ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 14, 2015 at 2:16 PM

Wilfy Rebimbus_Budkulo_3ಭಾಂಗಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಭಾಂಗಾರ್‍ಚ್. ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪೂರ್ನ್ ದವರಾ, ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ ಬುಡಯಾ ವಾ ಮೆಳ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯಾ. ತಾಕಾ ಫರಕ್‍ಚ್ ಪಡನಾ. ಭಾಂಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ತಾ. ಭಾಂಗಾರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ತಗ್ಡಾನ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತಗಡ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಗಡ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾಂಗಾರ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ತಗಡ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ನಂಯ್. ಭಾಂಗಾರ್ ಏಕ್ metal. ಪುಣ್ ಜಶೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಲೋಹ್‍ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ. ತಾಂತುಂಯ್ ವಿವಿಧತಾ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಊಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಚ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ತಿತ್ಲಿ ಊಂಚ್ ಆಸನಾ. ಕಾಂಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಊಂಚ್ ಆಸೊನ್, ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ಊಂಚ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಊಂಚ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ತೆ ಮೊರೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ದೆಖಿಚಿ ಜಾತಾ. ತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ/ಕೃತಿಯೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್.

ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಲಿಪ್ಲೊ ದೈಹಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಅಂತರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಂತುನ್, ತಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ಅರ್ಹ್ ಆನಿ ಯೋಗ್ಯ್.

ತೊಚ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಊಂಚಾಯೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂಯ್ ಲಾಖೊಂ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಘೊಳಯ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಆಶಾ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ತ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್, ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಫುಲ್ತಾತ್, ಮುಖಮಳಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ತಿ ಸಕತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ.

ಆನಿ ತಸಲಿಚ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ಜಿಣಿ ತೊ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಂತ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಜಲ್ಮೊಂಚೆಂ, ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಮೊರ್ಚೆಂ
ಮೊರ್ತಚ್ ಸರ್ವ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಧಾಂಪ್ತಾ
ಬರೆಂಪಣ್ ತುಜೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾ ಉರ್ಚೆಂ

ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಂಯ್ಗಿ? ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊಳಿಂನಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಂಬಸಾಚಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕೋಣ್ ನೆಣಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರಿತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಣಾಂ ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಮಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪದಾಂ ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೊಂ, ಶಿಕ್ಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ, ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

Wilfy Rebimbus_Budkulo_1ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಯೆತಾಚ್. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್) ಕೆಲೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ, ಉಲಯ್ಲೊಂ, ಲಗ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಶಿವಾಯ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೀನಾ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಬೋವ್ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೊ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್ (ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನಂಯ್, ತಾಣಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೊ). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ನೈಟಾಂವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ Stage Peformance ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ವರ್ಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಆಸ್ತಲೊಂ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ತಿದೊಡೊ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ನಂಯ್. ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಉಲ್ಲೇಖ್, ಸಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತಿ ಕಾರಣ್. ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಳ್ಚ್ಯೊ ಸಹಜ್ ಪಳೆ. ಜಶೆಂ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಹಣ್ ಮಾಂಡ್ತಾ, ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್‍ಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ಥಂಯ್‍ಯಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ!

 

ಮೊಸೊರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾ ದುರ್ಗತಿಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ:

ನಾಂ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವಕತ್ ನಾಂ, ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವಕತ್ ನಾಂ
ಮೊಸ್ರಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ನಾಂ
ನಾಂ ಮತಿಕ್ ಫುರ್ಸತ್ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾಂ
ಮೊಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಕತ್ ನಾ

ಸಕಯ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಪಳೆಯಾ:

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 1: ತೊ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ. ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್. ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ, ತೊ ಥಂಯ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಕಾಂಟ್ ಕುರ್ಪೊಣ್’ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಂತುಂ ಫಾತೊರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಊಂಚಾಯೆರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಂವ್ಕ್. ಉಡಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲಾರೀ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಹೊ ಭುಲ್ಲೊ (ಥೊಡೊಚ್ ತೇಂಪ್). ತ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ). “…..ಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಣಾಂಯೆ ತುಂ? ಆಯ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಾಲೆಂ….. ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಉತಳ್. ……ಚ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಸಾಧಿಂ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಪದಾಂ……” (ತೊ ಕವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಭುತ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲೊ).

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 2: ತೊ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ದೊ. ತರ್ನಾಟಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಯೆತಾತ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ. ತಶೆಂ ಸಬಾರಾಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ವಿಂಚುನ್, ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರುನ್ ವೆದಿರ್ ಗಾಯ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಪದ್ ಆಖೇರ್ ಕರುಂಕ್ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ, ಉಸಳ್ತಾತ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಗಾಳಿ. ‘ತಾಂಡೆಲಿ’ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಯೆಟುಂಕ್, “ತುಂವೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂಯ್, ತೆಂ ಪದ್ ಸಾಧೆಂ, ordinary, silly… ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಾವ್ಯೆತ್. ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ tough ಪದಾಂ ವಿಂಚಿಜೆ… ತುಂವೆಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ತಾಂತುಂ ಉಣೆಂ, ಹಾಂತುಂ ಸಕಯ್ಲ್, ತಾಕಾ ತೆಂ ನಾಂ, ಹೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತುಂವೆಂ ಅಸಲಿಂಚ್ (ಹಾಣೆಂ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲಿಂ) ಪದಾಂಚ್ ಗಾಯ್ಜೆ…” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್. ಮಾಗಿರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ಹೊ ವೊಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಯೆಟುಂಕ್, ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್!

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 3: ಏಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್. ‘ಸಯ್ರೊ’ ಮೈಕ್ ಘೆತಚ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಪೆಂಪಾರೆಂ, “ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿನ್ ನವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್, ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಪದಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ… ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ನಾಂಚ್ ನಾ!”

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 4: ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾ. ‘ಪಂಡಿತ್’ ಮೈಕ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಗಾಝಯ್ತಾ, “ಅಳೆ ಹೊ ಪಳೆ ನೀಜ್ ತಾಲೆಂತ್. ಹಾಣೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಅಸಲೊ ರಾಗ್, ಸ್ವರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಧ್ಚೊ… ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್…”

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 5: ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಡಿ ರಿಲೀಸ್. ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿತಾ. ‘ಪ್ರೇರಕ್’ ಖೊಂಕ್ತಾ ಆನಿ ಬೊಬಾಟ್ತಾ ಮೈಕಾ ಮುಖಾರ್, “ಹಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘಡುಂಕ್ ನಾ… ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಂಗೀತ್, ಹೆಂಚ್ ತಾಲೆಂತ್… ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಧನ್… ನವಾಲ್…. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಫಕತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…”

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 6: ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ಪದ್ ವೇದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ಎರೇಂಜರ್’ ವೇದಿಕ್ ಉಡ್ತಾ, ಮೈಕ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಘರ್ಜತಾ, “… ಅಳೆ ಅಳೆ ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೋರಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪದ್. ಕೋರಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಪದ್ ಕಂಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲಾಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಶೆಂ ಪದ್ ಘಡ್ಚೆಂ…”

ದೃಶ್ಟಾಂತ್ 7, 8, 9, 10….. 100: ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ‘ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್, ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ಪೊದೊರ್ನ್, ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್, ಎಕ್ಲೊಚ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ‘ಬೊಗಳಿದ್ದೇ ರಾಗ, ಉಗುಳಿದ್ದೇ ರೋಗ’ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆಚೊ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಉಲಯ್ತಾ, ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ, ಬೊಬಾಟ್ತಾ ಎಕ್‍ಚ್….. “ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಚ್ ನಂಯ್, ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಬಜೀ ಸಾಧಿಂ, ಉತಳ್, ಪಾತಳ್…. ತಿಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಂಯ್, ತಾಂತುಂ ಸಂಗೀತ್ ನಾಂ… ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾ… ದೇಶೀಯತಾ ನಾ… ಇತ್ಯಾದಿ” (ಫಲಾಣೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್).

ಹಾಂಗಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ನೆ, ತೆಂ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾರ್ಕಿತಾತ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ. ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪರತ್ ಜೊರಾನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ, ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್. ಆತಾಂ, ‘ಶಿಕವ್ಣ್’ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಸ್ ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಉದೆಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿ ಕೇರಳಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಪೂತ್. ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲೊ. ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಗಾಯನ್, ಪದಾಂ ರಚ್ಚಿ ಕಲಾ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮೆಳ್ಳೆ. ತೊ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಲೊ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ವೆದಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಲೋಕ್ ಮೆಚ್ವಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಿಂದಿ ಪದಾಂಚೆ ತಾಳೆ ವಾಪಾರ್ನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ರಾಯ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಚ್ ನವೆ ನವೆ ತಾಳೆ ತಾಣೆ ಘಡ್ಲೆ. ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪದಾಂ ರುಪಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ, ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಂಕಾರ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉದೆಲೊ ನಾ. ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲೊ ತೊ, ವಾಚ್ಲೆಂ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಯ್ ಶಿಕಪ್ ಕೆಲೆಂ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. 500 ವಯ್ರ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಫುಡಾರ್ ದಿಲೊ. ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಲೊ, ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್, ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಮತಿಂತ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ರಚ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ, ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ತಾಚಿ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ತಾಚೆಂ – ಪದ್ ರಚ್ಚೆಂ, ತಾಳೊ ಬಸಂವ್ಚೊ, ಸಂಗೀತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ (ನಾಯ್ಟಾಂನಿ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೆಣೆಂ ತಾಚೆಂ). ಹೆಂ ಅವ್ವಲ್ ತಾಲೆಂತ್, ದೆಣೆಂ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್. ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪದಾಂ ರಚ್ಲಿಂ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವೊನ್, ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪದಾಂ ತಾಂಚೆಕರ್ನಾಂ ಗಾವಯ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಾಣೆಂ ಫುಲಯ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಸ್ಲಿ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಿ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ, ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ, ಬಿರುದಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲಿ. (ಹೊ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್, ಪದಾಂಚೊಂ, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಸಂಗೀತ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್) ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ).

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸರೊನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್, ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಳೊಂಕ್, ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಖುದ್ ದೆಖ್ಲಾಂ.

* * *    * * *    * * *

‘ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ’ ಪದಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ಅಶೆಂ ಗಾಯ್ತಾ:

ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ
ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ
ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಟಯ್ತಲೊಂ
ಋಣ್ ತುಜೆಂ ಪಾವಯ್ತಲೊಂ

ಮೊರಾಸರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿಂ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತುಂ ಕೊಂಕಣಿ

ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ
ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ

ಹೆಂ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ, ಬೊಳೊ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚೊ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ.

ತಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ತಾಕಾಚ್ ವರ್ಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ/ಗಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್:

ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ
ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ
ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಆಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್
ಋಣ್ ತುಜೆಂ ಪಾವಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್

ಮೊರಾಸರ್ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ ಋಣಿಂ
ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತಿ ಕೊಂಕಣಿ

ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ
ಸದಾಂಕಾಳ್ ತೊ ತುಕಾ ನಿಯಾಳ್ತಲೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *