ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’

Budkulo Media Service

Posted on : April 5, 2016 at 4:43 PM

Edward Nazarethಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ತ್. ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯೊಲ್ಲೊ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಚ್ಯೊ 75 ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ್ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಲೊ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚೊ 50ವೊ ಬೂಕ್ ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್. ನಜ್ರೆತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಹ್ಯಾ ಕಥಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಸಂಕಲನ್ ವಾ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಚ್ ಸಂಕಲನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ 75 ಕಾಣಿಯೊ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಾಖ್ಲೊ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 7ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ (Anthology) ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೊ.

ದಿಸಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಹ್ಯಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂವಾದ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚೆಂ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಹೆರ್ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕ್: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ – ಕೊಂಕಣಿ ಗಮಕ (ಗಮಕ ಗಿತಾಂ), ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ – ಸುಕಿದಾಡ್ (ಕಾದಂಬರಿ) ಆನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಣೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ – ಚಿಂತನಾ ಝರ (ಲೇಖನಾಂ).

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ‘ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭಾತೆಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆನಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಗೌರವಾನಿತ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚೆಂ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ – ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಂ.ಒ.ಯು.ಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ.

ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

Budkulo_Konkani Academy_Invitation_01 Budkulo_Konkani Academy_Invitation_02