Latest News

ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : September 6, 2014 at 9:05 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Mhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಕಶೆಂ ಏಕ್ ರೂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ರೊಂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿರ‍್ಲತಾ, ಆಪ್ಣೆ ಕಿರ‍್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚೊ ಈಟ್ ವೋಡ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಸೆವುನ್, ಆಪ್ಣಾಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿರ‍್ಲೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಾಡ್ತಾ, ವಾಡೊನ್ ವಾಡೊನ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಆಮಿ ಹರ್‌ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ  ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾಂವ್, ಸೆಜಾರ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಕರ‍್ತಾಂ ಆಮಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವಾಡ್ತಾನಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆ ಉಕೊಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದೀವ್ನ್  ಪರತ್ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಯೆನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ…. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾ ಮಧೆಂಯಿ ಆಮಿ ವಾಡೊನ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ… ತೆ ಉಡಾಸ್ ವಿಭಿನ್ನ್ – ಗೋಡ್ ಆನಿ ಕೊಡು,  ಆಂಬೊಟ್ ಆನಿ ತೀಕ್, ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ಆಡ್ಹೂಕ್… ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ.

ಶಿರ್ವಾಂ ಅಟ್ಟಿಂಜಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾಂ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಧಾಂವ್ ಆಸಾ… ಹ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್… ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್…

ತೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ…

ಮ್ಹಜೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ವಾ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ಚೊ ವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಗೂರ್ ಕರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್… ಫಕತ್ ಸತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ… ವಾಸ್ತವೀಕತಾ ಕಳಂವ್ಚೊ, ಉಮಾಳೆ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ.

ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

* * * * *      * * * * * * *      * * * * * * *

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ  ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾರಾಚೆಚ್. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಝಡಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಿಮಾಂತ್ಲಿಂ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಭಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, ಖಳಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಂಬೆ ಆನಿ ಪಾಲ್ಪಣೊಸ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸದಾಂಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ತರ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಸುಕ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಪಕ್ವಾನ್. ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪೇಜ್ ಆನಿ  ಪೆಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್ (ತೊಂಡ್ಲಾಂವ್ಕ್) ಲೊಣ್ಚೆಂ ನಾ ತರ್ ತಾಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನಾಪತ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಖುಶೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಅಶ್ಟಮಿ, ಚೌತ್ ಆನಿ ಹಿಂದು ಸೆಜಾರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್ಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೆ. ಹೆ ಚ್ಯಾರ್‍ಯಿ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಝೆಚೆ ದೀಸ್‍ಚ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಮಿ  ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಆನಿ ಗೊಂಡೆ  ಮಾತ್ರ್ ಜಾತಾಲೆ; ಅಪ್ರೂಪ್ ರತ್ನಗಂಧಿ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ವ್ಹೊಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಾಣೆರಿಂ, ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂಯ್ ಖುಂಟುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಪೂಣ್ ಬೊಶಿಭೊರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಿಂ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಥರಾವೊಳ್ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂ, ನಂದಿಬಟ್ಟಲ್, ಗೊಂಡೆ,  ಶಂಕಪುಶ್ಪ, ಜೀನಿಯಾ ತಸಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಕ್ ಫುಲೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ದಾಸ್ಮೆಚೆ ಕಳೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.  ಗೊಂಡೆ, ಶಂಕಪುಶ್ಪ ಆನಿ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ವಚೊನ್ ತೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂನಿ ವಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾಂವಯ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಕುಂಟುಂಕ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.  ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಝಡಾಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮಿ ಫುಲಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತಿಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ.  ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಅಷ್ಟಮ್ ವಾ ಚೌತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಡಾ ವಯ್ಲಿಂ  ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್  ದವರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಅಶ್ಟಮಿ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಗಣಪತಿಚಿ ಚೌತಿ ಹಿಂ ತೀನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿಂ ಭಾಂದ್ಚೆಂ (ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನೊ) ಸಂಬ್ರಮ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್  ಯೆತಾಲಿಂ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಚೊ ಬೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಹಿಂ ಚಾರ್‍ಯಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂಬ್ರಮಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಹಿಂದು ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ (ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್) ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸೆಜಾರಾ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘರಾಂನಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಘರಾ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶ್ಟಮಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗೋಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ ಮುಡೆ ಖಾಂವ್ಕ್, ಚೊವ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪೊಳೆ ಆನಿ ಲಾಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಕೊಬು ಘರಾ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಸ ಘರಾಂನಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಘರಾ ಜೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್  ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ವೋರ್ನ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ನಾ ತರ್ ಚೆಂಬಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್  ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಕೋಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ (ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಭಾವ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ತಾಲೆ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾಪ್ಪು ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ). ಅಶೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಿಂದು ಸೆಜಾರ್ಚೆಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ!  ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಮಿ ಕಶೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಎಕಾಚ್ ಫಂಗ್ತೆರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂದೂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ  ಏಕ್ ನಾ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ  ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್  ಘರಾಂನಿಂಯಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂಯಿ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ತಸಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವ್-ಭಾಂದಾವ್ಪಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಹೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಧಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಅಟ್ಟಿಂಜಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಫರಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್ಚೊ ದೀಸ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಲೊ. ಎಣೆಲಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಬರೆಂ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿಂ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನವ್ಯಾ ಭಾತಾಚೊ ಕಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಿಂದೂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಭಾತಾಚೊ ಕಣ್ ವೊರ್ನಾಕ್ ಘಾಲ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮೊರಿ ಜಾತಚ್ ದುದಾಕ್ ಭಾತಾಚೆ ಕಣ್ ಧಾಡೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಿಂದೂ ಭಾವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.  ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಆಮಿ ಅಸೊ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಭಾವ್-ಭಾಂದವ್ಪಣ್ ಚಡ್ತಾಲೆಂ. ಭುತಾಕ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನವೆಂ ಭಾತ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಂಧಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ಭಾತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಒತ್ತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಿಂದೂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಚುಕೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಾಂದಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಚುಕೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಉರಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. (ತವಳ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ಚೆಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ – ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಫಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್!).

ಹಿಂದೂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆರ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಣೆ ವೋರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾರ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮೊರಿ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ.

ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುತಾಕ್ ಆಮಿ ನಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುತಾಕ್ ತಿಂ ನಮಾನ್ ಕರುಂದಿ; ತುಮಿ ಜೇವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಚೌತಿ ದಿಸಾ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ  ಗೊಡ್ ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಲಾಯೊ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಪೂಣ್ ಚುಕೊನ್‍ಯಿ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಉಮೊ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸಂಕ್ರಾತಿ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಂಬಿಲಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಭುತಾಚೊ ಕೋಲ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಜಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಅಸಲೊಚ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮಾರಿಪುಜೆ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಿಡಾ, ದುರ್ದಶಾ ಮಾರಿವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ ಆಂಬುಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾರಿಪುಜಾ  ವೆಳಾರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವೊನ್ ಮಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ರಾಂದ್ತೆಲೆ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಶಾ  ಆಸ್ತಾಲಿ; ಪೂಣ್ ಮಾರಿಪುಜೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮಾರಿಪುಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟ್‍ಯಿ ಚಲ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ/ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ  ದಿತಾಲೆ. ಮಾರಿಪುಜೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ, ಪೂಣ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ಯೆತೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಗೌರವಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ; ವಿಶಾಲ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಕಶೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ತಶೆಂ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್, ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿತೆಲೆ. ಜಾತಿ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಫೆಸ್ತಾಂಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹೊ ಮಯಾಮೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಣ್ತನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಟ್ಟಿಂಜೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ-ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

1 comment

  1. Kutmacha festaso adlo udas korn dillyak most dev bore korum. makai adlo udas ailo, maka patlya 26 vorsam taun kutma sangata monti festaso sambram bogunk melona. pun moryecha besavan sontosan asam. dev bore koru adlo udas korn dillyak. moryechi daral besava tujer magta, ani sorvank bore monti fest magtam.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News