರಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾತಾಂ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಂ ಪರಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲೆ!

ತುಜೆಂ ಕರ್ಲ್! ಮಂಗ, ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರೆಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಉದಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ.

ತುವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪುಣೀ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲಾಂಯ್ಗೀ ಶಿಶ್ಟರ್ ?

ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಡೆ-ಪಾಡೆ ನಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಕೋಣ್ ಜಾತಲೊಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್.

ವೊಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತುಂ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತೆಂತ್ತ್ ಈಸಾರ್ತಾಯ್? ಹದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರುಷ್ ಜಾತಾಂ. ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ್!

ತುಜಿ ಶೆಂಡಿ! ಯೆರು ದೂಮಾ, ಶೆಂಡಿಯೆರ್ ಕಂಡಿ ದವರ್ನಾಕಾರೆ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಬರೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾ ರೇ.

ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಜಾಂವಂಯ್ ಜಾತಾಂ ಶಿಶ್ಟರ್ !

ಮೊಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ! ಅನ್ನಾಡ್ಯಾ!! ಶಿಟ್ ಡಾವ್ನ್!!!

* * * * *

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಖರೆಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ All rounder. ಹಾಸ್ಯ್ , at any cost ಜರೂರ್ ಆಸಾ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *