ಆಮ್ಕಾಂ ಉದಕ್ ಜಾಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 12, 2014 at 4:27 AM

ಉದಕ್ – ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚ್ಯಾ ಉಗಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಆಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್, ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪೃಥ್ವಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಗೃಹ್. ಉದಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಜೀವಾಣು ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಿ ಉದೆಲ್ಯೊ, ನಿಸರ್ಗ್ ಪಾಲೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಸರ್ಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ, ಮನಿಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ, ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಜಿವಿ. ಉದಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.

woman-drinking-water

ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಿವಿ – ಮನಿಸ್ – ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ರಳಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ, ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದಲ್ಲೆಂ, ಸವೆಂ ಪ್ರಕೃತೆನ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಅರ್ಪುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಅಪ್‍ಗ್ರೇಡ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಾವ್ಲಿ ಜಾಲಿ.

ಆಜ್, ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಕೇವಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಮುಳಾಚೊ ಗೂಣ್. ತಂತ್ರ್‍ಜ್ಞಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ದಿಲ್ಯೊ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊಚ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೆಕ್‍ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ, ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಿವಿ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಅಮೂಲ್ಯ್ ಪರಿಸರ್, ರಾನಾಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಎಕ್ದಮ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹೆರ್ ಜಿವಿಂ ಸವೆಂ ಖುದ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಆಜ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪರಿಸರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಹಿ ಪೃಥ್ವಿ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

Water drops

watercycle

ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಶೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾವಿಶಿಂ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ? ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುಮಿಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರೀ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್? ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರೊಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಸಲ್ವಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಉದಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕತ್, ಪುಣ್ ಉದಕ್? ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಯಾಂ.

(Originally published on December 24, 2011)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *