ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೈಸೂರ್

Posted on : February 17, 2016 at 2:22 PM

1995 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ವೆರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿರ್ಸಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ 20ವ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹೊ. ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್; ಕಸಲೆಂಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾ! ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆದಿಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ನಾ, ಫುಡೆಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಹೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೊ ವೇಳ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Vally Vagga Mysur_Ph_BW1ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವೊದ್ ಸೊ ಅಸ್ತರ್ (1976) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಭಾರತಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೆಖಾಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವೊದ್ ಸಾತಾಸ್ತರ್ (1977) ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ’ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಭನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ!

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಗೊಂಯ್’ ಆನಿ ‘ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾನ್, ಮಣಿಪಾಲ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಲಿಪಿಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾತ್. ತರಿಪುಣ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ?

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ನೋವ್ ಲಾಖ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ ಲಾಖ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚೊ ಬಹುಮತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್ತಾ.

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕದಂಬ ರಾಯ್, ಪಯ್ಲೊ ಜಯಕೇಶಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಲಗ್ನಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಜಯಕೇಶಿ ರಾಯಾನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂ ಲಾಗಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಲಾಗಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ್, ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಗೊಂಯ್ಚೆ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಫುಡಾರಿ ತೆ ಜಾಲೆ. ಗೊಂಯಾಂ ವೆತಾನಾ, ತಾಂಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕದಂಬ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಘೊಳ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಣೊ ಲಾಭ್ಲೊ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಷ್ಟಿ ಭರ್ಲಿ. “ನೇಜ್, ಗಾದೊ, ಮೇರ್, ಭಾತ್, ಸೊಪ್, ಮುಲೊ, ಪಾಕ್ಕಾಸೊ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಜೂನೀ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಘೊಳ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕದಂಬ, ಜಯಕೇಶಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬೈಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಸಮೇತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಿಂತ್ ನಾ.

ಆತಾಂಯ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿಕ್ರೊ ಜಾತಾನಾ, ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ವಿಕುಂಕ್ ಖರ್ಶೆತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ಸೊಳಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಎದೊಳ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಚವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿಚ್ ಕೃತಿ ಆತಾಂ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ‘ರೇಗೊ ಎಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್! ಆಯ್ಚಿ ಹಿ ಸಿರ್ಸಿಂತ್ಲಿ ವಿಸಾವಿ ಪರಿಷದ್ ಲೆಖಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ ಸ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ದೋನ್ ಪರಿಷದ್ಯೊ ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಪತ್ರ್ಯಾನ್, ಪರಿಷದೆಂನಿ ಮೊಟೊ ವಾಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ! ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ‘ಪರಬ್’ ಆನಿ ‘ಸಾಂತ್’ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್! ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬರಾಂತ್, ಪ್ರಥಮ್ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್’ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಮೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ತಾ! ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದೆಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂಕ್, ಭಾಶಾಂತರ್ ಶಿಬಿರಾಂಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಜಾನಪದ್ ವಿಚಾರ್‍ಗೋಶ್ಟಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್… ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್! ಆಮ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚೊ ದುಡು ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾಕಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಜಾಂವ್, ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾತ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಯಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಯಿ ಸಾಂದೊ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲಾಂ? ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗನಾ! ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ದೊತೊರ್ ವಿಲ್ಯಂ ಮಾಡ್ತಾ, ದೊತೊರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜ (ವಾಸು), ಬಿ.ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ, ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸ್ (ಸಿರಿವಂತ್), ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್), ಡೊಕ್ಟರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚಿ ಜಾಂವ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯಕ್, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯೆಸ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ಯಾ ಖಬರ್ ನಾ?

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ತರೀ ಕೃತಿ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ? ನಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ! ತರ್ ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂನಿ ಹಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕುರನ್, ಕುಂಭಕರ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶಿ ಸಾಧ್ಯ್?

ಆಮಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ವ್ಹಯ್!
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್!!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪರಿಹಾರ್:

1) ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾನಾ, ಲಿಪಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸೊಡುನ್, ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಜಾಯ್.

2) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಲಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರಿಜಾಯ್.

3) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ವಾಂಟೊ ಮೆಳಜಾಯ್.

4) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಜಾಯ್.

ಆಧಾರ್:

1. ‘ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಬಂಧ್’ – ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ಬನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್

2. ‘ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್’ – ದೊತೊರ್ ವಿಲ್ಯಂ ಮಾಡ್ತಾ

3. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಲೋಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ತರ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೈಸೂರ್
(1, 2, 3 ರುಪ್ಯಾಳೊ ಸ್ಮಾರಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಬೆಂಗ್ಳುರ್ 1991)

4. ‘ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ’ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 1995

5. ‘ಶತಮಾನಾಂಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಜೈತ್’ – ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯೆಸ್, ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ 1994

6. ‘Sahitya Akademi Books’ – Sahitya Academi Publications, 1993

7. ‘Konkani-English Shabd-Sangraha’ – ಮೊನ್ಸಿ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ತರ್ ಮಿನೆಜ್, 1967

………………………………………………………………………………………………..

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

Vally Vagga Mysur_BWTಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (1947) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಥಾ, 1964ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲಾಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ಅಶೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 51 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾ.

ತಾಚಿಂ ಜಿನ್ನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ, ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್, ಧುಳ್ ಆನಿ ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಎಕ್ಲೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *