Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : March 21, 2016 at 9:03 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 10; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ ಬಾಗಿಲ್ ರಿತೆಂ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೊರ್ಪಣಾಂ ಘಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಘರಾ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

Nirmone_Title Aಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ತಾಳ್ಣೆಂ ಹುನ್ ಕೆಲೆಂ. ದಾಸಿಕ್ ಆನಿ ಸುಂದ್ರಿಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ದವರ್ನ್ ಮಾಳ್ಯೆ ವಯ್ಲೆಂ ಭಾತೆಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲೆಂ. ತಣಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ದೋವ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಚರವ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಶೆಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ನಾ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಪೆಜೆಕ್ ಉದಕ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಧುವ್ನ್ ಘಾಲೊ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮುಗ್ದತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ತಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನ್ ಪೇಜ್ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಗರ್ಜೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಯ್ಕತಿತ್ ತಿತ್ಲೆ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಜಾತಾಲೆ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಲುಕಾಗಾಮಾಚೆರ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಿಕಡೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಯ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಕಾರಣಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆ ಯಶಸ್ವೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಚೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್ ಆನಿ ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಣ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

‘ಲುಕಾಬ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಲಯ್ತ್ ತರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕಸೊ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಲೊ ಪಳೆ…..’ ರೆಮೆಜ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಪಸಂದ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲುಕಾಗಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಲೆಂ ವಾ ಸ್ವತಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕರವ್ನ್ ಘೆತಾಲೆಂ ತಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

“ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗತ್ ತರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಲೊ” ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೆರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಆಮಿ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೀಸ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ.

ಮಿಸಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುನ್ಯಾನ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ.

ಮಿಸಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ನಿವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್‍ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಂವ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿತ್ ತರ್..? ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ.

ಮೀಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಥಂಯ್ಚ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಜಣ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಳಾಲ್ಲೆ. ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮುಸ್ಕರ್ ಗಂಭೀರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಬೋವ್‍ಶಾ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಶೆಂ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್‍ಯಿ ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಚೊವ್ಕೆ ಭೊಂವ್ತಿ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲುಕಾಗಾಮ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಚಡುಣೆ ಪುರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲುಕಾಗಾಮ್ ಮಿಸಾಕ್‍ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?

“ಲುಕಾಗಾಮ್ ದಿಸನಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್.

‘ವ್ಹಯ್‍ಮೂ…” ರೆಮೆಜಾನ್‍ಯಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಲುಕಾಗಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಲ್ವಣೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕದೆಲ್ ಘೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲುಕಾಗಾಮ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಲುಕಾಗಾಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ!

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ದಾವೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಜ್ವೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮಾನಾಯ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಲುಕಾಸ್ ಗೊಮ್ಸಾಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್… ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಆಂಬೊರ್‍ಪಿಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಲ್ಯೆನ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿ ಜಾಲೆಂ. ಲುಕಾಗಾಮಾನ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್? ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘುಂವ್ಡಾಯೆತಾ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ’ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪವ್ನ್, ‘ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂವ್ ತಶೆಂ…..’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ನಿಯಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಲಾಬ್ಚೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಮಟ್ಟ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ತೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್‍ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸದಿಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಆಮಿ ಕಾತೊಲಿಕ್, ಪವಿತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಮನಿಸ್. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಟಾಂವ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರತಾಂವ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್. ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಹಂಕಾರ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿತಾಂವ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನೀತ್ ಮಾಗೊನ್ ವೆತಾಂವ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸಲ್ವಲೊ, ಆನಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಣಿಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪ್ರೇಜನಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೋನ್‍ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಜಾತಾತ್… ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ…” ವಿಗಾರಾಂನಿ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

“ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮದೆಂ ವಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ ನಾಸಮಾದಾನಾಚೆಂ, ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್, ಲಡಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಘಡ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮದೆಂ ಪಡೊನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಧಾ ಜಣಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚಿ ನೀತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚಿಂ ವೀಸ್ ಘರಾಣಿಂ ವಾ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಆಸಾತ್. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡಿನ್, ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ಶಾ ದೀನಾಂವ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮದೆಂ ಪಡನಾ… ಆನಿ ಆಜ್…” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಜ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾಭಾವಾಂ ಮದೆಂ… ಖಾಶಾ ನ್ಹಯ್‍ತರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ… ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾಭಾವಾಂ ಮದೆಂ ಸಮಾದಾನಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಮಂಚೆತ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ದವರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಭಾವಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾದಾನಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ… ಆನಿ ತೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಒಪ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ…” ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಒಣ್ಕಾಲೊ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗಾರಾನಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪರತ್ ಮುಕಾರ್ ಬಾಗೊನ್, ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸಿಕೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿತಲೊ… ತೊ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್, ದೋನ್‍ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ… ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ಚುಕಿ, ಅಪ್ರಾದ್ ಕಿತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಲೊ…”

ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಟ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಕಾ ಬಸೊನ್‍ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಬದಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅನಾತ್ ಪುತಾಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಭಾವಾ ಸಾರ್ಕಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ತರ್‍ಯಿ ರುಣಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಗುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ!

“ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ತುವೆಂ ತಿರ್ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ. ತೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಸಾ… ತುಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಯ್” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

“ವಿಶಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್… ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್. “ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ ನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಗಾದೊ ಆತಾಂ ಘೊಳನಾ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಿರಿಯಾ ವಾಲ್ ಸೊಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಫುಟೊಂಕ್ ನಾ, ವಿತೊರಾಬಾನ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಕೆಲಿ, ‘ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೇಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾಳಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡ್ ಭಾಗೊನ್ ವೆತೆಲೆ. ತೊ ಬರ್ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡಿನಾ ತರ್ ಆಪುಣ್ ಜಣ್ ಧರ್ನ್ ತ್ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.’ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ… ಮಾಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಅಡೇಜ್ ಆಳ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ… ಪಾಳಾಂ ತಿತ್ತುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್… ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲಿಂ… ಪಾಳಾಂ ಯೆತಲಿಂ, ಮಾಡ್ ಮೊರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಗಲಾಟೊಚ್ ಗಲಾಟೊ. ಮರಿಯಾಣಾಬ್ ಗಾವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…”

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಉಲಯ್….. ಉಲಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಂ ಬರ್ಫಾ ಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಉಲಂವ್ಚೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ವಾ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.

“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…” ರೆಮೆಜ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉಡ್ಡಾಲೆಂ.

ವಿಗಾರಾಂನಿ ಮದೆಂ ಕೊಣೆಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ವಿತೊರಾಬ್ ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅನಿತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಶೆಣ್ ವಿಂಚ್ತಾಲೆಂ. ವಿತೊರಾಬಾಕ್ ತಿ ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ… ತೊ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ… ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಅನಿತಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೆಲೊ… ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ… ಮರಿಯಾಣಾಬ್ ಗಾವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ… ಹೊ ತಾಂಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ… ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ…”

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ ನಾ. ಪಾಜ್‍ಲ್ಲಿ ಸುರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ರಿಗಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಿ ನಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುರ್‍ಯೆಚಿ ಧಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಕಟೀಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ! ಫಟಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‍ಚ್ ಗುಂತುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಗುಜ್ಗುಜೊ, ಹಾಸೊ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಗತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣಿ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಕಪಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ತಚ್ ‘ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಉಲಯ್’ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‍ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಪೋರ್ ಸಾಯ್ಬಾನೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ಆನಿ ಪೋರ್ ವಿತೊರಾಬಾಚಿ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲಿ. ದುದಾಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪಿಡಾ ಆಸಾ… ಹಾಂಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ರುದಾನ್, ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್… ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಮೆಲಿ. ಹಿಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್… ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ…”

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೊ ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಬಾನೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್. ಮ್ಹಜೆ ಅಪ್ರಾದ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ತಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

“ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾಯೆ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ.

“ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಿರ್‍ಯಾವಾಲ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾತಾಟ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಂದ್ರಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆಯಿ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್… ಪಾಳಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಯ್ತೊಂವೇ… ಹಾಂವ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ P್ಫಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್, ಧುವೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್. ಹಾಂಣಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾವೇ… ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಬಾಳ್‍ಬೂದ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರಿಯಾಣ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್.

“ತೆಂ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‍ಯಾಂ… ಆತಾಂ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ… ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ವಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವತಾಯ್… ತುಂ ಪೋರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಒಪ್ವಲ್ಲೊಯ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ದೇಸುನ್.

“ಉಲಯ್… ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ? ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂ? ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂ? ಅನಿತಾ ಕಡೆ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂ….?

ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವೊಂಟಾಂ ರುಂದೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ ನಾ.

“ಸಾಂಗ್…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್

ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ….. ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಸುಕ್‍ಲ್ಲೊ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News