Latest News

ನವೆಂಚ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಸುರು ಜಾತಾ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಯಾಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 21, 2015 at 6:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ (Desire) ಆಮಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಜೊರಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ಶೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆ. ತೊ ವ್ಹಾಳೊ ಉಮಾಳೊನ್ ಆವ್ರ್ ಜಾಲೊ, ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ಪತ್ರ್ ಬರೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ನಂಯ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ, ಬಗಾರ್ ಸಬಾರ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ, ಅತ್ರೆಗ್, ಸ್ವಪಣ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೆ ವ್ಹಾಳೊನ್, ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೆ.

ತಿ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಚಡಾವತ್ ದುಖಾಚಿಂ, ನಿರಾಶೆಚಿಂಚ್. ತಶಿಚ್ ಹಿಯ್ ಏಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕಾಸಾಕ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಪಡ್ಚೊ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗತ್ತಾನ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಚರಿತ್ರಾ.

ಆಸೊಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ, ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳ್ಕತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ತಶಿ ನಾ.

Janavahini_dot comಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ನಂಯ್. ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ‘ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ’ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ನವಭಾರತ’ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್. ಬೋವ್ಶಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್‍ಂಚ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ’ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತೆಂ ಮುಂದರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ನವಭಾರತ’ ಪತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ‘ನವಭಾರತ’ಯೀ ಬಂದ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ‘ನವಭಾರತ’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆ ವೊಪ್ಲೆನಾಂಪ್. ಆಖೇರಿಕ್ ತೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ, ಕಸಲೆಂ ಪುರಾ ಘಡ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕುತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಶನ್!

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂದರ್ಬ್ ಉದೆಲೊ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘಮಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್ ಅಂತರ್‍ಲ್ಲೊ, ಬೋವ್ಶಾ ಏಕ್ Turning Point ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಇರಾದೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಜೀ ಪುಸ್ಕು. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ಕು ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಯೋಜನ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಫಸ್ವಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪುಸ್ಕು ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಪುಸ್ಕು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜೆಪಿಎಲ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಕ್ ಮರ್ಮಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದುರಂತ್ ತೆಂ. ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಬು ಸಮುದಾಯಾಚಿ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ!

JV_Aಹ್ಯಾ ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲೆಂ. ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊಯಿ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ವೈಚಾರಿಕ್, ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಹೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ರಾಜ್ಯ್‍ಭರ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಪತ್ರಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್.

ಪುಣ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಖಬರ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಪೊರ್ಬು ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಚ್ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್‍ಚ್ ನಾ. ತರ್, ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಡ್‍ಶಿ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ! ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಾ ‘ಜನವಾಹಿನಿ ಡೈಲಿ’ ಆನಿ ‘ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿ’ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಬುಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವೊಮ್ತಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

JV_Bಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಪೊರ್ಬು ಸಮುದಾಯಾನ್ ತರ್, ಶೀದಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧಖೊ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಶೇರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ವಿನಿಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್, ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಜೊಡುನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಧಖೊ ಆನಿ ಆಘಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆಸೊನ್, ‘ಹತ್ತರೊಡನೆ ಹನ್ನೊಂದು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ‘ದಾನ್’ ದೀವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಖರಿಮಸ್ತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಂಯ್. ಜರ್ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ರಿತಿನ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಕೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆ, ಜನವಾಹಿನಿ ದಿಸಾಳೆಂ ಆನಿ ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸೊತ್ ‘ಚ್ಯಾರಿಟಿ’ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಕಂಪೆನಿ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್, ಫಕತ್ ತಾಂಚೊ ಕೊರೊಡಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಪಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಂಯ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ದುರಂತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? (ತಶೆಂ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಹಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ದುಡು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಜೂನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದೂಖ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ದಾನ್, ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ Peಚಿಟಿuಣs ಉಡಯ್ತೆಲೆ ಆತಾಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತಾಂಕಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ).

ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಜಿಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲೊ. 1998 ಮೇ 26ವೆರ್ ಜನವಾಹಿನಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. 2003 ಜುಲಾಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಚಿ ಆವೃತ್ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರೀ ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಡುಣೆ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾ. ಸಂಕೇಶ್ವರಾನ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕುನ್ 300 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜೊಡ್ಲೆ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಕೇಶ್ವರಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ವಿಜಯವಾಣಿ’ ಆತಾಂ ಪ್ರಸಾರಾಂತ್ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ದಿಸಾಳೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಂಯ್ ತರೀ, ಬರ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಾಸ್ಪತಾತ್. ‘ಪೊರ್ಬುಲ್‍ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ, ಸ್ವಯ ಇತ್ತ್‍ಂಡ ಜನವಾಹಿನಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆದಿಜೆರ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಆತಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.

ಪರಾಡ್ಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜನವಾಹಿನಿ ಡೈಲಿ’ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ‘ದೀಪಿಕಾ’ಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ತವಳ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಂಧನ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ), ಟಿ. ಜಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಪತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ಸಮಾಧಿಂತ್ ಪುರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಘುಟ್, ಗುಪಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಯೇನಾಂತ್, ಹೆರಾಂಕೀ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂಚ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪೊಕೊಳ್‍ಪಣ್, ಸ್ವಾರ್ತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ, ತಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್! ತಾಂಚಿ priority ಕಸಲಿ, ಶೆವಟ್ ಕಸಲೊ, ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ prove ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿಂಚ್ ಚಲಯಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ತಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತುನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ appointment ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ!

ಆತಾಂ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ನವೆಂಚ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ನಂಯ್ಚ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ, ಬಗಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಲೆಖಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬರೆಂಚ್.

ವ್ಹಯ್. ಜನವಾಹಿನಿ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ಕ್ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜನವಾಹಿನಿ ಡೈಲಿ’ಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ! ತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್, ಹೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್, ಸವಾಲಾಂ ನಾಕಾತ್.

‘ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ‘ಜನವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ’ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ‘ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್’ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಆಸ್ಪದ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೊ! ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ನಾಕಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಪತ್ರಾವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್, ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕರ್ಚೆಂ?

ತಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಬ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಕುಂಬು ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

* * * * *

ಆತಾಂ, ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾ, ತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ನಂಯ್. ಆಜ್ ಜರ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರೀ 100 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ತೆ ಫಕತ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಶಿವಾಯ್, ತಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚುನ್ ಕಾಂಯ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾ. ಹಿ ಫಕತ್ ಬಂಡ್ವಾಳಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ನೆ, ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರೀ ಕಳ್ಚಿ, ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ನಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್. (ಪುಲ್ಪತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ರಿಗತ್).

Janavahini starts Ad

ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೆ, ಮುದ್ರಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ‘ಮಾಧ್ಯಮ್’ ಜಾಯ್, ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತವ್ನ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮುಖ್ಲೆ ದೀಸ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ಪತ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ janavahini.com

ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ Domain ಲಭ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ Bid ಕರ್ನ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ janavahini.com ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ತಾಣಿಂ ಆದಿಂ ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ (ಶೇರ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್) ದಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್, ತೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಿತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂಚೆಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್, ‘ತುಮಿ ಜ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ, ತ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಜೆ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ತುಮಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ವಾ ಸಂಬಂಧ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ’. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾಂವ್.

* * * * *

ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್. ಹೆಂ ಹಾತೆರ್ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಗಳ್ಸುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮಿಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ ಪಾಸೊತ್, ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿ ಸತಾ, ನಿತಿ ಪಾಸೊತ್. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಘನತಾ, ಮಾನ್, ಮಾಣ್ಸುಗಿ, ಮರ್ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಸವೆಂ, ಬರೆ ವಿಚಾರ್, ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಬದ್ಧ್ ಆಸಾಂವ್.

ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಏಕ್ ಬರೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಮಿಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾಣಾಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಕರಾ: info.janavahini@gmail.com

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಮಜತಿನ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ. ಹೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆತಾತ್ ಮು? ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಯೆಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿಯಾ.

ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

3 comments

  1. Thanks for the detailed informations.Who all involved in this project?

  2. Tumi Janavahini.com zalli potr suru kartat mhunn aikon khushi zali.Borem chntap.Janavahini disallya
    patrant tumiyi vavr kello asa ani tem potr kashem bandh poddlem, haka karann konn mhullem tumi zanna astalyat.Punn JML hachya hishedarank kaslich khabar na. Deepika patrache shivai thodde Congress fuddari Janavahini patr gheunk mukar sartana, JML-n tem patr tankan kityak hatantar kelem na? Hachya pattlo nigooddh mister kasalo? Hyo sarv gazali tumi tumchya janavahini.com zalli patrar pargott kelyar borem asullem.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News