ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್: ಹೀರೊ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾ. ದೇವಿ ಶರಣ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 21, 2014 at 12:46 PM

Kandahar Hijack_71999 ದಸೆಂಬರ್ 24. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್. 2000ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್, ಹನಿಮುನಾಕ್, ರಜೆರ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ನೇಪಾಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್‍ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ಏರ್‍ಬಸ್ಸ್ ಐಸಿ-814ಚೆರ್ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿಕ್ ಉಬ್ತಾಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ನೇಪಾಳ್ ಅಂತರ್ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್‍ಥಳಾಚೆ ಸಡಿಳ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಪ್ರವೇಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ವಿಮಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಗಡಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ಕರ್ತುಬ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಹೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಸೊಜಾನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ‘ಧಹಶತ್’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಕ್ಣೊರ್ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಕಂದಹಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕಾವಿಶಿಂ ವಿವರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಮಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವಿ ಶರಣ್, ಜೊ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಹೀರೊ ಪೈಲಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಶೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ, ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವಿ ಶರಣ್ ಅನ್ಬೊಗಿ ಪೈಲಟ್. 178 ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಸವೆಂ 193 ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಐಸಿ-814 ವಿಮಾನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ತಾಬೆಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್- ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್, ಜಿವಂತ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ತೊಚ್ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ಶೆವೊಟ್ ತಾಚೊ. ಹೈಜ್ಯಾಕರ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್‍ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ – ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚಿ.

ಹೈಜ್ಯಾಕರಾಂಕ್ ತಾಲಿಬಾನಿಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಕಂದಹಾರಾಂತ್  ವಿಮಾನ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಗಾರ್ (negotiators) ಆನಿ ಹೈಜ್ಯಾಕರಾಂ ಮದೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಅದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್. ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್ಲೆ, ವಿಮಾನ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ ತೆ.

Kandahar Hijack_1

ತಾಂಚ್ಯಾ ಡಿಮಾಂಡಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಗಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 31-ಕ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಘಡಿತಾಂತ್ ನವೊಚ್ ಕಾಜಾರಿ ರುಪಿನ್ ಕತ್ಯಾಲ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಲೊ, ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಉರ್ಲಿಂ. ಆಕೆರಿಕ್ ತರೀ 8 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಉರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವಿ ಶರಣಾಚೆಂ.

ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಎಕಾ ಪೈಲಟಾನ್ ಗರಿಶ್ಟ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ನಿರಂತರ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಕ್ಯಾ. ಶರಣ್ ತಿ ಗಡ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚೆ ಸುರಕ್ಶೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ಆಸಾ. ದಯ್ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ (fitness)) ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫರಾಮಸ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ‘ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜ್ಯಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕ್ಯಾ. ಶರಣ್. ‘ತೆ ಮರ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್. ಆಟ್ ದೀಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಕಿತೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ ಬೋವ್ ಕಟಿಣ್ ದೀಸ್ ತೆ. ಪುಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಸುಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾರ್ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸರ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಂದಹಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಟಿಣ್ ಹಿಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.’

Kandahar Hijack_2 Kandahar Hijack_5

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಝಜಾ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಆವ್ಗಡಾವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪೈಲಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಾಪರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟ್. ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಖಿಣಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಮಾನ್ ಭಸ್ಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ (ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ). ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ವಯ್ರ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ದೊನೀ ಇಂಜಿನಾಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಹಡ್ಸನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಗಡ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಬ್ ಮನ್ಶಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ವಿಮಾನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾನಿರ್ಮಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಶಾ ಡ್ರೈವರಾಂಕ್ ರಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ವಾಟೆರ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುರ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್ 193 ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಮಾನ್, ಪೈಲಟಾನ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಮುಟಿಂತ್ ಅಡ್ಚೊನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್. ಐಸಿ-814 ಏರ್‍ಬಸ್ಸ್ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 4 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ (ಅಮೃತ್‍ಸರ್, ಲಾಹೋರ್, ದುಬಾಯ್ ಆನಿ ಕಂದಹಾರ್) 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನಿ 3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೇಕ್‍ಒಫ್ ಜಾಲಾಂ. ಶಿವಾಯ್ 2 ಪಾವ್ಟಿಂ ತುರ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್.

Kandahar Hijack_3

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಕಟಿಣ್ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ, ಮಾನಸಿಕ್ ದೃಡತಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವಿ ಶರಣ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರ್ತಾ. ನಶಿಬಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ವಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಉದೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕೀ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ – ವಿಮಾನ್ ದುರಂತಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್. ತವಳ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ತೊ. ಹೆವಿಶಿಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಯಾ. ಶರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ‘ತಸಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ವಾಟ್ ಸೊದಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ.’

‘ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತೆಗಾಂ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತೊ ದೀಸ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಆಕೆರಿಚೊ. ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಾಚ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂ ವರಸ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂಬ್ರಮಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ, ‘ತಿ ಸಾಂಜ್ ತುವೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಲಿಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ.

Kandahar Hijack_4ಜರ್‍ತರ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅವ್ಗಡ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹೈಜ್ಯಾಕರಾಂ ಸವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವೆತೊ. ತವಳ್ ಭಾರತಾನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರ್ಚೆಂ ಚುಕ್ತೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸುದ್ರಾಪಾಂ, ನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತರೀ ಭಿರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಮುಂಬೈಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಮೀರ್ ಕಸಬಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ವಿಮಾನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ವ ತಸಲೊಚ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಕರುಂಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ವ ಭಿರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿತ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಸಾ?

Kandahar Hijack_6“ಮರ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಕೆದಾಳಾ ಕಿತೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ ಬೋವ್ ಕಟಿಣ್ ದೀಸ್ ತೆ. ಪುಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೊಂಕೀ, ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಸುಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್…”
-ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವಿ ಶರಣ್

ಕಂದಹಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ 9/11 ಆನಿ 26/11 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಹಶತ್ ನಿರಂತರ್!

Terror Attacksಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ವರ್ವಿಂ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಂಕ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕೀ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆದಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಐಸಿ-814 ವಿಮಾನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ತರ್ಬೆತಿ, ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲ್‍ಖೈದಾ ಆನಿ ತಾಲಿಬಾನಿ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಬೊವ್‍ಚ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್, ಸಂಸಾರಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದವ್ಲತ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮರ್ಮಾಘಾತ್ ದಿಲೊ. ಜಿಹಾದಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ 2001 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 11ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ ಚಾರ್ ವಿಮಾನಾಂ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್, ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಚೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ, ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಪೆಂಟಗನಾಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಏಕ್ ವಿಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ – ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಭೀಬತ್ಸ್ ಘಡಿತಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ತರ್‍ಲ್ಲೊ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಹಗ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಫ್‍ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲೆಂ, ತಾಲಿಬಾನಿಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆರ್ 2008 ನವೆಂಬರ್ 26ವೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ರುಜು ಕರ್ತಾಕೀ – ಧಹಶತ್ ನಿರಂತರ್!

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 16, 2010 ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾಂ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *