ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

Budkulo Media Network

Posted on : August 29, 2016 at 12:11 PM

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನಿಂ ತಾಂತುಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಅಗೋಸ್ತ್ 12ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಟೊಕಿಸಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ನವಿಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾನ್.

ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಿಲ್ಮಾನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ.

Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_01 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_02 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_07 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_09

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕೀ, ತಾಂತುಂಯ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಸ್, ಸಾಧನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಧರ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾತೆಲೆಂ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಂತುರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಹಿಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ವೈಭವ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಾಂವಾಂತೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ 10 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ಅಮರಶ್ರೀ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವರಾಂಕ್ ಶೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಡುಪಿ, ಪುತ್ತೂರ್, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ರಿಭಾಶಾ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ, ದುಬೈಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ದಾನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಫೆರ್ನ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಬ್ಯಾನಾರಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್, ಕಾಣಿ, ಚಿತ್ರಕತಾ ಆನಿ ಸಂಭಾಶಣಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_03 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_06 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_04 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_08 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_05

ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ, ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸಾನ್ ನಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೆಳ್ಳೆ,ಆಂಡ್ರು ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕ,ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿಲೀಮಾ ಶಿರ್ವಾಂ, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಲವಿನಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಲೂಸಿ ಅರಾನ್ಹಾ, ರೋನ್ಸ್ ಲಂಡನ್, ಜೋನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಗೋವಾ, ಮೆಮೊರಿ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಜೆರೊಮ್, ರಿಚಾರ್ಡ್ ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ, ಕ್ಲೇರ್ ಅಬುಧಾಬಿ, ಶೋನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ರೋಹನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ದುಬಾಯ್, ಗೋಡ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್, ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಗ್ಲ್ಯಾಡೀಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ಚ್ಯಾ ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಮೊಗಾ ಕವಿ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಫಿಲ್ಮ್ “ಸವಾರಿ 2” ಖ್ಯಾತೆಚಾ ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ಚೆನ್ನೈ) ಹಾಣೆಂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕನ್ನಡ ಅನಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಹಾಣೆಂ ಸಾಹಸ್ ದ್ರಶ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ.ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕಾಚೆಂ ಸಂಕಲನ್ ಅಸಾ.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಅನಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ದುಬಾಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಲ್ಲಾಂ.ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲನ್ ಅನಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.

ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಹಾಂ!

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *