ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ, ದೇವ್ ಆಸಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 22, 2015 at 1:17 PM

Budkulo_Bhas Jeev ani Dev_T2ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸತ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮಾಂಯ್‍ಪರಿಂಚ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಗಾಳಿಗೀ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸರಿ ಕೆಲಾಂ, ತಿಕಾ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ದಿ’ ಪದಾಂತ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಭಾರತಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜಕೀಯ್ ನಾಯಕ್ ತೊ, ಆತಾಂ ಗಜ್ಡೆರ್ ಆಸಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಧನಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜರ್ ತರ್ ತೊ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಂ! ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ನ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕೊನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್? ವ್ಹಯ್. ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ.

George Fernandesಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಘಡ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಅಲ್‍ಜೈಮರ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ ತೊ. ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್, ವಳಕ್ ವಿಸ್ರತಾ. ಕಿತ್ಲಿಂಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸನಾ. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತ್-ಬದ್ಕಾಚೆರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿ ಬಾಬ್ತಿಂ ತಾಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆತಾನಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ನ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಲಾ, ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ನ್. ತಿಚ್ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್.

ವ್ಹಯ್. ತೊ ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸ್ ತೊ ವಿಸ್ರಲಾ. ಅಲ್‍ಜೈಮರ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ವಿಸ್ರತಾತ್; ಪುಣ್ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಸ್ರನಾಂತ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜ್ಯೊ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತ್ಯೊ ಕೊಣೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮೂಳ್ ವಿಚಾರ್, ಆಚಾರ್, ರೀತ್, ರಿವಾಜ್ ಮನ್ಶಾಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಅಲಗ್ ರಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ಸಾಂಡಿನಾಂತ್.

ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್, ವಿದೇಶಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವೊನ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಮೈನ್ಯಾಂನಿ, ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪಾದ್ದೆತಾಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಭಾಸೊ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ! ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ನಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರತಾ, ಬಗಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಮನಿಸ್‍ಯೀ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್. ತೆ ಫಟ್ಕಿರೆ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಫಕತ್ ಖರಿಮಸ್ತೆನ್, ಹಂಕಾರಾನ್, ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್, ಮರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖರೊ ಮನಿಸ್ ಅಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಖಂಡಿತ್ ವಿಸ್ರನಾ.

ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ವಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ನಂಯ್. ಜಶೆಂ ಆಂಗಾಂತ್ ರಗತ್ ಜೀವ್ ರಾಕ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಜಿವಿಕ್ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಸಕತ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಂತುಂ ಜೀವ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ನಂಯ್ಗೀ?

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾಗಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ತರ್; ಸೆಜಾರಾ ಏಕ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ನವ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಮಿ ಶಿಕ್ತಾಂವ್. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ತಾ ತೊ ಚಡ್ ಜಾಣಾರಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಂವಹನ್ ಊಂಚ್ ಜಾತಾ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ, ವಾಚ್ಚೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಿಂ, ಸಾರ್ಕಿಂ, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ತವಳ್ ಮತಿಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಕುರ್ಪಾ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 5-6-2015, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ – ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *