ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : September 21, 2014 at 11:30 AM

Mhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಆಜೂನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ  ಮ್ಹಜೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೇಜ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭುತ್ಯೆಕ್ ತಿಚ್ಚ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ನಿಸ್ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕ್ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪರತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ – ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಸ್ತೆಂ ನಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಶಿತ್. ಸಕಾಳಿಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಯ್ ಕಾಫಿ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲಿ. ಅಡೇಜ್ ಲೊಟೊ ಉದ್ಕಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ಲೊಟೊ ದೂದ್ ಆನಿ ಅರ್ದೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ-ದೂದ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಕಾಫಿಯಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಉದಕ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ. ದೋನ್ ಕುಟ್ಟೆಂ (ಸುಮಾರ್ 300 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್) ದೂದ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್  ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಬ್ಬೋರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಹಜ್‍ಚ್.

Candy stickes_2ದನ್ಪಾರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್‍ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಕ್ಚೆ ಯೆತಾಲೆ. ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯರಾಚೆರ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಫಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಂವ್ಚಿ  ಆಶಾ ಗಳೊಭೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಎಕಾ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಕ್ ತೀನ್ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಸಯ್ತ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್  ಮ್ಹಾಕಾ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಭುರ್ಗೆ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಗತಿಕಟ್ಟಾಚೆ, ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳೊಂವ್ಚೆಚ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂಚೆ ಕೋಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್ನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಖಾತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುರ್ದಶಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್  ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಪನ್ನಾಸ್  ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್.  ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ  ದೀಸ್ ಏಕ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಏಕ್ ಶಿರ್ ಕಾಳಿಂಗ್ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್, ಮರಿ, ಜುಜೆ,  ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥೊಡೆ ಬೊಕ್ರೆ,  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ, ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಂಜ್‍ಭೊಡ್ವೆ ಮಾಗಿರ್ ತೇಗ್ ರಾಯ್, ಒಂಟೆ…. ಅಶೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗೊಟೊಭೊರ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

Ice CandiesCandy stickes_1

ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಬ್ಬೋರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣೆ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ರಂಗ್ ರಂಗಾಚ್ಯಾ  ಗೋಡ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಂ ಮಧೆಂಚ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಮೆಕೊಲಾಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕಾಡಿಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಿಂವೊನ್ ಜಾತಚ್ ಕಾಡಿಯೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಉಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾವ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಕ್ತಲೊ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಾಡಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾವ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ  ಬೆನ್ನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭುತಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಜಮೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ದುಸ್ರೆಯಿ ಜಮಯ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಡಿಯೊ ಜಮೊಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳೊ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ಸತೆಚೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ  ಬೆನ್ನಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಾಡಿಯೊ ಜಮಯ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ವಾಂಟುನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ (ಚಿಂವ್ಚಿ) ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

Ice Candy sellerಪುಣ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕಡೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಂವೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ ತರ್‍ಯಿ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡಿಯೊ ತಶ್ಯೊಚ್  ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಚೆಂ ಉದಕ್ ಹುನ್ ಕರ್ತಾನಾ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.  ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಶೆಂ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಫಸವ್ನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯಾಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡ್ಯೆತ್ ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್‍ಯಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್‍ಯಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

3 comments

 1. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬರೆ ವ್ಹ ಪಾಡ್ ಆನ್ಭವ್ , ಬರೊಂಕ್ ಎಕ್ ಕಛ್ಛಾ ಮಾಲ್ (ರೋ ಮೆಟಿರಿಯಲ್).
  ತಸೆಂ, ಡಾ. ನಜ್ರೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ , ಕಾಳ್ಜಾಂ -ಮನಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ.
  “ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಫಸವ್ನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯಾಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್”
  ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ್ ಕಿತೆಂ ತಾಕಾ ಶಿಕೆಯ್ಲಾಂ? ತೆಂ ಆಪೂರ್ಭಾಯೆನ್ ಡಾ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮುನ್ಸೂಚನ್ ದಿಲಾಂ.
  “ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ”- ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
  ಪಿಗ್ಳಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಪಿಗ್ಳೊಂವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಂಕ್ ಯ್ ತೆವಾಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಫ್ರೀ. ಭುರ್ಗೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.
  ಆಜ್ ಕಾಲ್ ….ಫಿಗ್ಳಾಲ್ಲೆ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ “ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ”ಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
  ಬರೆಂಚ್ಚ್ ! ಪ್ರಗತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

  ಬುಡ್ಕುಲೊ ಆನಿ ಡಾ. ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

 2. Dear Edward Nazareth Super Super Super…I remember when I was at school it was 5 paise per Ice Candy…I too have accumulated the candy sticks for a free Ice Candy. You just brought out my childhood memories alive…When read your article, I was at work and working on a complex spreadsheet. I read your Article and I just decided to lean back and close my eyes at my desk, thought about my childhood and school memories. Those small small things which used to give us an immense happiness. Thanks for rekindling those memories and I am now rejuvenated and able to concentrate in my work…Thanks once again for writing so wonderfully…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *