ಭಾರತಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅರಾಜಕತಾ: ಯಥಾ ಪ್ರಜಾ ತಥಾ ರಾಜ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 23, 2014 at 2:20 PM

ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪರ್ಜೆಪ್ರಭುತ್ವ್ – ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಸೋದ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ಭಾರತಾ ಸವೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ದೇಶ್ ಸಬಾರ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅರಾಜಕತಾ, ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಪಡ್ಣಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾರತಾಚಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಖಂಡ್ ಆನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರ್ಜೆಪ್ರಭುತ್ವ್ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ.

politician-cartoon-in-indiaತಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಜಾಲಿ. ಖರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಖರೆಂ ಪರ್ಜೆಪ್ರಭುತ್ವ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಗಿ? ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಚಾಲು ಆಸಾಗಿ? ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರೋದ್ ಶೆಕ್ಡೊಭರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಆಜ್ ಮೊಲ್ ಆನಿ ಅರ್ತ್ ಉರ್ಲಾಗಿ? ಪರ್ದೆಶಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೆಶಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತಾನಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಖರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ? ಆಶೆಲ್ಲೆಂ, ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಖರ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗಿ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ಕಾನುನ್ ರಚುಂಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚೆಂ/ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಂಗ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಕ್ತಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಕಾನುನ್ ರಚುಂಕ್, ತಿದ್ವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ರಾಜಕೀಯ್ ಸಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ, ತಾಂಚೆರೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಅದಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಶಾಸಕಾಂಗಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಸಕ್ತಿಯ್ ಆಸಾತ್.

ದೆಶಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅರಾಜಕತಾ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತರ್:

ಮೆಟಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್:

indian-political partiesಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಜ್ ಕೋಣ್ ನೆಣಾ? ಸಳ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಹಿಣೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್‍ಚ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಂ. ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ – ಹ್ಯಾ ದೊಗೀ ಪ್ರದಾನಿಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಪ್ಣಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಗ್ಳೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್   – ತಿಚಿ ಮಜತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಉಸ್ಳಾತಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಬಳ್ ಕುಸ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಣಿ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೆದ್ನಾ ಪಡತ್ ವಾ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತಂತ್ರ್, ಆಡಳ್ತೆಂ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಅರಾಜಕತಾ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ದೆಶಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಚೆಂ, ಹಾಲಂವ್ಚೆಂ, ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹಣೆಬರ್ಪಾವಿಶಿಂ ನಿರಾಸ್‍ಪಣ್ ಉದೆತಾ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಉದಾಹರಣ್ ಮಾತ್ರ್.

ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್:

indian-politician1ಏಕ್ ಬರೊ, ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಮರ್ಣಾಚೆ ತಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಬರೆಂಚ್ ಟೊನಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಇತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ದುಸ್ರೆ ಗ್ರೇಡಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ, ತಾಂತುಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆಸ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಕಸಲೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಹುಲ್, ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

UPA II

ಹೆವ್ಶಿನ್ ಲಾಲ್‍ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಯಾ. ‘ಬರ ಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯ್ತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಿಜೆಪಿಚೆಚ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೋಮುವಾದಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಅಜೆಂಡಾ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾನ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತಾಂತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಯ್ ಏಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ಹ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಗತ್ತಿಗಟಾವರ್ವಿಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕಶೆಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಂವ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಂವ್, ಸಬಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಕೆಂದ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಅದಿಕಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಫೆರ್ಗೊ ಲಾಬ್ಲಾ. ಅಸಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಂತ್ಲಿ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಅದಿಕ್ ಗರ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್. ಅಸಲೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ ದಿಸನಾ. (ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಸೋನಿಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.)

indian-political-game

ಜಾತಿವಾದಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಕುಸ್ಡೆಪಣ್: ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಕ್ ಆನಿ ಜಾತಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್. ಆದಿಂ ಜಾತಿವಾದ್ ರಾಜಕೀಯ್ ತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜಾತ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಳಂಕಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ನಿಜಾಕೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಖುದ್ ಅಸಲೆಂ ಅತರ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಯ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್ ಕುಸ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣಾಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತಾ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಮತ್‍ದಾರಾಂಕ್‍ಚ್ ಧಗೊ:

ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪರ್ಜೆಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಬೊವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಲಕ್ಶಣ್. ಪುಣ್, ಆಪುಣ್ ನಿತಿಕ್, ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಆನಿ ಮಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಪರ್ಜೆಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಚೆ ಪೆಟೆಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ. `ಒಪರೇಶನ್ ಕಮಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಚ್ ತಂತ್ರ್ ವಾಪರ್ನ್, ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಶಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿವವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಂಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆರ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾದರ್‍ಪಣ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜ್:

ಮತ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರ್ಯಾದ್. ಆತಾ’ತಾಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಕ್ತಾತ್. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ವೋಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲೆಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಅಸಲೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಬಾವ್, ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾನುನ್ ರಚುಂಕೀ ಸಕ್ತಾತ್.

ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾ:

Gado_Coat of Arms2010-ಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಕೊಮನ್‍ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಗುಳುಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳಿಂ ವೊರಾಂ ಆನಿ ದೀಸ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆ. ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಆದಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳಜೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳಾ ವಿಬಾಗಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಭೊಗಾಜೆ? ಇತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಹೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಗಳ್ಸುನ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾನ್ಯತಾ, ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಖೆಳಾ ಸವ್ಲತಾಯೊ  ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೆಶಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ. ತಸಲೆಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶಿರ್ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್, ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್, ಹೆರ್ ಗ್ರಹಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಪೆಚಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡೀ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾತ್? ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಶಿಕಪ್, ಮೂಳ್‍ಭೂತ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಡೊನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವ್, ಪೆÇಕೊಳ್‍ವಾದ್, ಆಡ್ ವಾಟೊ ವಾಪರ್ನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮಿ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಅನಾಗರಿಕತಾ, ಮನ್ಶಾಪಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ, ಮುಕೆಲಿ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಖಂಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಎಕೆ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಗತ್ ಜಾಂವ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ನ್ಹಯ್. ಜಶಿ ಪರ್ಜಾಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲಿ. ಹೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್

JR Lobo_Tಅವಿಭಜಿತ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಪುಣಿ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ‘ಫುಂಕ್ಯಾಕ್’ ಮೆಳ್ತಾ! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ಫುಟ್ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಬ್ಯರ್ತಿ ‘ಸುಲಬಾಯೆನ್’ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಜಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತೆಂಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಉರ್ಬಾ. ತಾಂತುಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಚಾಲಾಕಿ, ಬಳ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಖರ್ಚತಾ. ದೆಕುನ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಯರ್ತಿಕ್ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಭೊಂಗ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ!

Ivan DSouzaಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚ್ಯಾ ಹೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸಮರ್ತ್ ಅದಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್, ಅದಿಕಾರಿ ಜಾಂವ್ ಬೊವ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಅದಿಕಾರಿನ್ ಆತಾಂ ರಾಜಕಿಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಮೇಟ್ ತೆಂಕ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಣೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ರಿಗ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ (ಹಿ ಖಬರ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ?) ಗಾಜೊನ್, ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ಎದೊಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮುಕೆಲಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮದೆಂಚ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೊ (?) ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಹೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಬ್ತಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಿಕ್ಸಾಚಿ ಖದರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 2012ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕ್ಯಾಂಚೆಂ (ಅಗೋಸ್ತ್ 16) ಪ್ರಮುಖ್ ಲೇಖನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *