ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Budkulo Media Network

Posted on : July 26, 2017 at 4:39 PM

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೊ, ಜೋನ್ ಎಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾನ್ ನಾಟಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮೈಸೂರ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್, ‘ರಂಗ್-ತರಂಗ್’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಲಾವಿದಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

Khandi Khuris (5) Khandi Khuris (2) Khandi Khuris (3) Khandi Khuris (6) Khandi Khuris (1) Khandi Khuris (4) Khandi Khuris (9) Khandi Khuris (7) Khandi Khuris (8) Khandi Khuris (10) Khandi Khuris (11) Khandi Khuris (12) Khandi Khuris (13) Khandi Khuris (14) Khandi Khuris (15) Khandi Khuris (16) Khandi Khuris (17) Khandi Khuris (18) Khandi Khuris (19) Khandi Khuris (20)

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡಾಂಚ್ಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪಿಯುಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ವಿರಾಜ್‍ಪೇಟೆ). ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಸಾವೆರ್, ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸೋಜ್ (ಮಡಂತ್ಯಾರ್). ಹಿಲ್ಡಾ ಟೀಚರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಲಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಶಂಬೂರ್) ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಕುವೆಲಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ, ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೋಜ್ (ಮಡಂತ್ಯಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ 400 ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂ ಜಿಕುನ್, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿಚ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ!

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Visit our Kannada News Website www.janavahini.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *