ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 18, 2017 at 7:51 PM

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಚ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಗೊಂಯಾಂತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೋದಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ, ತೆದ್ನಾ ರಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕರ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾ, ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಚುನಾವ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪರ್ಸೆಕರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಲೊಕಾಚೊ ರಾಗ್ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ.

Digvijay Singh Manohar Parikkar Amith Shah

17 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಭ್ರಮಿದೆನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಚುನಾಯಿತ್ ಶಾಸಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಕೊಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಆಘಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಗೊಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪರಿಕರ್, ಬಿಜೆಪಿನ್ ಫಕತ್ 13 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ 17 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತಿವಿಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಕೊಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಲ್ವೊಂಚೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಚುನಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಣಿಂ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಯಾ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ, ತೆಂಯ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಖೆಂಡುನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪರತ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆ.

ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಭದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ಬಳ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಫುಡಾರ್‍ಪಣ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಕೇಂದ್ರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ. ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್‍ಯೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾರಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರಾಂಚಿ ಹಿ ಪಿಡಾ ಹರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ.

ಮಣಿಪುರಾಂತ್ 60 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ 28 ಸ್ಥಾನಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ. 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ದೆವಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಧನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಅಸ್ಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ ಶರ್ಮಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಈಶಾನ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ದುರ್ದಶಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ತಾಕಾ ಈಶಾನ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊಂವ್ಕ್ ಪಾನ್‍ಪೊಡ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಬಳ್ ಆನಿ ಹಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಈಶಾನ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಹರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸಿಲಾ. ಅರುಣಾಚಲಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಾಸಕ್ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಜಾಲಾ!

ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೂನ್ಯ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 21 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಟ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಸೊಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್, ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಆಸೊನೀ ಸಲ್ವಣಿ!

ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ 21 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಪರಿಂ ಮಣಿಪುರಾಂತ್‍ಯೀ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲಿ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸಲೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ!

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ)

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *