Latest News

ಮೃಗ್‍ಜಳ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : January 22, 2016 at 7:52 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಾಪ್ಪಾ, ತುಕಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಜ್ ಸಾತ್ವೊ ದೀಸ್; ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ರಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ತರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ಪಾ, ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೊ ಉಮೊ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾಂಪ್ಣೆಂ ದಾಂಪ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ತುವಾಲೊ ದಾಂಪ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಚೂಕ್ ದಿಸ್ತಾ?

Mrugjall_Story_Dr Edward Nಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಚೇರ್ ತುವಾಲೊ ಘಾಲುಂಕ್‍ಯಿ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಮಾಮಾನ್ ತುವಾಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಚೇರ್ ದಾಂಪುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯೆಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಆಪಡ್ತೊಂಚ್ ನಾ… ಪಾಪ್ಪಾ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ… ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಅಪೇಕ್ಶಿತೊಯ್? ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುವೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ; ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ರಡೊಂ ಪಾಪ್ಪಾ? ಎಕಾವೆಳಾ ಮಾಮ್ಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ರಡ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ತಿಣೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತರ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತೊಂ… ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಖೊಟೆಂ… ಮಾಮ್ಮಿ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತರ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ರಡ್ಯೆತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಪಾಪ್ಪಾ, ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚೆ ಆನಿ ಧಣ್ಸುಂಚೆ ಪೂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆ ದಿಸಾ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾತ್. ವ್ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಸಲಿಂ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಾಪ್ಪಾ, ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಹೆರಾಂ ಪುತಾಂಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತೆಂ ತುಕಾ… ತಸಲೆಂ ಸ್ವಶ್ಟೀಕರಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಆನಿ ತೆಂ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್… ಪೂಣ್, ಹೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪಾಪ್ಪಾ… ತುಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಸೊಡ್, ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಸಯ್ತ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್, ತುಕಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ದಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ? ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ… ಪೂಣ್ ಪಾಪ್ಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದೀಸ್ ತರ್‍ಯಿ ದೂಕ್ ಪಾಚಾರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ವಾ ತುಜೆಪರಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಬಾಪಯ್ ಜಿಣಿಭೊರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊರಾನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಶೆನ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತರ್ಮಳಾಂತ್ ಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆತಾಂ ಉಬ್ದೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾತ್, ತಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾಂ…

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪಾಪ್ಪಾ, ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬ್ಬೋರ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಬಲಾಣ್ಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತೊಟಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತುವೆಂ ಶೆತಾಂ ಮೆರೆಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್, ದುಮ್ಗಾಮಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಕಾಲಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಪರಿಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೇಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ತಿ ಆಶಾ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ… ಪೂಣ್ ಪಾಪ್ಪಾ ತುಕಾ ತಾಚೊ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಜೋಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನೆಸೊನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಂ ತುಜೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಲೊಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತವಳ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್… ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಮ್ಮಿಚಿ ಪಾಸ್ಳಿ ಸೊಡುನ್ ಘಾಂಟಿಚೆ ತೊರಿಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ, ಪಾಟಿಂ ವೆತನಾಂ ತರ್‍ಯಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಬಸಯ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಲೊಂ… ಪೂಣ್ ಪಾಪ್ಪಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‍ಯಿ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ವೆತಾಲೊಯ್… ‘ಪಾಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕುಟಾರಾರ್ ಬಸೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಿಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ… ತುವೆಂ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ‘ಪಾಪ್ಪಾ, ಡ್ಯಾಡಿ, ಬಾಬಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೆಪರಿಂ ತುಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಆತಾಂ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ ತಸೊಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್… ಸಾಂಜೆರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುವೆಂ ಕರ್ಚೆ ಅವ್ತಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರಾಂತೆಚೆ ನ್ಹಯ್… ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೋಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಲೊ.

ಪಾಪ್ಪಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‍ಯಿ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಎಕಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಶುಂಚೆಪರಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೊಯ್…

ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ರಾತಿಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್… ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲಾಂತ್ ದಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ… ತೆ ರಾತಿಂ ಕಟೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ, ಭಾತೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಮುಟೆಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್, ಜಾಲಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ… ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಮಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿ. ಪಾಪ್ಪಾ ಹಾಂವ್ ತೆಚ್ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ ದಿಸ್ತಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾ ಮುಟ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಪಲಾಚೇರ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಪಲಾಚೇರ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್, ತುಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ತಶಿ ಆಸಾ… ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಪಳೆತಾಂ ತೆನ್ನಾ ತಿ ಮಾವ್ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ… ಹರ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ರಾತಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಪೂಣ್ ಘಾಯಾಚಿ ತಿ ಮಾವ್ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಲೊಂವೆಂತ್ ‘ಪಾಪ್ಪಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಪಾಪ್ಪಾ ತುಕಾ, ತೆ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ತೊ ದೀಸ್ ಜಿವೊ ಜಿವೊ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಕಾಜು ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್… ಪೂಣ್ ಪಾಪ್ಪಾ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ವಾಟೇರ್ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಯ್… ಆಮಿ ಮ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಮ್ಟಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ… ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ..? ಪಾಪ್ಪಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್… ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸ್ವತಾಃ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಡ್ಕೊಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಆಡಾರಾಂತ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಡಾಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತೆ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊರ್ತೊಂಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ… ಪಾಪ್ಪಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೊಯ್. ತೆ ದೀಸ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತುಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವ್ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಲಿ.

ಪಾಪ್ಪಾ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೆÇೀಯ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದಿತಾನಾ ಗುರ್ಕರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಜೆ ಸವಯೆಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಒಪೆÇನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಮಾಮಾಕ್, ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್, ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಬಲಣ್ಣಾಕ್ ತರ್ ತಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತುಕಾ ನ್ಹಯ್.

ಪಾಪ್ಪಾ, ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಯ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ತಾಲೊ, ತುಜೆ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ – ಪೂಣ್ ಆಮಾಲಿ ತೊಯ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದುಮ್ಗಾಮಾಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಗಾಳಿ-ಸೊವೆ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ? ಆಮಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ತೊಯ್ ಮಾಮ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಶಿ ದಿತಾಲೊ… ಪೂಣ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್-ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆಚೊ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಯ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೊ… ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ… ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುನ್. ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಪಾಪ್ಪಾ ತುವೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ?

ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ‘ಪಾಪ್ಪಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೆದ್ನಾ ತರ್‍ಯಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಸುಕ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮೃಗ್‍ಜಳಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಲೆತಾಲೊಂ ಪಾಪ್ಪಾ… ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಉದಕ್ ಜಾಲೊ ನಾಂಯ್… ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ತಾನೇನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಗಾರ್ ಜಾಲೆಂ…

ಪಾಪ್ಪಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮಿಂಡಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಾಳ್ ವಾ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆ ಸಬ್ದ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮಿಂಡಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಮ್ಗಾಮಾಮಾಚೊ ಪೂತ್ ರೊಬುನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಆನಿ ತಿಣೆ ಮಾಂಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಮಿಂಡಾಚೊ ಪೂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಗುಪಿತ್ತ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ತ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಲ್ಹಾನ್… ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ವ್ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚೊ ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ… ಥೊಡೆ ಹಾಫ್ತೆ ಹಾಂವೆಂ ಕಟೀಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ನಿಮಾಣೆಂ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಪ್ಪಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ… ಮಾಮ್ಮಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಗಾರ್ ಉದೆಲೊನಾ… ಪಾಪ್ಪಾ, ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ತಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…

ಪಾಪ್ಪಾ, ತುಕಾ ಮಾಮ್ಮಿಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಬಿಕುಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಾರುಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜೀವ್ಗಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತುಕಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಚಂಗ್ಗಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಚುಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆಬಾನ್ ಮಾಮ್ಮಿಕಡೆ ಒತ್ತಾಯೇನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ; ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತ್ಯಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ… ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಂ ಅಸೊ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಸಲೊ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ತಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಪ್ಪಾ… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಕಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್ತಾತ್…

ಪಾಪ್ಪಾ, ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ? ತುಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲೊಯ್? ತುಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ‘ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ? ಪಾಪ್ಪಾ ತುಜ್ಯಾ ಬೆಪರ್ವ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಮ್ಮಿ ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್… ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ… ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ… ಮಾಮ್ಮಿ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ವೆಳಾವೆಳಾರ್ ಜೆವಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಮತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ತರ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪಾಪ್ಪಾ ತುಕಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಕುಸ್ಕುಟಾ ತಿತ್ಲೊ ತರ್‍ಯಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಮಾಮ್ಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್‍ಂಚ್ ಜೀವ್ಗಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾಥ್ ಕೆಲೆಂ… ಆಸೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ತುಂ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ರ್…

ಮಾಮ್ಮಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೇಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಶಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂಯ್… ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲೊಚ್ ನಾಂಯ್… ಆವಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ನಿರಾಧಾರಿ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ತರ್‍ಯಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ಳೆಕ್ ಘೆತೊಯ್… ನಾ ಪಾಪ್ಪಾ… ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾವರ್ವಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದ್ವೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಪ್ಪಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಭ್ರಮಿದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮೃಗ್‍ಜಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫಸ್ವೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ… ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಡು ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ…

ಪಾಪ್ಪಾ, ಸತ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಯೆತ್?

ಪೆÇೀಯ್ರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್ ರೊನಿ, ಜೆಮಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಹಾಂವ್ ಆಬುಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ತುಕಾ ಜಮ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಒತ್ತಾಯೇಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ತಪಾಸ್ಣೆಕ್ ದಿಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಬೊಲ್ತಿಚ್ ಘಡ್ಲಿ… ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ… ಪಾಪ್ಪಾ ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಮ್ತಾಲೆಂ – ರೊನಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಜೆಮಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ ನ್ಹಯ್! ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ಪೂಣ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ತುಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೊ.

{ಮಾಂಯ್: ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್;
ಮೃಗ್‍ಜಳ್: Mirage, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮರೀಚಿಕೆ)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. This story is an eye opening for many men and women who blame their spouses without evidence.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News