ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುಫಳ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 16, 2016 at 8:26 PM

ಸಿನೆಮ್: ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ
ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ರಂಜಿತಾ ಲೂವಿಸ್, ಕ್ಲೆನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್, ತೆಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಘೆವ್ನ್, ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅನುಭವ ವರ್ವಿಂ, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

Budkulo_Nashibacho Khel_04_Tಪುಣ್, ಮುಖ್ಲಿಂ ಅಡೇಜ್ ವರಾಂ ಬೋವ್ ಖುಶೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ! ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಿಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖಂಡಿತ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ disappointment ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಖರ್ಯಾನ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ, worth watching ಸಿನೆಮ್.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಿನೆಮ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನೆಮ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ.

‘ಪಲ್ತಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್’, ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಶಂಸಾ, ಮಾನ್ಯತಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ತರ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಫುಗಾರ್ಚ್ಯಾ, ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪುಸ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಆಪುಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆತಾತ್?! ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂಚ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಜ್ಞಾನ್, ಉಣೆಪಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ತಾ.

Budkulo_Nashibacho Khel_01

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸಾ. 80ವ್ಯಾ, 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಪರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಪಳೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ formula ಆಸಾತ್.

ಹೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ್ melodrama movie. ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹೆಂ. ಏಕ್ total entertainer ಸಿನೆಮಾ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸಾ.

ತೊಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಅಸ್ಲಿ ಹೀರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ, ದೃಶ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮುಖ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್. ಜರ್ ಹೊ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್ಕತ್ ವಾ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ ತೆದ್ನಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾತಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್!

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಸಗ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Budkulo_Nashibacho Khel_03_Prince Jacobಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾರಿಚಿ ಕೌಶಲ್ಯತಾ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ assignmentಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ದಾಕಯ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತಾ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಏಕ್ ordinary ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನಟ್ ನಟಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚಿ ರುಪಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್.

ಏಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಬೋರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂತ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ಅನುಭವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಹಾಂತುಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಟನಾಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಕಾಣಿ, ದೃಶ್ಯಾಂ ಬದಲ್ತಾತ್. ಕುತೂಹಲ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ (ಟ್ವಿಸ್ಟ್), ನವೆ ನವೆ ಪಾತ್ರ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ತೆಕಿದ್ ಹಾಸ್ಯ್, ಪದಾಂ, ನಿರೂಪಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ grand ಕರ್ತಾತ್.

Budkulo_Nashibacho Khel_05_Ester Noronhaಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂತೀ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, 2005ಚೆಂ ‘ಅಂಜಾನೆ’ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಸಿನೆಮಾಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಮರಾಠಿಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್‍ಚ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ನವಿಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸುಯೋಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಎಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ತಾಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ನವಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ, ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ ತರ್ ತೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಹೀರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೈನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಘೊಳಯ್ಲಾ. ಜರ್ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ರುಚ್ತೆಂ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ನಟನ್, ಕೊಮೆಡಿ, ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಬಳ್ ದಿತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಎಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಚ್.

ವಿಲನ್ ಹರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ನಾಟಕಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೆನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾತ್! ತಾಕಾ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಊಂಚ್ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ.

ಸಹ ನಾಯಕಿ ರಂಜಿತಾ ಲೂವಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೀರೊಯಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಉಲ್ಲಾಸ್ಭರಿತ್ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಫ್ರೆಶ್‍ನೆಸ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಹೀರೊಚ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಖರ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೊ ಮಹತ್ವ್ ನಾ. ಹೌದು ಬಸವ ಹೌದು ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಚೊ. ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಕ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ಲಾ, ದೊಗಾಂ ಹೀರೋಯಿನಾಂ ಸಂಗಿಂ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್, ಪದಾಂಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಂದರ್ಭ್‍ಚ್ ನಾಂತ್.

Budkulo_Nashibacho Khel_02_Harry Fernandes

ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ಜೊಕ್ತೊ. ಥೊಡೆ ತಾಳೆ familiar ತರೀ, ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಚಡ್ ರೊಂಬಯ್ತಾತ್. ಥ್ರಿಲ್ ಚಡಂವ್ಚೆ Action scenes ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಘಡಿಯೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವನಾಂ ಉಸಂವ್ಚಿಂ, ವಿಲನಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ, ಕ್ರೋಧ್ ಅಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರಸ್ (ನವರಸ) ಆಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ drawbacks ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಮುಂಬೈ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಮುಂಬೈ ದಿಸನಾ! ಏಕ್ ದೋನ್ ಔಟ್‍ಡೋರ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೀರೋಯಿನಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಂಬೈಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಂಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡಶೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಕಲಾ, ನಿಪುಣತಾ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾ.

ಭಾರಿಚ್ ಅಸಮಂಜಸ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶೆಂಭೊರೊಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹೀರೊ, ದುಬಾಯ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾ! ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಸಯ್ತ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಮೆಳನಾ. ಪುಣ್ ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಏಕ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಫೆರ್ಗೊ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

ಸಿನೆಮಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ background ಮ್ಯೂಸಿಕಾನ್. ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ತಾಳೆ (ಥೊಡೆ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್) ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವೊಂಬತಾತ್. ಪುಣ್ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜಾಚೆಂ, ಭೀಕರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಇರಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಹಾಕಾ ಥಿಯೆಟರಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿಯಿ ಆಸಾ. ಪ್ರಭಾತ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಬರೆಂ ಟೊಕಿಸ್ ವಿಂಚ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್‍ಚ್ ಇಂಟರ್‍ವೆಲಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಜಿಕಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಲೊಕೇಶನಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ. ಎಕಾಚ್ ಸೆಟ್ಟಾರ್, ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪದ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಪರಿಣತಾ, ಮ್ಹಿನತ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜೀಕ್.

ಹೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಜರ್ ಹಿಚ್ ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಹಿಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಜರ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ತೊ ತರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತೆಂ? ತೆಂಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಂ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಕಲಾಕಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಪಂಗಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಸಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉದೆತಾ. ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್‍ಚ್ ಹಾಡಯ್ನಾ. ವೃತ್ತಿಪರತಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಪಂಗಡ್ ವೃತ್ತಿಪರ್. ಮುಂಬೈಚೆಂ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಉದೆತೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್, ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ತರೀ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಕಮಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ.

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕ್ಲೊ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಕೊರೊಡ್‍ಪತಿ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಕಾ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಬುಡವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕಯ್ದ್. ಗೊಡ್ ಗೊಡ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್‍ಯಿ ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್‍ಯೀ ದಿಸನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ವೆಗ್ಳೊ ರಾವ್ತಾ. ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್, ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ತಾಣೆ ದುಡು ಘಾಲ್ನ್, ಬರೆಂ ಟೀಮ್ ಘಡುನ್ ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆತಾಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಜಿಕಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ. ಫಕತ್ 60 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ? ಆತಾಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper