ಮುನ್ನಿ: ಯೋಗ್ಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕ್

Budkulo Media Network

Posted on : January 29, 2015 at 10:52 AM

ನಾಟಕ್ – ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಪ್ರಕಾರ್ ತೊ. ರಂಗ್‍ಮಂಚಾರ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಯ್‍ರೂಪಾಕ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ನಾಟಕ್; ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಲೀಸ್. ಅಕ್ಷರ್ ಜ್ಞಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕೀ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ನಾಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್.

Munni_T 2ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಬರೆ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆಜೂನ್ ತಸಲೆ ಆಸಾತ್ ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಬರಪ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಯ್ ಹಾಂಗಾ 24×7 ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್! (ತೆ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾಲ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ನಟನ್, ಕಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ‘ಅನುಭವಿ’ celebrated ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್! ತೆ ಆಪ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಘೆನಾಂತ್. ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾತ್. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ಹವ್ಯಾಸಿ, ಗಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆ ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪುಣ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆ, ಮಾನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಚೆ/ಘೆಂವ್ಚೆ ಮಾನಾಯ್ ಕೊಣೀ ಹೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್!

ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್.

Munni_Konkani Drama (1)Munni_Konkani Drama (10)

ಪುಣ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾ. ವೃತ್ತಿ ವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಿ ಕಸಲಿಯ್ ಜಾಂವ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ತಲೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕೊನ್ ತಲ್ಲೀನತೆಂತ್ ಘೊಳ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯಿ ಕಲಾಕಾರ್‍ಚ್. ಜೋನ್ ಎಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್. ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಏಕ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ authoritative ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ತೊ ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಹೆಳ್ಳಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ಖಾಲ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊಯ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಖಂಡಿತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ (ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ‘ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ’ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಡಂಬನ್‍ಚ್ ಸಯ್). ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ sense & sensibility ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಮುನ್ನಿ’ ನಾಟಕಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ.

Munni_Konkani Drama (5)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (ಜನೆರ್ 25ವೆರ್) ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮುನ್ನಿ’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚ್ಯೊ, ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಥಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ feel ಕರ್ಚೊ, ಆನಿ ತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತೊ ನಾಟಕ್ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಮುನ್ನಿ’. ಹೊ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್. ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸೊಡಂವ್ಚಿ ಚಾತುರ್ಯತಾ ತಾಚಿ ತರ್, ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್, ತನ್ಮಯತೆನ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ನಟಿ ಸಾಲೊಮಿಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್. ತೆರಾ-ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ dedication ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಎಕಾ ವಿದ್ಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಬಾಳ್ ಸಾಲೊಮಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ.

Munni_Konkani Drama (6) Munni_Konkani Drama (7) Munni_Konkani Drama (4)

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿಚ್. ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್, live-in-relationshipಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಣಿ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ (ಮುನ್ನಿ) ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಿಣಿ ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್, ತೆಂಯ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮುನ್ನಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್, ಮುನ್ನಿಚಿ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಸ್ವೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ದೆಕ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಿಚಿ. ಪ್ರವಚನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಖುದ್‍ಖುಶೆನ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್’ ಘೆತಾ. ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆವ್ಗಡಾಂತ್ ಮೊರ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗೆಂ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾ. ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಳ್ತಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮುನ್ನಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ.

ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ವಿಶಯ್, ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ನಟನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ತಿನಾಂತೀ ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ತರ್ನ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೋನ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕೀನ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ತೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಶಾಣೊ ಆಸಾ. ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಟಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ.

Munni_Konkani Drama (9) Munni_Konkani Drama (8) Munni_Konkani Drama (3) Munni_Konkani Drama (2)

ಹೊ ನಾಟಕ್ ಮುಳಾನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ವಿಶಾಲ್ ನದ್ರೆನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಭಾಶಣಾಂ ಜೊಕ್ತಿಂ. ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂಯೀ ನಾಟಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಫಕತ್ ಅಯ್ಶಿಂ (80) ಮಿನುಟಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ತರೀ, ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್, ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್, ಸುಂದರ್ ರುಪಾರ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಶ್ಟತಾ.

ಚಡುಣೆ ಧಾ ಜಣ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆ ಅಭಿನಯನ್ ಮುನ್ನಿಚೆಂ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿ ಸಾಲೊಮಿನ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಸಾಲೊಮಿಕ್ ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ challenge, ತಾಂತುಂ ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ತರ್ನೆಂ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ದೀವ್ನ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಮಾಸೂಮ್‍ಪಣ್, ನೆಣ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ (grace) ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯನಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಧಾದೊಸ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆ. ನಾಟಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೊ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ತಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾಯೆಚಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತರೀ ಸಾಲೊಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ. ತಾಚಿ ಭಾಸ್‍ಯೀ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲ್. ರೌಡಿಂಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ನಾಟಕಾಂ’ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸೂಕ್ಷಿಮತಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್, sophisticated ಮೈಕ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ವೆದಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ತರೀ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಉಣೆಪಣಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

Munni_Konkani Drama (11) Munni_Konkani Drama Munni_Konkani Drama (13)

 

‘ಮುನ್ನಿ’ ಸಬಾರ್ ಆಯಾಮಾಂಚಿ ಕಾಣಿ. ತಾಂತುಂ ಸಮಾಜ್, ಸಂಬಂಧ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಸಾ, ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲಾ. ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ, ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಆಸಾ, ವಿಡಂಬನ್ ಆಸಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಪುಣ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಿ. ತೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಶೆಂ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ ತಾಣೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಚ್ ಉಣೆ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತರೀ ಮೆಚ್ವಜೆ, ದೋನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಜೆ.

 

Munni_Konkani Drama (12)

 

ಯೋಗ್ಯ್ ನಾಟಕ್, ಲೊಕಾಂನಿ ಪಳೆಜೆ

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಲೊಮಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ‘ಮುನ್ನಿ’ ನಾಟಕ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ. ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಉಬೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ತಾಂತುಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ‘ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟ್’ ವಹಿಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿತಾಂ, ದಾನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾವ್ನ್, ಆಡಂಬರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಆನಿ ಕಲೆಚೊ ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮುನ್ನಿ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ತಾಲುಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಪುಣಿ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಹೊ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ Lamenting (ವಿಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ) ರಾವವ್ನ್ construction ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆಜೆ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊ.

‘ಮುನ್ನಿ’ ನಾಟಕಾಕ್, ತೆಂ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಕ್ ಆನಿ ಅಭಿನಯ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲೊಮಿ ಅಲ್ವಾರಿಸಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ.

-ವರ್ದೆಗಾರ್

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್

1 comment

 1. ಸೊಲೊಮಿ, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಉಲ್ಲಸ್, ಪರ್ಭಿಂ ಅನಿ ಆಭಿನಂದನ್,
  ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ತುಜೆರ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

  ನಿರ್ದೇಶಾಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ …” ಬರೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಎಕ್ ಊಂಚ್ಲೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ “.
  ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಎಮ್ ಮ್ಹಜೊ ದಶಕಾಂ ಆದ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್. ತಾಕಾ ಊಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಶೀಫಾರಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.
  ತಾಣೆಂ “ಮುನ್ನಿ”ಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪ್ರದರ್ಶಾನಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್/ಪಳೊಂಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾತ್.
  ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಅನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೊರ್ಸೊಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ ಆಭಿನಯಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ನಟನ್.
  ನಟನ್ ಫಕತ್ ಪಾತ್ರಾಕ್, ಆಭಿನಯನ್ ಜಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ …ಬೊರ್ಸೊಂವ್ಣಿ,
  ಹಾಂವ್ ” ಮುನ್ನಿ” ಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕರ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂ.
  ಆಮಿಂ ಆಭಿವ್ರದ್ದೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಚಡೊಂವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಎಮ್ ಆನಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆರುಣ್ ರಾಜ್ ದಾಕೊಂವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
  “ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂಗೀ? ಹಾಂವ್ ಯ್ ಆಸಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹುಂಕಾ” ರಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾಂ.
  ಆಮಿಂ ಆಭಿವ್ರದ್ದೆಚ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಾಯೆಕ್ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಕಲೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ನ್ಹಯ್ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಕಲೆಕ್.(ತೆ ಕಲೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ನ್ಹಯ್)

  ಲ್ಹಾನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ. ತುಳು ಭಾಸೆಂತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದಾದೊಶಿ ಜಾತಾಂವ್, ಪುಣ್ ” ಮಟ್ಟ್” ಜೊಡುಂಕ್ ಎಕ್ ಹಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡೀತ್.
  ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *