‘ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತುಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಆಶೆತಾ

Budkulo Media Network

Posted on : January 23, 2017 at 11:53 AM

21 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ‘ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಓನ್‍ಲೈನ್ ವೋಟಿಂಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಬಿರುದ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.

Budkulo_Carol Menezes_MSI_1 Budkulo_Carol Menezes_MSI_3 Budkulo_Carol Menezes_MSI_4 Budkulo_Carol Menezes_MSI_2

ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದುರ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ ಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ದುಸ್ರಿ ಧುವ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂನಿ ಜಿಕೊನ್ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ ಕರುಂಕ್  ಹೊ ಏಕ್ ಸುವಾಳೊ.

ಸಕಯ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತುಮಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವೋಟಿಂಗಾಕ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

www.poll.uniquetimes.org/miss-south-india-2017-poll

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

7 comments

  1. Congratulations and best wishes on this special day.This is just the beginning of the bright path that is filled with your hopes and dreams

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *