ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚೆಂ ಸಾಧನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಸಾ

Media Release

Posted on : April 30, 2016 at 5:54 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮಾಚಿ ವಿಸಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈ ಆನಿ ಮುಂಬೈಕ್ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ವಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು, ವೇಳ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಖರ್ಚತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ರಗ್ಳೆ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾತ್.

ವ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಯು.ಕೆ.ಕ್ ವಿಸಾ ಜೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

Budkulo_Globe Travels_Visa

ಯು.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಎಫ್‍ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ, ಮೇ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂತ್ ಯು.ಕೆ.ಚಿ ವಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪಯ್ಣಾ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೊ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಭಾರತ್‍ಭರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ದಫ್ತರಾಂ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೆನಡಾ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ (ಯುಎಸ್‍ಎ) ತಾಚೆ ಶಾಖೆ ಆಸಾತ್.

ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮಾಚೆ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆನಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಘೆತೆಲೆ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ, ಉತ್ತೀಮ್ ಸೆವೆಕ್ ಮಾನ್ವೊನ್ ಯು.ಕೆ.ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಎಫ್‍ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಹಾಂಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ವಿಸಾಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

Budkulo_Globe Travels_UK Visa

ಪಯ್ಣಾ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರವಾಸಿಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣಿ ಕೆಲಾ. ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಜ್ಪೆ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಉದ್ಯಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಜಮವ್ನ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿಂ ಫ್ಲೈಟಾಂ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲೈಟಾಂ ಶೀದಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಕೆನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿಂಕೀ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ.

ಯು.ಕೆ.ಕ್ ವಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ವಾ ಶಾರಲ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಫೊನ್: 0824-4244914/4244916.

ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೆವಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *