Latest News

ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

Posted on : March 14, 2016 at 2:59 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತುಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೂಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ‘ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ’ – ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾಚ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ.

ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಮಸ್ತು ವಾಚ್ತಾಲೊ. ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬುಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೊ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Title3ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್‍ಯೀ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಖಂಚಾಯ್ ವಗ್ತಾ ವಿಸ್ಫೊಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಲೆಕ್ಚರರಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಬದ್ಲೊಂಚೊ ರಂಗ್ ದೆಕೊನ್ ಆಮಿಂ ಮಜಾ ಭೊಗ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಹವಾಯ್ ವ್ಹಾಣೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಧವೆಂ ಕಾಗದ್ ಘೆವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ನೋಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಪಾಠಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ಷಣಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಉಟೊನ್ ವೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾ, ಆನಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಲೆಕ್ಚರರಾಕ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ರೂಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ!

ಸತ್ಯೇಂದ್ರ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೂಕ್‍ಯೀ ವಾಚ್ಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಅಭಿರೂಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಚಡ್ ಜಣಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪುಣ್, ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ನಿ ಅಧಿಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಂ ಮಧೆಂ ಸಿನೆಮಾಯೀ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಾನ್ ತತ್ವ್‍ಗ್ಯಾನಿಂಚಿ ವಳಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಟೊ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾಂಟ್, ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್, ಶೋಪೆನ್ ಹೋಯೆರ್, ಆಯ್ನ್ ರ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ನೀಶೆ… ಹಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಿರರ್ಗಳ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಹಾಂಚೆ ವರ್ನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ! ತಾಚೆಂ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆಂ ಗ್ಯಾನ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ತತ್ವ್‍ಗ್ಯಾನಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_GW Carlo_1

ತೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ದೊಗೀ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ್ ‘ಕೋಮಾ’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ರೊಬಿನ್ ಕುಕ್ ಹಾಣೆ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಮೊರ್ಚುವರಿಚ್ಯಾ (ಮೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಘರ್?) ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಟಿನಿಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೊಡಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಮಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ದೆಕೊನ್ ಆತಂಕಿತ್ ಭಾವನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಥೈಂ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತಿಂ ಮೊಡಿಂಯ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಮಾಶೆ, ಭುಕ್, ದೂಕ್, ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಆಸೊನ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಪಾರ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಷಾದ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿರೊಯಿನಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತಿ ವರ್ನಿ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ!

ದುಸ್ರೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ‘ಪ್ಯಾಪಿಲೊನ್’ ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಇಂಟರ್‍ವಲಾಚೆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೆಳಾ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಆಮಿಂ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾತ್ವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಝಳ್ಕಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ತಾಕಾ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ, ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತಿತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾವೇ? ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ‘ತಶೆಂ ತರ್, ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ವೊಟ್ತಾತ್?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್!! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ‘ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಲೇಖನ್‍ಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ ಪೇಪರ್ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

‘ಜೀವ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಂಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕ್ರೂರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಸಲೊ ಆಸ್ರೊ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಘರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.’

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮದ್ಲಿ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೇಖನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಅತಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಕೊಲೆಜಿ ನಂತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಜಾಗ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಗಾಢ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್, ಜನೆಲಾಂ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ರೂಮಾಂತ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿ ತಾನ್, ಕುತೂಹಲ್ ವ ಆಸಕ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚಿ ಗ್ಯಾನಾಚಿ ತಾನ್‍ಯೀ ಬಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆರಾಧನ್, ಭ್ಯೆಂ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕೌತುಕಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾನಾಂನಿ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಭಾವನಾಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ನಂತರ್ ತೆಂ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಕøಷ್ಟ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಭಾವನಾಂಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂಯ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ವ್ಯಾಮೋಹ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಅಕ್ರೇಚೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಶೂನ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಥೈಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ತಾಣೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ತುಟವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹರ್‍ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಬದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಜಾಗಯ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್‍ಚ್ ಮೇರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾಂ.

ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯ್ನ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ಹೋವರ್ಡ್ ರೋರ್ಕ್’ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಭಗ್ತಾ.

ಲಾಸ್ಟ್ ಶೊಟ್:

‘ತುಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ‘ಈಡಿಯಟ್!’ ಹೆಂ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಉರ್ಲೆಲಿಂ ತಶೆಂ ಅಪವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್..!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News