ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ತಡಿರ್‍ಚ್ ಪರ್ತಾಲೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 12, 2014 at 4:39 AM

ಎಪ್ರಿಲ್ 15, 2012.

ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡೊನ್ ಭರ್ತಿ 100 ವರ್ಸಾಂ.

1912 ಇಸ್ವೆಂತ್, ತವಳ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ huge ಆನಿ safest ತಾರುಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವೆಳಾರ್‍ಚ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬರ್ಫಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ (1517) ಜಣಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ತಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ಸಬಾರ್. ತ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

Costa Concardi 07

ತಾಕಾ ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಜನವರಿ 13, 2012.

ಕೊಸ್ಟ ಕೊಂಕಾರ್ಡಿಯ – ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಯ್ತ್ ತಾರುಂ ಆವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ.

13 – ಹೊ ಸಂಖೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಭಿಂಯೆತಾತ್. ಸುಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ತೆರಾ ತಾರಿಕ್ – ಹೆಂ ಕೊಂಬಿನೇಶನ್ unlucky ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್, ವಾ ತಿ support ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಬರೆಂ ನೀಬ್ ಜಾಯ್ತ್. ಹಕೀಗತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? ತರೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಸ್ಟ ಕೊಂಕಾರ್ಡಿಯಾ ತಾರುಂ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಗಿಗ್ಲಿಯೊ ಕುದ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪರ್ತಾಲೆಂ. ಫಾತ್ರಾ ಸುವಾತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಖಂ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉದಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾರುಂ ಪರ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಡಿರ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚಡಿತ್ ಜೀವ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತರೀ 32 ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ (17 ಜಣಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. 15 ಜಣಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಾ).

Costa Concardi 08

Costa Concardi 04 Costa Concardi 03 Costa Concardi 02
ಹೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ದರ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾರುಂ ಬುಡೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗನಾ, ಶಿವಾಯ್ ಬಚಾವಿ ಕಾರ್ಯಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಸವೆಂ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜೀವ್ ಉಬ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್.
ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ತಾರುಂ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತೆಂಯ್ ತಡಿಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆನಿ ಕಶೆಂ?

Costa Concardia survivers

ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಆಜ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅವ್ಗಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ ನೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹಿ ಇಸ್ವಿ 2012. 1912ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ expect ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ತೆಂ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ದರ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ವೆಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾರುಂ ಬರ್ಫಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಟನ್ ದುರಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಬದಲ್ಲಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಸವೆಂ ರುಲಿ, ರೆಗ್ರ್ಯೊ, ಕಾನುನಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಕಿ ಕಸಲೆಂಯ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ most safest ರಿತಿನ್ ತಾರ್ವಾಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್, ಅವ್ಗಡ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರತ್ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ಮನ್ಶಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

Costa Concardi 09 sketch
ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಟ ಕೊಂಕಾರ್ಡಿಯಾ ತಾರ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಹಿ ಸದಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಶಿವಾಯ್, ಗಿಗ್ಲಿಯೊ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಜಯ್ತ್ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಗುಡೊಚ್ ಆಸಾ. ತರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ತಾರುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣಾಕೀ ಧೊಸ್ಚೆಂಚ್.

Costa Concardi 01

ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಶೆಟ್ಟಿನೊನ್ ತಾರ್ವಾಕ್ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಚ್ ತಾರುಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಕಾರಣ್. ಶಿವಾಯ್ ತಾರುಂ ಪರ್ತೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ತಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಜಾಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಬಂದಿ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ತಾರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜಾಯ್. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.

Costa Concardia ship

ಹೆ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತೆ ಆಸಾ, ನೀಜ್, ಖರೆಂ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ತೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲೊ. ತರೀ, ಕಿತ್ಲೆಂ safest ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಕಸಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರೀ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್. ‘ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಂಕ್, ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪರತ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

Costa Concardi 05

“ಕೊಸ್ಟ ಕೊಂಕಾರ್ಡಿಯ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂ ಲಗ್ತಿ ರೆಗ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ವಿಶಿಂ ಪುನರ್ ಮನನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ” – ಮ್ಹಣ್ತಾ International Maritime Organizationಚೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕೋಜಿ ಸೆಕಿಮಿಜು. “ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತಾಚ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್, ದರ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ (maritime activities) ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ risks ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

(ವಿವರ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್)

(Originally published on February 19, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *