ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 12, 2014 at 4:30 AM

Wilfy Rebimbus 2ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಟ್ಟೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್, ಪುಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ವೀಣಾನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬೋವ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್. ವ್ಹಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಅರ್ಹ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೆದಾಳಾಗೀ ತಾಕಾ ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ, ಕೇವಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ – documentation. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ? ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಂ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜಾಲಾಂ, ಕೆಲಾಂ? ಕೊಣೆ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ documentation ಜಗವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಿಚ್ಚಿ ಲಸ್ರಾದೊನ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಉಲಂವ್ಕ್/ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊತೊರ್ ವಿಲ್ಯಂ ಆರ್ ಡಿಸಿಲ್ವ (ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದೊ. ವಿಲ್ಲಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ). ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ silly ಆನಿ useless ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾ, ದೆಕುನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ವಾ ಧಾಂಪೊನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖರೆಂ, ಬರೆಂ ಚಡಾವತ್ ಫೊಂಡಾಕ್‍ಚ್ ಸೆರ್ವಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ, ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗೃಹಬಂಧನಾಂತ್ (self arrest) ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನೀ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ? ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

padma awardsತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ನದರ್, ಒಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ ಹೆರಾಂಯೀ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ದೆ| ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ದೆ| ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‍ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ‘ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಂಕಣ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಸಾಹಿತಿ ದೆ| ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲಾಚಿ ಆತ್ಮಕಥಾ ಎನ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿನ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್‍ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರೇತನಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ರ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಅರ್ಹ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾಧಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಫುಲವ್ನ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವವ್ನ್, ಭಾಶೆಕ್, ಸಂಗೀತಾಕ್ ಫುಡಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಸಬಾರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಉದೆಶೆಂ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ತೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ, ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಖುದ್ ಕರ್ಚೆಂ/ಕರಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಖರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಣೆ ಪುಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತಲೊ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೊಲೊ ಏಕ್‍ಯೀ ಯೋಗ್ಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆನಿ ದುರಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂ ಖಾತಿರ್ (ಪದ್ಮ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋಗ್ ಸಾಧಕಾಂಚೆಂ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನಾಚೆಂ ಡಿಟಿಪಿ/ವಿನ್ಯಾಸ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲಾಚೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.

(Originally posted on December 24, 2011)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *