Latest News

ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡೊನ್ ಜಾಲಿಂ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : April 13, 2014 at 7:06 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಕೆದಿಂಚ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ’ ವಿಲಾಸಿ ತಾರುಂ RMS (Royal Mail Steamer) ಟೈಟಾನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್‍ಚ್ ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ (Iceberg)  ಅಪ್ಟೊನ್ ಉತ್ತರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಏಕ್ ಶತಮಾನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 1912ಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್, ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿ ತಾರ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ಹಜಾರಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ಮೊಯ್ಲಾಂ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆಂ ಸಾಗೊರಾ ಥಳ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತಾ ವಯ್ರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಕ್ ಆನಿ ಮೀತ್ ನಾ. 1985-ಂತ್, ನ್ಯೂ ಫೌಂಡ್‍ಲೇಂಡಾಚಾ ಕರಾವಳಿರ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ (ಅವಶೇಷ್) ಪಾತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚಿ ದುರಂತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮನ್ಶಾಚಾ ಹಂಕಾರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Titanic 01

ಟೈಟಾನಿಕ್:
‘ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಯ್ನ್’ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕ್ಯೂನಾರ್ಡ್’ ತಾರ್ವಾ ಕಂಪೆನಿಂ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂತಾಟಾ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ ಅತೀ ವಿಲಾಸಿ ತಾರುಂ ‘ಟೈಟಾನಿಕ್’ ಹಾಣೆ.  ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಧರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅತೀ ವೆಗಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂನಾರ್ಡಾಚಾ ‘ಮೌರೇಟೇನಿಯ’ ತಾರ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ, ಕ್ಯೂನಾರ್ಡಾಚೆಂ ವಿಲಾಸೀ ‘ಲುಸಿತಾನಿಯ’ ತಾರುಂ ಧರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಸವ್ಲತೆಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಲುಸಿತಾನಿಯ’ ತಾರುಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೆಂ. 1915 ಮೇ 15 ವೆರ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ U-Boatನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ‘ಲುಸಿತಾನಿಯ’ ಬುಡ್ಲೆಂ. 1959 ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ 1200 ಪ್ರಯಾಣಿಕಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಝಜಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

Titanic 02

Capt Edward J. Smith Capt Smith n team

‘ಕ್ಯೂನಾರ್ಡ್’ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದೋನ್ ತಾರ್ವಾಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ‘ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಯ್ನ್’ ಹಾಣಿ ತೀನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ‘ಒಲಿಂಪಿಕ್’ ವರ್ಗಾಚಿಂ ತಾರ್ವಾಂ ಬಾಂದಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ‘ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟ್’ಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾರುಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಂಪ್ಣೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ 882 ಫುಟಿ ಆನಿ ಗರಿಷ್ಟ್ ರೂಂದಾಯ್ 92.5 ಫುಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಧರ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ವ್ಹಡ್ ತಾರುಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದುಸ್ರೆಂ ತಾರುಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 1909 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ 1911 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವಿರತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

1911 ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ 31 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ರಾಕ್ಸಾ ಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ತಾರುಂ, ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆಂ ಆವರಣ್ (Hull) ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಚಾ ‘ಲಗನ್’ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚಾ ಉದ್ಕಾ ದೆಂವ್ಣೆ ಸೆರೆಮನಿಕ್ 100,000 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾರ್ವಾಚೆಂ ವಿಲಾಸಿ ಒಳಾಂಗಣ್ ರಚ್ಚಾಂತ್, ತಾಚಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಂಕ್ ಸಕತ್ ಭರುಂಕ್ ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ಬೃಹದ್ ಬೊಯ್ಲರಾಂ ನಿರ್ಮುಂಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್.

Titanic 16 Titanic 03 Titanic 04 Titanic 05 Titanic 08 Titanic 09 Titanic 10 Titanic 11 Titanic 12 Titanic 13

ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆಂ ಮರಣಾಂತಿಕ್ ದೋಷ್:
ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, state-of-the-art ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್‍ಚ್ ದೋಷ್‍ಪೂರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಾದ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವರ್ಗಾಚಾ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ದೊಡೆಂ (ಡಬಲ್) ಥಳ್ ಆಸೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಉದ್ಕಾ ನಿರೋಧಕ್ ಕುಡಾಂ (bulkheads) ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಒಟ್ಟುಕ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಉಘಡ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ ಉದ್ಕಾ ನಿರೋಧಕ್ ದಾರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಚಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ವೆವಸ್ತಾ ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕುಡಾಂತ್ ವ Bridge ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೈಂ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ನಿರೋಧಕ್ bulkheads ಹಾಂಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ‘ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್’ ಮ್ಯಾಗಜೀನಾನ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಕ್ ‘ಕೆದಿಂಚ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ’ ತಾರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉದ್ಕಾ ನಿರೋಧಕ್ ಕುಡಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂಗಿ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಾಂ ಉದ್ಕಾ ನಿರೋಧಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ತರೀ, ಉದಾಕ್ ಎಕಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ‘ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಕಂಪೆನಿನ್, ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ‘ಕ್ಯೂನಾರ್ಡ್’ ಹಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಟೈಟಾನ್ ಬುಡ್ತೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ? ಕ್ಯೂನಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರೆಂ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಪತ್ಕಾಲಿನ್ ಬೊಟಿ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾರುಂ ಪುರ್ತೆಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ 2435 ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ 900 ‘ಕ್ರೂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ 3400 ಜಣಾಂಕ್ ಸೊಂಬ್ತಾಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ 16 ಬೊಟಿ ಆನಿ 4 ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಬೊಟಿ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ 1,178 ಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ.

ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣ್:
ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 1912ವೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚಾ ಸೌತ್‍ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಸರಾಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ತಾರುಂ ಟೈಟಾನಿಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೈಟಾನಿಕಾರ್ 2,240 ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ‘ಆತ್ಮೆ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆದ್ನಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪರಿಭಾಷಾಂತ್ ತಾರ್ವೊಟಿ ಶಿಬಂದೆಕ್ ‘ಆತ್ಮೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ! ಟೈಟಾನಿಕ್, ಹೈ ಪೆÇ್ರಫಾಯ್ಲ್ ವಿಲಾಸಿ ತಾರುಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಘನಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಭೊಗಿ ತಾರ್ವೊಟಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಯ್ನಾಚೊ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆ. ಬ್ರೂಸ್ ಇಸ್ಮೇ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ‘ಹಾರ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ವೂಲ್ಫ್’ ಹಾಚೊ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್. International Mercantile  Marine Shipping Trust ಹಾಚೊ ಧಣಿ ಜೆ.ಪಿ. ಮೋರ್ಗನ್, ಜೊ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಯ್ನಿಚೊ ನಿಯಂತ್ರಕ್ (ಹಾಣೆ ಜೆ. ಬ್ರೂಸ್ ಇಸ್ಮೇಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಒಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ) ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟೈಟಾನಿಕಾಚಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ತಾರುಂ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಿಮಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಚಡ್ಲೊ ನಾ.

Titanic 15

ಟೈಟಾನಿಕಾಚಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೊನ್ ಜೇಕಬ್ ಆಸ್ಟರ್ ಚವ್ತೊ ಅತ್ಯಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೆ ವರ್ನಿ 29 ವರ್ಸಾಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಮೆಡೆಲಿನ್ ಫೆÇೀರ್ಸೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಕಂಪನಾಂ ಉಟಯಿಲ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರೆ ಮಿಲಿಯನೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಯು.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ‘ಮೇಸಿ’ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಇಸಿದೊರ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಐಡಾ. ಉದ್ಯೋಗ್‍ಪತಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗುಗ್ಗೆನ್‍ಹೈಮ್ ಹಾಚೆ ಸಂಗಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್. ಮಿಲಿಯನೆರ್ ವಿಧವ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ‘ಮೋಲಿ’ ಬ್ರಾವ್ನ್, ಹಿಕಾ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡ್ತಾನಾ ಲೈಫ್ ಬೋಟಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್, ಉತ್ತೇಜನಾಕ್, ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥೈರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘unsinkable’ ನಾಂವ್ ಪಡ್ತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಲೊಕಾ ಸಂಗಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ವ್ಹಡ್, ವ್ಹಡ್ ನಾಂವಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ.

ಟೈಟಾನಿಕಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ 700 ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ದರ್ಯೊ ಉತರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 20 ಡೊಲ್ಲರಾಂಚಾಕೀ ಉಣೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಲಾಭ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಸತ್.

ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸೌತ್‍ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಅಪಶಕುನಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಂಕರಾಂತ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸ್ಟೀಮರಾಂನಿ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಪೇಕ್ಷುಂಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಉಜೊ ತುರಂತ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆ, ತಾರುಂ ದರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಜೊ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕೆಪ್ಟನಾನ್ ವೇಗ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾರ್ವಾನ್ ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಅಪೆÇ್ಟಂಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಅಪಶಕುನ್, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸೌತ್‍ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಲಾಯ್ನಾಚಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ತಾರ್ವಾಕ್ ಅಪೆÇ್ಟಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಪೆÇ್ಟಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಟನ್ ಬುಡ್ತೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ?

ದುರಂತ್ ಸಂಭವ್ಲೆಂಚ್!
ಎಪ್ರಿಲ್ 14, 1912. ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ 11.30. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸುಟೊನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಟೈಟಾನಿಕಾಚಾ ಮಾರ್ಕೊನಿ  ವೈರ್‍ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೋಕ್  ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚೆ  ಸಂದೇಶ್ ಯೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತರೀ, ವಾತಾವರಣ್ ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಂದ್ರೆಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್. ದರ್ಯೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಚಾ ವಾಟೆ ವಯ್ರ್‍ಚ್ ಬರ್ಫಾಚೊ ಖಡಾಪ್ ದುಂವ್ರೆ ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತುರಂತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕುಡಾಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಚಿಂ ಇಂಜಿನಾಂ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಿಕ್ ಬದ್ಲಿಲಿಂ ಆನಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ. ತರೀ, ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ತರೀ ದೇಗ್ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಘಶ್ಟೊಂಚಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಬರ್ಫಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಲೊ. ತಾರ್ವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧರ್ಯಾ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ, ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಟೈಟಾನಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾನ್ 300 ಫುಟ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ! ಕೆಪ್ಟನಾನ್, ತಾರ್ವಾಚೊ ಬಾಂದ್ಪಿ ತೊಮಾಸ್ ಆಂಡ್ರೂಸಾ ಸಂಗಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂಕ್ (Bulkheads) ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕೂಡಾನಿಂ ದರ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಪಾಜಾರ್ತಾಲೆಂ. ತಾರ್ವಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಕೂಸ್ (bow) ಸಕಯ್ಲ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಡ್ರೂಸಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಕೆಪ್ಟನಾನ್ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಲೈಫ್ ಬೋಟಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

Titanic 14

ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಟನ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾ ನಂತರ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದಾಳಾಯೆಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿ ಲೈಪ್ ಬೋಟ್ 65 ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿ ತರೀ ಫಕತ್ 28 ಲೊಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಿಂನಿಂಯ್ ಅಸಲಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಮುಂದರೊನ್ ಗೆಲಿ. ಧರ್ಯಾಚಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನುಸಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಂತರ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ, ಚಡ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ.

ಆಂಡ್ರೂಸಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಫಟ್ ಕರುನ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಧರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಮುಳಾವೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಂಯ್ಬ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಧೈರ್, ತ್ಯಾಗ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣ್ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ವೊಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಬ್‍ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಯ್ನಿಚಾ ಇಸ್ಮಾಯ್ ಸಬಾರಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಎಕಾ ಲೈಫ್ ಬೋಟಿರ್ ಉಡ್ಲೊ. ತರೀ, ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಕೊ ದೆಕೊನ್ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚೊ ಬಿಲ್ಡರ್ ಥೊಮಸ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದರ್ಶಿನ್ ನಿಮಾಣೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಚಾ ಇಮಾಜಿ ಬರಿಂ ಬಸೊನ್ ಏಕ್ ತೈಲ್ ವರ್ಣಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಸ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ಮೆಡೆಲಿನಾಕ್ ಲೈಫ್ ಬೋಟಿರ್ ಚಡವ್ನ್, ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ನಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಇಸಿದೊರ್ ಸ್ಟ್ರಾಸಾಕ್, ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೋಟಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಭ್ಲಿ ತರೀ ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಐಡಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಟೈಟಾನಿಕಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಸಮಾಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 15, 1912ವೆರ್ ಚಡುಣೆ ಸಾಕಾಳಿಂ 2.20ಕ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಶೀತಳ್ ಧರ್ಯಾಂತ್ ನಿಟ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚೆರ್ ದಿವೆ ಅಜೂನೀ ಜಳ್ತಾಲೆ.

ಟೈಟಾನಿಕಾನ್ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಕ್ಯುನಾರ್ಡಚಾ ‘ಕಾರ್ಪಾತಿಯಾ’ ತಾರ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ತುರಂತ್ ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಂಕ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದುರಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಲೈಫ್ ಬೋಟಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 705 ಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ದುರಂತಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್:
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೊಂತಾನಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತಾಚಿ ಬೋವ್ ವಿಸ್ತøತ್ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ಲಿ. ಬರ್ಫಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದೆಸ್ವಾಟೊನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ವಿವಿದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿಲಾವಾಚೊ ಪ್ಲೇಟಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಚಾ ಶೀತಳ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಾದ್.

ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತಾಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಹಂಕಾರ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತಾರುಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಚ್ ದೆಸ್ವಾಟೊನ್ ನಿಸರ್ಗಾಚಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ! ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್‍ಕಾರ್ ಜೊನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‍ಸ್ಟೋನ್ ಗ್ರಹಾಂ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತ್ 1986ಚ್ಯಾ ಛಾಲೆಂಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ದುರಂತಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಚೆರ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

(Source: Internet)

(Originally published on June 06, 2014)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News