ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಿಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 3, 2016 at 2:11 PM

ಸಿನೆಮ್: ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ
ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್
ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಕ್ಲೊಡಿ ಡಿಲಿಮಾ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಮೆಲ್ವಿನ್, ಮೊರಾಸ್, ರಿಚ್ಚ, ಲವಿನ ಗೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್

ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಏಕ್ ರಿಚ್‍ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಫಲಿತಾಂಶ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ.

ಪ್ರದೀಪಾಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ingredients ಹೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಣುನ್, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿ ವೋಪ್ ದೀವ್ನ್, ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_10

ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್, ಚಡಾವತ್ ಯುವಜಣಾಂನಿಂಚ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕಲಾಕಾರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗಡ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊಚ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್ passionately ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ.

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಜಣ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಟೊಕಿಸಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ತಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದೀಜೆ.

ತರ್, ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್, ‘ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್.

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೀ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಏ.ಆ.ಏ.ನಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಖುಶಿ ದಿತಾ, ಥ್ರಿಲ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಣಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪವರ್ ಮೆಳ್ತೊ. ಪುಣ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಆಸಾ. Dialogues ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಇಂಟರ್ವಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕ್ಲಾಸ್! ಸಂಪ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಬಕ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫೀಲ್ ದಿತಾ.

ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾಗಿ? ಊಹುಂ! ವನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಚಿ ಫಕತ್ ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೆ. ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಫೊರ್ಮುಲಾ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿರೂಪಣಾಚೆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಚಡ್ ಬಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಟಕೀಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ಎಸೆನ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ತೊ ಕಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲಾ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_11 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_05

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್. ಏಕ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಆರಂಭ್. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ (ನ.ಖೆ. ಆನಿ ಏ.ಆ.ಏ.ನಾ.) ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಧರ್ನ್‍ಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ಲೊಟ್, ಲೊಜಿಕ್ ಆಸಜೆಚ್‍ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜಾವಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಶೆಂಭರ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೈಪ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ‘ಕಬಾಲಿ’, ‘ಸುಲ್ತಾನ್’ ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ‘ಬೋರಿಂಗ್’ ಸಿನೆಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಠಿಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಜನೀಕಾಂತಾಚೆಂ ಕಬಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ರಜನಿ ಖಾತಿರ್! ತಿತ್ಲೆಂ ಡಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್.

‘ಶಿವ’, ‘ಸತ್ಯ’ ಆನಿ ‘ಸರ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಮ್‍ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬಕ್ವಾಸ್! ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ‘ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೀರಪ್ಪನ್’ ಸಯ್ತ್ ಫಕತ್ ಗಿಮಿಕ್.

ತಸಲ್ಯಾ ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರಾಂಚಿಂ, ಕೊರೊಡಾಂಚೆ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ಫಕತ್ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹೈಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ ನ್ಹಂಯ್. ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾನ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚಾ). ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಣೊ, ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆತೆಲೆ ಆನಿಕೀ ಉಣೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಖರ್ಚುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಸ್.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚೆಂ ಎಬಿಸಿಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸ್‍ವೈಝಡ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಿಪುಣ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಾ. ಶಾಬ್ಭಾಸ್ ಪ್ರದೀಪ್!

ಪ್ರದೀಪಾನ್‍ಚ್ ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತೊಚ್ ಹೀರೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವೊಜೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

ಗಾಂವ್ಚಿಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಆನಿ ಡೈಲೊಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್‍ಕ್ಲಾಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ನಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಚಡ್. ತೆ ಸಂಭಾಶಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆರಾಬಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಖುಶ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಡೈಲೊಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರಿ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಚಡಾವತಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_01

ಹೆಂ ಹೀರೊ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಿನೆಮ್. ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೀರೊಚೆಂ ನಟನ್. ತೆಂ ಕುಸ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಕಲ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಮಾಮೂಲಿ ಮನ್ಶಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಚೊ. ಪಾತ್ರಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಇನ್ನೊಸೆಂಟ್ ಅಭಿನಯನ್ ಊಂಚಿ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಮಸಲ್ಸ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಚೆಂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಹೀರೊಯಿನಾ ಸಂಗಿಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪದಾಂತೀ ತಾಚೆಂ ಹಂಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಹೀರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿಶಿನ್ ಇನ್ನೊಸೆಂಟ್‍ಯೀ ನ್ಹಂಯ್, ಏಕ್‍ದಂ ಲಿಬರಲ್, ಮಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್‍ಯಿ ನ್ಹಂಯ್. ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ಸ್ಪೇಸ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ನಟನಾಂತ್ ತಾಚೆಂ dedication, involvement ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಕೊಮೆಡಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕೀ ಗರ್ಜ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದಬರಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸಾತ್. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಹೆಂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್ ಹೀರೊಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೀರೊಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೇದಿಂನಿ ಫೊಕಣಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಮೊರಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಒಂಬೊಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಬರೊ ಕೆಲಾ. ಹೀರೊಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಸಾಚೆಂ ನಟನ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್.

ಕೊಮೆಡಿ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿನಾ ಗೋಮ್ಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಕರ್ಯೆತೊ. ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ದಾಕವ್ನ್‍ಚ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ವಾ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ನಾ. ಉತ್ರಾಂ, ಅಭಿಯನಯನಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಹಾಸ್ಯ್, ಪಂಚ್ ಹಾಡವ್ಯೆತ್. ಲವಿನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಚಡ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಮೊಳ್ಯೆತೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ತರೀ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆಯ್ಲಾ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na

ವಲ್ಗರಿಟಿ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಾತೆರ್. ವಿಲನಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಚಲಿಯೆಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಒಪೊರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಂ ಐಟಂ ಪದಾಂ. ಹಾಂತುಂಯಿ ತೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಕರ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಅಸಲೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ (ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಧರ್ನ್) ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ವಲ್ಗರಿಟಿಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಐಟಂ ಸೊಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಪದಾಚೆಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ healthy ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಳತ್.

ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಜೋಶ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಕ್ಲೊಡಿ ಡಿಲಿಮಾ, ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ passionately perform ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮೆಮೊರಿಚ್ಯಾ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಲನಾಚೊಗಿ ವಾ ಕೊಮೆಡಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್! ಅಸಲೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ನಟ್, ನಟಿಯೆಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ರಿಚ್ಚಾಚೊ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ. ಆನಿ ರಿಚ್ಚಾನ್ ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!

(ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಸಾ. ಸೌಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಏಕ್‍ದಂ ಖರಾಬ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‍ಯಿ ಕರ್ಕಶ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್, ನಾಂ ತರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಿತ್!).

ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಟಕ್ (ಆತಾಂ ಫಿಲ್ಮ್) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂ, ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ಹಣೆಬರಪ್! Learning ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಅಪಥ್ಯ್!

ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಹೆರಾಂಕೀ ಪ್ರೊಮಿನೆನ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್ ಜರೂರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ನಟ್ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಬೋರ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾನ್. ಹೊ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ. (ಪರತ್, ಥಿಯೆಟರಾಚೆಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್). ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜೆಮ್!

ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ದುಡು ವೊತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಪಿಯರೆನ್ಸಾಕ್ ತೊ ರೋಲ್ ಸೂಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ವಾ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಚೊ ರೋಲ್, ಜೊ ಉನ್ನತ್ ಒಫಿಸರಾಚೊ ಪೋಸ್ಟ್, ಯುನಿಫೊರ್ನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖೆಳ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಒಂಬತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಜಾಗೆ ಧಾರಾಳ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಯಾತ್.

ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ ರಿಚ್ ಆಸಾ. ವನಿಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ಪರಿಣತಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಊಂಚಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪದಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಆನಿ ಓಟ್‍ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರತೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಣಿ ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾಂತ್ ನಾಟಕೀಯತಾ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಥ್ರಿಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ತೀನ್ ಪಾತ್ರ್ – ರಿಚ್ಚಿಚೊ (ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ದುಸ್ಮಾನ್), ನಾಯಕಿಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕಸಿನ್ (ಲವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೀರೊಕ್ ಆಘಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ!) – ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ confusion ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾ difficulty ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ! ನಾಯಕಿಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಟನ್, ಪುಣ್ ತೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋನ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್. ಬಾಪ್ಪುಚೆಂ ನಟನ್ ಬೋವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಊಂಚ್. ತಾಕಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಜೈಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾ.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮಿಸ್ಳತಾ ತೆದ್ನಾ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ವಿಣಿಜೆ. ಕಿತ್ಲಿಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾ ದೃಶ್ಯಂ (ಮೋಹನ್‍ಲಾಲಾನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಜೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಆಯ್ಲಾಂ) ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮ್. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ exceptional, complete flawless ಸಿನೆಮ್. ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ದೃಶ್ಯಂ. (ಪುಣ್ ತೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಾಚೆಂ, ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ!).

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತೀ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಆನಿಕೀ ದೃಢ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್‍ಯೀ ತಿಚ್, ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಡ್ ಆಪ್ತ್, ರಂಜನೀಯ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್. ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ.

ಆಖೇರಿಕ್, ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ವಿಣೆಂ ತಶಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ: ನಾಯಕಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ಲಲೊ ಹೀರೊ, ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಬಾಪ್ಪುಕ್ ರೌಡಿ ಮಾರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾ, ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೀರೊ ಕೊಲ್ ಕಟ್ ಕರ್ತಾ. ತರೀ, ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ!

ದುಸ್ರೆಂ: ಧುವ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆಚರಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ರಾತಿಚಿ, ಕಾಳೊಕಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತಿಕ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೀರೊಕ್ ಆನಿ ಹೀರೊಯಿನಿಕ್ ರಾತಿಕ್ ಸುರ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಕುಪಾಂಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ತಿಂ ಪಳೆತಾತ್! ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ರಾತಿಕ್ ಸುರ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊಗಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ‘ಸಾಹಿತಿ’ಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ವೇಳ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಲೆಂಗಾಯ್ ವಾ ರಾತಿಕೀ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ? ಗಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಖುಶಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲ್ತಾಗಿ?! (ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಪಾಸ್, ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಶೆಣ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಊಂಚ್, ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ‘ವಿಮರ್ಶಕವಿ’ಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ, ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?!)

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *