ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಖರೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ನಾಯಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 14, 2016 at 4:22 PM

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ನಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಕ್ಣೊ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸದಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ತವಳ್. ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಯ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_1ಮ್ಹಾಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್. ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ತವಳ್ ತೊ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಏಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜಿ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಸವಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಪೊತೆಂ ಭರ್ನ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ, ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. (ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಬಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿರೇರಾ ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್).

ತವಳ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಭಾವಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತುಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ಸವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ‘ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್’, ‘ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’, ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ವಾಚ್ತಾನಾ ಥ್ರಿಲ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಜಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್‍ಚ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ‘ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್’ ಕಾದಂಬರಿ. ಗಲ್ಪಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ತವಳ್ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ‘ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್’ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್‍ಚ್ ಆಕರ್ಶಕ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್.

ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಚಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿಚ್ ‘ಚೆಡುಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಲಿ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ‘ವಿಧವ್’ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಲಿ.

‘ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್’ ಆನಿ ‘ಚೆಡುಂ’ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್. ಅಶೆಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಜೆ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆತಾಂ, ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲಾಂ. ಫಕತ್ ವಾಚುನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೊಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್‍ಯೀ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. (ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಂತೊಸ್, ಮತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಆದಿಂ ಕೊಣಾಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಆಜ್ ತೆಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್).

ಪೋರ್, ಎಪ್ರಿಲ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾ, ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ‘ಸುಕಿದಾಡ್’ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್. ಸಾಂಗಾತ್‍ಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ತೊ ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್?

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_7
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಂಗಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_9
ಕವಿ ಆನಿ ಚಿತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವೇದ್ ಆಖ್ತರಾ ಸಂಗಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_8
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ ಸಂಗಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಲಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪಿಡಾ ವಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್. ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಚೆ ಪರಿಂ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜೀವ್, ಅಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮೊರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೆ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಫಕತ್ ಉಡಾಸ್.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ‘ಸಾಹಿತಿ ಮೊರನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತಿ ಯೇನಾಂತ್ ತರೀ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ – ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತೊ ತಾಚೊ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚೊ ಶೆತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಸುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ವಳಕ್ ನಾ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಧಿ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಸಲ್ವಲೊ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_2
ಎಪ್ರಿಲ್ 7, 2016ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸುಕಿದಾಡ್’ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾನಾ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_4
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾನಾ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_3
ಸಂಘಟಕ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ

ಆಜ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಜಿವಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಚಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುನ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರ್ತಲೊ.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಪೆಚ್ಚಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್) 18 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸಳಾವಳ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುವೈಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ!

ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ತ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿಸಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕೀ ರಗ್ಳೆ ಕೆಲ್ಲೆ, ಧೊಶಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ಪಿಡೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಅಸ್ವಸ್ತ್, ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ಪಾಡೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ! ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಚಿಂವ್ಡಾಂ ಉಡೊವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ವಿಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್‍ಚ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆಂ! ಸಂಘ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ! ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ. (ಆಖ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ರಗತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾನ್ ಖುನಿ ಕೆಲಿಚ್! ತಸಲೊ ತೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ ಥೊಡೆ ಲಜ್ಮಾಂಡೆ ಕವಿ ತಾಕಾ ಲೆಂವ್ತಾತ್, ಗುಣಗಾನ ಕರ್ತಾತ್, ಧುಂಪಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿಕೃಶ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ!).

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಲಾಗಿಂ ಮಜತ್, ಕುಮೊಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಘಾತ್ಕ್ಯಾನ್! ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್‍ಚ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಚಿ, ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಲೆತ್. ಅಶೆಂ ತೊ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿತಿನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಹೀನ್, ಕೀಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಘಾಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ, ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ದೂಖ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾನ್‍ಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_5
ಪತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂತೊಸಾಚೆ ದೀಸ್

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_10

ತಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಸತಾ ನಿತಿಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಸತಾಕ್, ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆ, ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ, ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಚಡಾವತ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ವಾಚುನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಹಿಶಾರೆ ದಿಲ್ಲೆ.

ವ್ಹಯ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಹೆಂಚ್ – ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಕನಾ. ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಿ ಮೂಳ್ ಅರ್ಹತಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್‍ಯೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_6
ಆಮಿ ದೊಗಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಸಲಿಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತೊ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾಲೊ, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲೊ, ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ತೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿ ಮತಿಂತ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ (ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಪಾಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ವಳಕ್ ಜಾಲಿ, ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂನಿ ರಾಜಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ತಶೆಂ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಯಾಂನಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ (ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಸಲೆಚ್ ಚಡ್!). ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್, ಧೋರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ನಾಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ತಾಲೊಂ.

‘ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್’ ಆನಿ ‘ಚೆಡುಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಯ್ತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಬಾಯೆನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಕಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಚಾನಕ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲಾ.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೊ. ತರೀ ತೊ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್, ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ, ಲಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಅನುಭವ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ಜೆ, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ದೆವಾಚಿ ಆಲೋಚನ್, ವಿಂಚವ್ಣ್ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಜಾಣಾ?!

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_11
ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ನಾಟಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೆಂ

ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ತಿಚ್ ಸೂಕ್ತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸತ್. ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲಾಂ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್. ಹಾಂಗಾ ಅನೀತ್, ಅಕ್ರಮ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ! ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್, ನಿರಾಶಾ, ಅಪಧಯ್ರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬೆಜರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ತಸಲ್ಯಾಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ಶೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮೊಟೊ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಆದಿಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_12
ತುಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತೆಲೆಂ – ಆದೇವ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಆದಿಂಯ್ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ಲಾ, ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಉಚಾರ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ತೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ತೊ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊಚ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ! ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ಮೊಗಿಂನಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್ಶಾ, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಜತ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್.

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್. ತುಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಜಾವಣ್. ತುಂವೆಂ ಜೊಡುನ್, ರಚುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್, ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತೆಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ತುಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ತುಂ ಗೆಲಾಯ್.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಋಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜಾ ತುಕಾ ಅಮರ್ ಉರಯ್ತೆಲಿ. ದೇವ್ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಫಾವೊ ಕರುಂ.

Send your feedback to budkuloepaper@gmail.com