ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಖೊವ್

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : August 15, 2014 at 11:57 AM

Nai ani Sankhov_Story_T insideರಯ್ಲ್ ಲಾಹೋರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಧಡ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮತೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಳ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಕೊಂ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂಯ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘಾಯಾಂಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆನಿಕೀ ಸುಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಯ್ಲ್ ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳೊಕಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ವೆತೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ಚಡುಣೆಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಹೋರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುರುದ್ವಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಲಾಹೋರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಲೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಂಜಾ ಸಾಹಿಬಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್… ಮನ್ಶಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಕೆದ್ನಾ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?

ಜನೆಲಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಂಪರ್ ದವರುನ್, ತಳ್-ಹಾತಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಆಧಾರ್ಸುನ್, ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಗೆಲೆ. ಮಾಂಯ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಘುಂವ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ? ಭಾಯ್ರ್ ಪೀಕ್ ಲುಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಭುಂಯ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿ, ಬಂಜರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಹೆಂ ರಿತೆಪಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರುಪ್ಣೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ? ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಡಬ್ಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ಕಾಳೆಂ ಕೂಪ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಉದಾಸ್‍ಪಣ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ.

Train_Pakistan_01
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

‘ಮಾಂಯ್, ಹೊ ಜಾಗೊ ತುಕಾ ಸದಾಂಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ನ್ಹಯ್?’ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತಿಕಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದೆಶಿಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ತುವೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ?’

ಮಾಂಯ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ತ್ಯೊ, ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ವಿಶಾದ್ ಹಾಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯೊ. ‘ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಹರ್‍ಏಕ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್…! ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ, ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರ್ಕಿ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲಾಹೋರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಸರಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ! ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಉದೆತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ..!’

ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್‍ಯೀ ಜಿವೆ ಜಾಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಂಜಾಬಾ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ತರ್, ಮಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ವೆತಾಲಿ. ತಿಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮ್ಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಪಂಜಾಬಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನ್ಹಂಯಾಂನಿ ರಗತ್ ವಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕತಾಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾಯ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪಂಜಾಬಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತಿಕಾ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಮೀಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಗೆಲಿ ಆನಿ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ! ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್ ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ! ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಸುತ್ ವೊಳ್ಚೆಂ ಚರಕ ಆನಿ ಧಂಯ್ ಚಾಳ್ಚೊ ಕೊಲ್ವೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತೀಯ್ ದಂಗೊ ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ. ಘರಾಂ, ಗಾಂವ್, ಶ್ಹೆರಾಂ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲಿಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ನಿವ್ತಾನಾ, ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಆನಿ ಲಾಹೋರಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್, ದಿಶ್ಟಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ, ಕಂದಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಂದಕಾ ತೆವ್ಶಿಲಿ ಭುಂಯ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಕಂದಕಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೀಲಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಲ್ವ್ಯಾಚೆ ತಡಿರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಂಚೆರ್ ಜಲ್ಲಿ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ!

Train_Pakistan_02
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಆನಿ ಆಜ್, ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಂದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಆಜ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಪುತಾ, ರಯ್ಲ್ ಸರಾಯ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ತಾಗಿ?’ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಸರಾಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತರ್ತಾ. ತೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತುಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಆಮಿ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸರಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಲೆಕ್ತಾ? ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಥಂಯ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್?’ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ…’ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ತುಕಾ ಸರಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಬಾಂದ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.’ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕುಡ್ಶಿಲೆಂ.

ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚುಪ್ ಜಾಲೊಂ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಖಾಣಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಸುಟಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಪ್ಪುಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಬರ್ತಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಸೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ವೊರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ, ಸಾಡೆ-ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ‘ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡ್ ಮಾಂ.’ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಜಾಯ್ತ್ ಪುತ್ತರ್’ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೀ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಅರ್ದೆಕುರೆ ನಿದೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆ ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಮ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆ ಶಿರಿಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಭಾಶೆನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊಂ. ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂಕುಳ್ತಾಲಿ. ತಿ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ, ಆಕಾಂತುನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ.

‘ಕಾಲೆಂ ಮಾಂ?’ ಹಾಂವ್ ಘಾಬರ್ಲೊಂ.

‘ಭಾಯ್ರ್ ಕಸಲಿ ತಿ ಗೊವ್ಜಿ ಪುತಾ? ಚಿಕ್ಕೆ ಪಳೆ’ ತಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ.

ರಯ್ಲ್ ಥಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಟೇಶನ್. ಪ್ಲೆಟ್‍ಫೊರ್ಮಾಂತ್ ಖಂಯ್‍ಗಿ ಏಕ್ ದಿವೊ ಜಳ್ತಾಲೊ. ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಕಸಲಿಗಿ ಗೊವ್ಜಿ. ಭಿಯಾಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಕಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ. ರಯ್ಲಾಂ ರಾವವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬೆಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಬಾಪ್ಪುಯ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?’ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಗರ್ಜಾಲೊ.

‘ಅರ್ರೇ, ಹ್ಯಾ ರಯ್ಲಾರ್ ಸರಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’

‘ಮಾಂ, ಹೆಂ ಖಂಚೆಂ ಸ್ಟೇಶನ್?’ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಸರಾಯ್ ಪುತಾ… ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್!’

ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ಲೆಟ್‍ಫೊರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್, ‘ಅರ್ರೇ, ಹ್ಯಾ ರಯ್ಲಾರ್ ಸರಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’

ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರೇಗ್ ಉದಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವದನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ದಾಂಬುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಫುಮಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ.

‘ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ವಿಚಾರ್ ಪುತಾ…’ ತಿ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಪ್ಲೆಟ್‍ಫೊರ್ಮಾರ್ ಲೋಕ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಮ್ಸೊರಾಯೆನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್, ಮಧೆಂ ಬೊಬೊ: ‘ಅರ್ರೇ… ರಯ್ಲಾರ್ ಸರಾಯ್‍ಚೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?’ ಜನೆಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸರಾಯ್‍ಚೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಸರಾಯ್‍ಚಿಂ…’ ಮಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲಿ.

‘ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸರಾಯ್‍ಚಿಗಿ?’ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ.

‘ವ್ಹಯ್.’

ಮಾಂಯ್ನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಡವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಣಾ ಸಾಗೊರ್‍ಚ್ ಜಮ್ಲೊ. ಗಲಾಟೊ, ಶೆಂಬರೊಂ ತಾಳೆ: ‘ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸರಾಯ್‍ಚಿಗಿ?’

‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್… ಹಾಂವ್ ಸರಾಯ್ಚಿಂಚ್…’ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯೊ ಕುಕಾರ್ಯೊ! ಕೊಣೆಂಗಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ‘ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ?’

ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಮೂಲಾ ಸಿಂಗ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್.’

‘ತುಂ ಸರ್ದಾರ್ ಮೂಲಾ ಸಿಂಗಾಚೊ ಪೂತ್?’ ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ‘ಆನಿ ತುಂ ಮುಲಾ ಸಿಂಗಾಚಿ ಪತಿಣ್? ಯಾನಿ, ರಾವೆಲ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ವೊನಿ? ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಕಶೆ ಆಸಾತ್…?’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಲೊಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ – ಬಾದಾಮಾಂಚ್ಯೊ, ಪಿಸ್ತಾಂಚ್ಯೊ, ಸುಕ್ಯಾ ದಾಕಾಂಚ್ಯೊ, ಅಕ್ರುಟಾಂಚ್ಯೊ… ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾತಾವರಣ್‍ಚ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್‍ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ ನಾ. ಸರಾಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಲಿ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಯ್ರ್‍ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಆಪಾಪಿಂ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾಲೆ. ತಿಚೆ ವೋಂಟ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ಆನಿ ದೊಳೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಗಾರ್ಡಾನ್, ಜೊ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪಾಚ್ವೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಗಿಲ್ ಕಾಡುನ್ ವೊಂಟಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಅರ್ರೆ ಬಾಬು, ಕಿತ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರ್ತಾಯ್? ವೊನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಥಾಂಬ್…’ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಧರ್ಲಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಂಣಿ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ಲೊ.

‘ವೊನ್ಯೆ, ಸರ್ದಾರ್ಚಿ ಕಸೊ ಆಸಾ? ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಪಂಜಾ ಸಾಹಿಬಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ?’ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಮಾಂಯ್ನ್ ತಿಚೊ ದುಪಟ್ಟಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿಕೀ ಆಂರ್ದಿಲೊ ಆನಿ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ.’

‘ಕಿತೆಂ? ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಸರ್ಲಾ?! ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ?’ ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ.

ಮಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತಾಕಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಆವ್ಚಿತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆಂ ಫುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಸರ್ಲೊ.’

‘ದೇವ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಗಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್. ತೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್.’ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೌನ್.

‘ವೊನ್ಯೆ ತುಜಿಂ ಭುರ್ಗಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್?’

‘ವಾಹೇ ಗುರುಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್.’ ಮಾಂಯ್ನ್ ಹಳೂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಪ್ಲೆಟ್‍ಫೊರ್ಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಒಟ್ಟುಕ್ ಗಾಜ್ಲೊ: ‘ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ದೀಂವ್.’

‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚ್ ವೊನ್ಯೆ… ಖಂಡಿತ್ ಯೇಜೆ.’ ಕೊಣೆಂಗಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ‘ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್!’ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ಪು ಹಳೂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ: ‘ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಖಂಚೆ! ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲುಟುನ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಚೋರ್!’

ಮಾಂಯ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಮೊನಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್‍ಯೀ ಸುಟ್ಲೊ ನಾ. ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಆನಿಕೀ ಅಂರ್ದುನ್ ತಿ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಗಾರ್ಡ್ ಜಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಚ್ವೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶಿಳೊಣಿ ಘಾಲಿತ್ ರಯ್ಲ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಜಮ್ಯಾನಿಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

‘ಜಾಯ್ತ್ ವೊನ್ಯೆ, ಸಲಾಮ್. ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ, ಸಲಾಮ್. ರಾವೆಲ್ ಸಿಂಗಾಕೀ ಆಮ್ಚೆ ಸಲಾಮ್ ಪಾಟಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ…’

ಮಾಂಯ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಹಳೂ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಆವಾಜಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್. ರಯ್ಲಾನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ವೇಗ್ ಆರಾಯ್ಲೊ. ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಲೆ. ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದಿಶ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಕೆಂಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ. ತಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ಮೇರ್ ತುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಂದಾ ಭಾಶೆನ್ ದುಕಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ದುಪಟ್ಟಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ರಯ್ಲ್ ಜೀಲಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಸಕಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ದಿಸನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್, ನಿತಳ್ ಆಪುಟ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ತ್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ.

* * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *

Dr-maheep-singh1930 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉನ್ನಾವೊ, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಊಂಚ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ನಿವೃತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

ಹಿ ಕಾಣಿ Harper’s Collins Publishers, Delhi ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಕಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘Partition Stories’ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಅಲೋಕ್ ಬಲ್ಲಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ತರ್ಜುಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಭಜನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪರಿಂ ಲೂಟ್, ಖುನಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಯೇನಾ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಂತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತೊಚ್ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಹಿಂದಿ ಮೂಳ್: ಮಹೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *