ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕುಶಿ: ಫಾ| ಸ್ಟೀಫನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 17, 2015 at 5:39 PM

Fr Stephen Pereira Carmelite_T1ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಸತ್. ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವೊಮ್ತನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂಯ್ ಸತ್. ಉಣೆಂ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಆವಾಜಾ ವಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಆಶಾ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ ಅಸಲೊಚ್. ತೊ ಆವಾಜಾ ವಿಣೆ, ಪ್ರಚಾರಾ ವಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನುಭವ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನರ್ಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಶಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ, ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜ್ಯೊ ಲಾಯಿಕಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾತ್, ತಾಂಚೆರ್ ಆಂಕೆಚ್ ಕಾಡುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ. ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಆಂಕೊ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಭರುನ್ ದೀವ್ನ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾ| ಸ್ಟೀವನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ. ನ.ಬಾ.ಜೆ. ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾರ್ಕುನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಪುಣ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್, ತಸಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಕಶೆಂಯ್, ನ.ಬಾ.ಜೆ.ಕ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ದಶೆಂಬರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸಾ, ತವಳ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಶೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ವೆಸ್ತ್ ಆಸೊನೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಬದ್ಧತೆನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ನವಾಲಾಂ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಆಸಾ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಧಾಡಾ.

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಕುಮೊಕ್: ಸೋನಿಯ ಪಿಂಟೊ, ನ.ಬಾ.ಜೆ. ಸಿಬಂದಿ

ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಧಾರಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ: ಆಮ್ಚೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಫಾ. ದೊಮೆಲ್, ಫಾ. ಜೊನ್ ಮೊನಿಸ್, ಫಾ. ರುಡೊಲ್ಫ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ‘ತಕ್ಲೆಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅಂಕಣ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಣೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಾಂದಾ, ಫಾ. ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷಾಂಕ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾಲೊ. 2009 ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಡ್ ಜಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ನಾಟಕಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಾ.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (11)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂನಿ ಕಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ತಿತ್ಲೆಂ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯಾಲ್ವಿನೊ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ. ತಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪತ್ರಾಂ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಿನೀ ಭಾಸಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಯನಗರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (8)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ತುಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಪತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ಕಸಲಿ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ ಜೊರ್ಜ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾನ್. ತೊ ಆತಾಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚೆ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ರೆತಿರೆಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಘರಾಕ್‍ಯಿ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ (ಆತ್ಮಿಕ್) ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್, ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಶೆವಟ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚಿಂ, ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಣೆ. ಪುಣ್ ಆತಾತಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಆಸಾ. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಶಿಕ್ಚೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ, ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ. ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆಸಾ.

Naman Ballok Jesu_Issues_04
ಪಯ್ಲೊ ಆಂಕೊ – ಜನೆರ್ 2009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ತುಮಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅನುಭವ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅನುಭವಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತುಮ್ಚಿಂ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್, ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್). ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಾಪ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸಾನ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ, ‘ತುಕಾ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಚೆಂ ‘ಜೀವಜಲ’ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಸಾಂತಾಂಚೆರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಆಜ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಘುಟ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ. ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ, ಹೆರಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಚೊ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಐಡಿಯಾ ಘೆಂವ್ಚಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ತಾಂ.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (10)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪತ್ರಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ವ್ಹಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚಜೆ. ತೆ ದೊನೀ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಘೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ನ.ಬಾ.ಜೆ. ಪತ್ರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಧಾ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಬರ್ಪಾಂ. ಬರ್ಪಾಂ ಬರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್. ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಚಡೊಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಆನಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಣಿದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖರೆ ವಾಚ್ಪಿ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಯೆತಾತ್‍ಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತೆಲೆ ಉಣೆ. ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಫೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಆಂಕೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಫೊನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ಹೆರ್ ಆಂಕೆ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾತಾತ್). ಬರವ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ಲಜ್, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚುಕಿ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (7)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರೀತ್ ಮೊಡುನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತುಮಿ ಆಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ? ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂನಿ ತೆಂ ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ಕೊಡು ಗುಳಿ ಸಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೆಲಾಂತ್ ಸಾರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ) ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಏಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲತಾನಾ, ಆಮಿಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಭಾಯ್ರೀ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಉಣೆ. ತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ‘ಮಡಿವಂತಿಕೆ’ (ಉಗ್ತ್ಯಾನ್) ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಜಾಲಿ. ತುಮಿಂ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಭಾವಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಆಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಮುಖ್‍ಪಾನಾರ್ ಪಿಂತುರಾಂ, ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪೊರ್ನೊಗ್ರಾಫಿ ವಿಶಿಂ ಆಂಕೊ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆದಿಂ, ‘ಮೋಗ್’, ‘ಅಂತರ್ ಜಾತಿಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ’, ‘ದೇವ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಆಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ? ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ?

Naman Ballok Jesu_Issues_06 Naman Ballok Jesu_Issues_03 Naman Ballok Jesu_Issues_02 Naman Ballok Jesu_Issues_05 Naman Ballok Jesu_Issues_01

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಭರ್ಶಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಕಾಕುಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್, ‘ತೆಂ ಕಾಲೆಂ ಫಾದರ್ ಕಾಕುಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ? ತುಮ್ಕಾಂ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲ್ಯೆತೆಂ ನೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಧಯ್ರ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತ್ಯೊ ಸದಾಂಚ್ಯೊ – ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಕಾರ್ಪೆಟಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಂಕೆ ಕಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆಮಿ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಮೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ದುರ್ಸೊಣೆ ನಾ. ಆಮಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಖಂಚೊಯ್ ವಿಶಯ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚುನ್, ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸನಾಂತ್.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತುಮಿ ಆಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ವಾವ್ರ್, ಶಿಕಪ್, ಭಾವಾಡ್ತ್, ಲಾಯಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾವಿಶಿಂ, ಯುವಜಣ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಅಶೆಂ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೇಖನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಆಂಕೊ ಕವಿತೆಕ್‍ಚ್ ಅಮಾನಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಕತ್ ಸಮೊಡ್ತಿ ವಿಶಿಂಚ್ ಆಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವರ್ಗಣಿ, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ ವಿಶಿಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತುಮಿ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾತ್, ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತುಮಿ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ? ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜ್. ಕಶಿ ಆಸಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನೀ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚೊ ಆಂಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂಕಣ್‍ಕಾರ್, ಹಾಸನಾಚ್ಯಾ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಕವಿತೆಚೆರ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಆಂಕೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. (ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಗಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಚಡ್ತಾತ್!).

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾತ್. ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ! ತುಮ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಕಸಲೊ? ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ (ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿ) ವಿಶಿಂ, ಲಿಪಿ ವಿಶಿಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಾಚಪ್ ಉಣೆ ಆಸಾ, ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆ ಜಾಲಾಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಕಳನಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಸೆಂಟೇಶನ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಬರ್ಪಾಂನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆಸನಾ. ಆಮಿ ಪೂರಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿಂ ಲೇಖನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಜಾಯ್ ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ (ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಸಾ, ಬೂಕ್, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ (ಬರವ್ಪಿ) ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಬರಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೂರಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್‍ಗಿ ವಾ ಫಕತ್ ಇನಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯ್ತಾತ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ನಾ (ಹೆಂ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂನಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ). ಲೋಕ್/ಬರವ್ಪಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಾತಾತ್‍ಗಿ, ಸಲ್ವತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಜೆತಾತ್‍ಗಿ ವಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂಗಿ, ಆಸಕ್ತ್ ನಾಂಗಿ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶಯಾಚೆರೀ ಬರವ್ಯೆತೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನಾಮಾಂಯಿ ಬರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ವ್ಹಯ್. ಬರೊಂವ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್, ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮೊಬೈಲಾಚೆಂ ವಾಚಪ್, ಜೋಕ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ಹೆರ್ ವಾಚಪ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಉಣೆ ಜಾಲಾಂ.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (12)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಸಲೆ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಏಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆದಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಡಾವತ್ ಕುಮೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸಕ್ರ್ಯುಲೇಶನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸೊನ್ ವಾಚ್ಚೊ, ಪತ್ರಾಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ. ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ಚಿ ತರೀ ಘರಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಖುದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿ ಓರ್ಡರ್ ವಾ ಚೆಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾ. ಕಮಿಶನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವರ್ಗಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ವರ್ಗಣಿ ಜಮೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚಜೆ, ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ! ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ‘ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರಚಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್. ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರಚ್ಚೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಸ್ತಕ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲಾಯಿಕಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ನಾ. ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನೀ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ಚಡಾವತ್ ತೆಚ್…

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಕಮಿಶನ್ ದಿತಾಂವ್, ತಶೆಂ ತಾಣಿ ಚಡ್ ವರ್ಗಣಿ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಕಮಿಶನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಪಾಳ್ತಾಂವ್. ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ಫರಕ್ ತುಮಿ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ.

NBJ_Books

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತುಮಿ ಕೆಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ವ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್ ಚಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊರ್ವಾಂ (ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ದಿಸಾ) ‘ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತುಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂ/ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಸವೆಂ ಹೆರ್ ತೀನ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚೆ, ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ತಾಂವ್.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್

NBJ_Books_Wilfy Rebimbusಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ತುಮಿಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಸವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಆಪ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೇಲೂರ್ ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಕರಿಜೆ ಹೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಆಮಿಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ತೀನ್ ಪೇಪರಾಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಆನಿಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ (25) ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಡವ್ನ್ ‘ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ (ನಂದಿನಿ-ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾಚೊ ‘ಕೊಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್/ವಿಶ್ಲೇಶಣಾತ್ಮಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ನಾಂತ್.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (7) Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (14)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಸ್ಪಂದನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ನಾ, ಉಣೆಪಣ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ರೆಸ್ಪೊನ್ಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆ! ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಪಸಂದ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ನಾಕಾ! ಬೂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಾ – ತಾಂತುಂ ಪದಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್! ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಪ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಯೆತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಂತಪ್, ಆಸಕ್ತ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಜೂನ್ ಅವೇರ್‍ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ!?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ! ಅಧ್ಯಯನ್‍ಭರಿತ್ ವಾಚಪ್ ಪಾವನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಕಡೆನ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಖಂಯ್, ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ, ಕೃಷಿಚೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಜೋಕ್ಸ್ ನಾಂತ್’. ಹೆಂ ಪೂರಾ (ಗಂಭೀರ್ ವಾಚಪ್) ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸ್ಟೀವನಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೇಳಾಚ್ಯಾಂಕೀ ತಶೆಂಚ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಏಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ (ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ (ರೊಮಾಂತ್). ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೀ ಕಾರಣ್. ತೊ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಪಾ. ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಶೇರ್ ಕರ್ತಾಂ. ನ.ಬಾ. ಜೆಜುಂತ್ ‘ಪಾಪಾ ಇಫೆಕ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅಂಕಣ್ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್, ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳನಾ. ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಉಬಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ನಾ. ಪಾಪಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ ನೆ? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಲೊ ದಿತಾ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ರೊಮಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ, ಕಳಜೆ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂತ್. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಂತ್ ‘ಪಾಪಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್’ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ.

Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (13) Budkulo_Interview_Fr Stephen Pereira (9)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬೈಬಲಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂಗಿ? ನ.ಬಾ.ಜೆ.ಚೆರ್ ಸರಾಗ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್…

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಅಧ್ಯಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣಾ ರುಪಾರ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂನಿ ತುಮಿಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ತುಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ‘ವಿಚಾರ್ ವೆದಿ’ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂಗಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಂಪೆಂ. ಥಂಯ್ ತಕ್ಷಣ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಹೆರ್ ತೆಂ ವಾಚ್ತಾತ್; ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ವಿಂಚುನ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರಿ ಅಸಾ.

ಪತ್ರಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಆಮ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಚಾಲು ಕರ್ತಾಂವ್ (ಸಕಾಳಿಕ್.ಕೊಮ್). ಆಮ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶಯ್ ತಾಂತುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ತಕ್ಷಣಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಇ-ರೀಡರ್ಸ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಮಿ ವಾಪರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಮತಿಂತ್ ದರ್ನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂಕ್ – ದೇವ್‍ನಾಗರಿ, ರೋಮಿಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

NBJ_7th Year_Invitation
ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುಖಾರಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಂವಾದ್, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನ.ಬಾ.ಜೆ.ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ದಶೆಂಬರ್ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ‘ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು’ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ಲಾಂ. ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೆಲಿ. ಸವೆಂ ಚಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್ತೆಲಿಂ. ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತ್ ಸೊಡ್ನ್), ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಪ್ರಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳನಾ. ತಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ತಾತ್, ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿರ್ವ್ಯಾ ಪರಿಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವಕಾಂಕ್ – 18 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ವ್ಯಾಪ್ತ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೋಷಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಭಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ನ.ಬಾ. ಜೆಜುಂತ್ ‘ಝಳ್ಕಾನಾತ್ಲಿಂ ಸಾಳ್ಕಾಂ’ ಅಂಕಣ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ದಿತಾಂವ್.

Budkulo Logo_Tಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್?

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್: ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ನೇತ್ರಾವತಿ-ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಚೆರ್, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಶಿಂ, ರಾಜಕೀಯ್, ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಇ-ವಾಚ್ಪಿ ಚಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. I enjoy reading both budkulo.com and Namaan Balok Jezu. Dony has a gift of interviewing and this interview also suggests the same. Fr. Pereira responses were sign of his great wisdom and desire for community service.
    Good Luck.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *