ಜುಲಾಯ್ 27: ಎಟ್ಯೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯ್ – ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Media Release

Posted on : July 19, 2014 at 11:35 AM

AT Loboಮಂಗ್ಳುರ್: ಎಟ್ಯೆಲ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ದೆ| ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯ್ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 27ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬಯ್ಲ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ.

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ತುಂ ಬರೊ ಜಾ’ಚೆರ್ ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜರೆತ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್’ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲಿ. ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್, ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ – ಹದ್ರ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ರೀದ್ – ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾಂಡ್ತಲೊ. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.

ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಲುಮಿನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ. 2013 ಅಕ್ತೋಬರ್ 13 ವೆರ್ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ ವಿಚಾರ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೇಶ್ಟತಾ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿನೂತನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯೆಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಲುಮಿನ್ ಫೌಂಡೇಶನಾಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಚೆರ್ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

ಆಪವ್ಣೆಂ ಪತ್ರ್

Etyel Grestkai_Invitation

13-10-2013ವೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ:

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *