Latest News

ಒರಿಜಿನಲ್ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್!

romanteesha@gmail.com

Posted on : August 26, 2014 at 7:43 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Romanticity_Column_Cartoon_Artಕಸೊ ಆಸಾಯ್?

ಹಾಂವ್ ಬರೋ ಆಸಾಂ. ತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?

ಹಾಂವ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಇಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್.

ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಚಾರ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಗಾಂವ್, ಪರಿಸರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತಿಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ತಾ.

ತರ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಬೆಕುಫಾ! ತಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸಜೆ. ಪಾರ್ಕುಂಕ್, ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಿಗನಾ.

ಥೇಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಪರಿಂ!

ಹಾ! ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರೀತ್. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂತುಂ ಯೇನಾಂತ್. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಖರೆಂ.

ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ?

ತಾಂಚೊ ವರ್ಗ್‍ಚ್ ತಸೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸನಾ. ಭರ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾವನಾ. ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾಕಾ ಆತಾಂ. ತುಜಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್. ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?

ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚೆಂ.

ತೆಂಯ್ ಬರೆಂಚ್. ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ನೀದ್ ಯೆಂವ್ಚಿ.

ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೀದ್ ಯೇನಾಂಗಿ?

ಕುಡಿಕ್ ಬೆಸೊರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸನಾ. ಮತಿಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನೀದ್ ಯೆತಾ.

ತರ್ ನೀದ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ಕೋಣ್?

ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕ್’!?

ತಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ತೆ ‘ವಿಮರ್ಶಕ್’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.

ತಸಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್?

ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಂದಾ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ನ್ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ, ತೆಂಯ್ ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾಂನಿ ವಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡಾವತ್ ತಸಲೆ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ವಿಕೃತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ರಾವವ್ನ್ ‘ಧುಂಪವ್ಣಿ’ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

‘ಕೊಂವ್ಚಿ’ ಉಡವ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾತಾಂಕ್‍ಚ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲೆ. ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಕಾವೆ? ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲೆ! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆದಿಂ ಥುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಚ್ ದೋಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸಾತ್!

ಏಕ್ದಮ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಜಿಣಿ ಜಾಲಿ ತರ್.

ಖಂಡಿತ್. ಆದಿಂ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಆತಾಂ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಭಿಕಾರಿ. ದುಡ್ವಾದಾರಾಂಕ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಧರ್ನ್, “ಅಳೇ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾ, ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಫುಗವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಳ್ಚೆಂ. ತೆ ಭುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ಕುಟಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್!

ಹೊ. ತಸಲ್ಯಾಂಕೀ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ನೆಂ!

ಭಿಂವ್ಕುರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಆಬ್ಲೆಶಿ, ಅಯೋಗ್ಯ್, ನಾಲಾಯಕ್ ಆನಿ ಕಂತ್ರಿ ಥೊಡೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಕುಮಕ್, ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸುಣೆಂ ಪೊಸ್ತಾತ್ ನೆಂ, ತಶೆಂ ಹಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸತ್ತಿ, ಹಾಚ್ಯಾ ತಂಗಣೆ-ಮಂಗಣೆ ಉತ್ರಾಂಕ್, ನಕ್ಲಿ ಆವ್ತಾರಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ವ್ಹಯ್ಗಿ? ತಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾಗೀ?

ಜೆಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ.

ತೆಂ ಸಮಾಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ. ನಾ ತರ್, ಸ್ವಯ, ಬೂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಮಿನಲಾಂಕ್, ಆಣ್ವ್ಯಾಂಕ್, ನಾಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಿತ್‍ವೆ?

ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ತುಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತಾಂಕಾಂ ನಾ.

ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಉಲಯ್.

ವ್ಹಯ್. ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಶೆತಾ.

ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸೆಕ್ಸಿ!

ಹೊ! ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾವನಾಂವೆ, ಸೆಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾನ್!

ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಸೆಕ್ಸಿ ಗಜಾಲಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾತಾ.

Romanteesha_Romanticity_Thumbಭೆರ್ಯಾ. ತುಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಉಲಯ್ತಾಂ, vulgar ನ್ಹಯ್. ಕೇವಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಟಿ. ಕಳ್ಳೆಂನೆ?

ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭೊಗುಂಕೀ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕೀ ಜಾತಾ.

ಹುಂ…! ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಲೆ. ಏಕ್ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ತೆಂ ಕಶೆಂ. ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಸೆವ್ನ್‍ಗಿ?

ತೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ ನೆ.

ತುಂವೆಂಯ್ ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ತೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡಿಜೆ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಫುರ್ಸತ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ತುಕಾ.

ಜಾಯ್ತ್. ತುಜೊ ಅನುಭವ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್.

ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತೊಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ತುಂವೆಂ, ಮನ್ಶಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್ ಮೂ?

ತಿ ಕಾಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍? ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆಂಗಾರ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಪರ್ಮಳಾಚೆಂ ಉದಕ್….. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಕಾ…

Scent, perfume, deodorant ಇತ್ಯಾದಿ.

ತೆಂಚ್, ತೆಂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್, ಖಂಯ್ಸರೀ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವೆತಾನಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್.

ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಳಾನಾಯೆ? ಪರ್ಮೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್. ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಕ್, ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಆಂಗಾರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್.

ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ.

ತರ್ ತುಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂ?

ತಸಲೊ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮೊಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಅರೆ! ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್? ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಘಾಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸೆಂಟ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್? ಹೆರಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ಕೋಣ್ ಸೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?

ವ್ಹಯ್. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ತರ್ ಮನಿಸ್ ಘಾಣ್ಕುಟೊ… ವ್ಹಯ್ ಮೂ?

ಊಂ…. ಹುಂ….. ತುಜೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಆದಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಂಗ್‍ಭರ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಮನಿಸ್ ಘಾಣಾನಾತ್ಲೊ. ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಣ್ತಾ?

ಅರೆ! ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾ. ತುಜೆಪರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನೆಣಾಂ. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚಿಂತ್ಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್.

ಹಾಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಚೀಂತ್. ಮನಿಸ್ ಭಾರಿಚ್ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾತ್, ತೋಂಡ್ ಧುವ್ತಾ.

ನಿತಳ್, ಶುದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ನ್ಹಾತಾ ಸಯ್ತ್!

ಯೆಸ್. ತರೀ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಣ್ತಾ? ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮೊಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾ?

ವ್ಹಯ್‍ಮೂ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಗಿರೇಸ್ತಾಂನಿ ಮರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಯ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್.

ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್, ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯಿ ವ್ಹಯ್. ಆಂಗಾರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಮೂನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಶೋಧನ್‍ಚ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಸಂಶೋಧನ್!? ತ್ಯಾ ದುರ್ಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕರಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ..!

ವ್ಹಯ್ಮೂ! ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತಪ್ ತುಜೆಂ!

ತರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ತೊ ವಚೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸೆಂಟಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿಯ್ ಮಾಗೊನ್, ಮಾಗಿರ್ ತ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಕಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.

ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಬರಿಚ್ ಶಾಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತುಜೊ ಸಹವಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಪರ್ಮಳಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್.

ತುಂಚ್ ಚೀಂತ್. ಆದಿಂ ಮನಿಸ್ ಘಾಣಾನಾತ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಘೊಳ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಘಾಣ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ. ತರ್, ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಉದೆಲಿ?

ವ್ಹಯ್ ನೆಂ. ಚಿಂತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಯೆಸ್. ಗಂಭೀರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಧಕ್ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾನ್, ಬೊಂಬಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಏಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂಚ್. ‘ಭಾರಿಚ್ ಸೆಂಟ್ ವೊತುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್, ಅನ್ಕೂಲ್‍ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ, ‘ಕಿತೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣೀ pocket ಕರುಂಕ್ plan ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್. ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಗೆಲ್ಲೊಂಯ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಂಟ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೀ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾತೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರಾರ್, ನಮೂನ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂನಿ ಸೆಂಟಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಆಸ್ತಾತ್.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂನಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಂಗಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ತರ್ ದಾದ್ಲೆ?

ದಾದ್ಲೆ ತಶೆಂ ವ್ಹರಿನಾಂತ್ ತರೀ, ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರ್ತಾತ್.

ತರ್, ಫೆಶನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಹ್ಯೊ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು – ಪೌಡರ್, ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ – ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ತೆದಾಳಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ – ಮನಿಸ್ ಘಾಣ್ಕುಟೊಗಿ ಮ್ಹಣ್.

ಗಜಾಲ್ ತಶಿಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಆತಾಂ.

ತಶಿಚ್ ಆಸಾ ಪರಿಗತ್. ತಾಣಿಂ ಹೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಘಾಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ನಾ?

ಹ್ಞ್………. ವ್ಹಯ್ ನೆಂ! ಘಾಣ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಂಗಾರ್ ಪರ್ಮಳ್ ವೊತ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್!

ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ವರ್ಗನಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್.

ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೆ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆಗಿ?

ತೆ ಉಣ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆ! ಸಮ್ಜಣಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?! ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ್, ಭಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲಜ್ ಕಶಿಯ್ ನಾ, ಮರ್ಯಾದೀ ನಾ!

ಕಿತೆಂ? ವ್ಹಯ್ಗಿ? ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಣಿಂ?

ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ ನೆ! ಧೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲಿ ಬೂದ್!

ಅಯ್ಯೋ!?

ತಾಣಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿವಿಶಿಂ ನೆಣಾಂತ್ ತೆ. ತಾಣಿಂ ಅ ಆನಿ ಆ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಕ್ಷರ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ?

ಭಿರ್ಮತ್! ತಾಂಕಾಂ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ರಾಕಜೆ.

ಗರ್ಜ್ ನಾಂಗಾ. ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಡೋಲ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಜಮೊ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಂಡಿತ್‍ಚ್. ದೋನ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬರಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾತ್ ಹಾಂಗಾ. ಚಾರ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾತಾತ್. ಚಾರ್ ವೊಳಿ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕವಿ! ‘ತ್ಯಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಹಳ್ಶಿಕ್.

ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ – ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ‘ನಪುಂಸಕ್’ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಭಾರಿ ಆದಿಂ.

ತವಳ್, atleast ಬರೆಂ ಬರಯ್ತೆಲೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ‘ನಪುಂಸಕ್’ ಇತ್ಲೆ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ಬರ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳನಾ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಕಾ ನಾ!

ಶಿ! ಹಿ ಗಲೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಲೋಕ್ ಕಸೊಯಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಳೆ. ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಿಚಾರ್ತೆಲೆ ಕಶೆಂಯ್ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲೊ ಖೆಳ್. ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂಕೊ ದಿತಾ, ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಥೊಂಟೊ, ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಭೆಂಕ್ರೊ…. ಹಿ ಶಿಂಕಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಯಬಾ… ಯಬ್ಬಾ..! ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಘಾಣ್ಕುಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಶಿ! ಶಿ! ಶಿ!!

ತಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ‘ಎಬೇಲ’ ಪಿಡಾ!

ಕಿತೆಂ? ಆಫ್ರಿಕಾಚಿ ಎಬೋಲ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗಿ ತುಂವೆಂ?

ತಿ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ದುಸ್ರಿಚ್. ‘ಎಬೇಲ’ ಪಿಡಾ. ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ಚಿ.

ಎಬೇಲ?! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಘಾಣ್ಕುಟ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್!

ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ, ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್.

ಕಿತೆಂಗಿ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ ಮೂಂ…!

ಸಾರ್ಕೆಂ ಚೀಂತ್. ಖಂಯ್ ಘಾಣ್ ಆಸಾ, ತಿ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾಯ್!

ಯೂರೇಕಾ! ವ್ಹಯ್. ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಘಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ತಿ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಅಸಲೊ ಖೆಳ್. ಯೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್.

ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಜೆ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾ! ‘ಬುದ್ವಂತ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್! ಆಸೊಂ. ತುವೆಂ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಘಾಣ್ಕುಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ವಾಪರ್ಚೊ ತರ್, ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ವ್ಹಯ್! ಪರ್ಮಳ್ – ಘಾಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್. ಘಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಪರ್ಮಳ್ ಗರ್ಜ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಘಾಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ವಾಪರ್. ತರ್, ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿಗಿ ನಾ, ಘಾಣ್?

ಖಂಡಿತ್. ಪರ್ಮಳ್ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಾಣ್‍ಂಚ್ ಘಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಸಲಿ ತಕ್ಲಿ ಧನ್ಯಾ ತುಜಿ! ಕಸಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್!!

ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ತಾ ಹೆಂ. ತುಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್?

ಕಿತೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ? Scent ಘಾಲ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಾಣೆಡ್ಡೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಯ್ಯೋ ದೆವಾ! ತುಂ ಬಜೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್‍ಮೂ? ಬೆಕುಫಾ! ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ತತ್ವ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಫಿಲೊಸೊಫಿ.

ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ.

ಅಳೆಬಾ, ಹಾಂವೆಂ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಜೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!

ತುಂವೆಂ ಕೇವಲ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ‘ಕ್ಯಾಚ್’ ಕೆಲೆಂಯ್, ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಕೃತಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಫಟಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

ಕಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆದಿಂ ಕಂಯ್‍ಗೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ – ಮನಿಸ್ ತೊಂಡಾರ್ ಮುಖವಾಡ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

ವ್ಹಯ್. ಹೆಂಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಮನಿಸ್ ಘಾಣ್ಕುಟೊ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂನಿ, ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ. ತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಮಳ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚೊ – ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಚುಕಿ ಲಿಪೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಶೆಂ ಕುಡಿಚಿ ಘಾಣ್ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್, ನಿವಾರುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳಾಂಚಿ ವಾಪರ್ಣಿಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಹಿಯ್ ಗಜಾಲ್.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ನೆ ಅಸಲೆ?

ಮನ್ಶಾಕುಳ್‍ಚ್ ತಶೆಂ. ಚಾರ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಬರೆಯಿ ಆಸ್ತಾತ್ ಖೊಟೆಯೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಖೊಟ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಆಪುಣ್ ಸತ್ತಿ, ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಾನಾಂತಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ರಿತಿ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ.

ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡೆ ಆಸ್ತಾತ್, ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಬಜೀ ಆಣ್ವಿಂ ಕಾಮಾಂ, ತರೀ ತೆ ಆಪುಣ್ ಸಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ pretend ಕರ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಣ್ವೆಂಪಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ ಥೊಡೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಸಹಮತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್.

ವ್ಹಯ್. ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್.

ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಲೋಕ್‍ಯಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ವಾಟೆರ್ ವೆಚೆಂ ಸುಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಿಂಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುತಾ ತುಜೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ, ಹಲ್ಕಾಟ್ ಬೂದಿವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಕೀಳ್‍ ಕೃತ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಾಣೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಥೊಡೆ ನಾಲಾಯಕ್ ವಚೊನ್ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪರ್ಮಳ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಹೆಚ್ ಘಾಣೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ! ಖೊಟ್ಯಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ, ತಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೊ, ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ತಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ಹ್ಯಾ ‘ದಳ್ದಿರ್’ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರಾಂಚೆರೀ ಘಾಲ್ತಾತ್.

‘ಪಂಜಿದೊಟ್ಟುಗ್ ಕಂಜಿಲಾ ಹಾಳಾಂಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ!

ಬರಾಬರ್. ಥೊಡೆ ಪಂಜಿ ನ್ಹಯ್, ವಿಕಾಳ್ ಆಗ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್. ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ‘ಗೊತ್ತಾನಗಾ ಪೊರ್ತಾಂಡ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಖಂಡಿತ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಯೇತ್.

ಯೆಸ್. ಜಾಣಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ನೆ, “Tell me who is your friend, I tell who you are” ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್.

ಕಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸೆಂಟಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ.

To be continued…

ಭಾಗ್ 1:  ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಭಾಗ್ 2:  ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ?

ಭಾಗ್ 3:  ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್!

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News