Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : July 11, 2014 at 8:25 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 4; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚ್ಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಂಕ್ ಬರಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಪರ್ಬೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ. “ರೂಕ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಡ್ ಭಾಗೊನ್ ಯೆತಲೊ… ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಶೆಂ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಖಣ್ ಖೊಂಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಈಟ್ ಸೊಧುನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್‍ಯಿ ದೆಂವ್ತಾತ್” ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

Nirmone_Title A“ತಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್….. ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಭಾವ್ ನ್ಹಂಯ್‍ವೇ… ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಕಾಡ್ಟಲೊ…. ತಾಕಾ ಪೆÇಲಿಸ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್…? ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಲೊಕಾಚಿ ಗಾಬ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ ತುಮಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿ….. ತುಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್….. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ…..” ಮೆಜಾ ವಯ್ಲಿ ಧುಳ್ ಖಾಂದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಮ್ತಿನೊ….. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್….. ತೊ ಆತಾಂ ನಾ….. ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಕಾಡ್ಟಲೊ. ತಾಂತುಂ ಗಲಾಟ್ಯಾಚಿ, ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ…..  ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಸಲೆಂಗೀ ಹಾಬಾ…..” ಮ್ಹಣತ್ ಕಾಮ್ತಿ ಚ್ಹಾ ಕರ್ಚೆ ರಾಂದ್ಣಿಚೊ ಉಜೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ….. ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ವಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಾಟಿಂ ಹೆಣೆ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ….. ವಚೊನ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾಡ್‍ಲಚ್ಚಿಲ್ ಬಸ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್… ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಜಾತಿತ್… ಬಾಯ್ ಚಲೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲಿ… ಬಸ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್. ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಆಮಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ವಾ ಪೆÇಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಸುರು ಜಾತೆಲೆ. ವೆಗಿಂಚ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ತೆಣೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ತರ್ ಘರಾ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಉಲವ್ನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಸೊಡಂವ್ಚೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ತರ್ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತೊ ನಾ. ವೊರಾಂ ಉತ್ರಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಮಸ್ಸೊ ವಾಡೊನ್‍ಚ್ ಯೆತಾಲೊ.

“ತರ್ ಪಾಟಿಂಯಿ ಹೆಣೆಚ್ ಯೆತೆಲೆಂ… ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಳಯ್ತಾಂ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ…..” ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ತಿಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವಚೊಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡೆ ತರ್ನಾಟೆ ಬಾಹ್ರೇನ್, ಮಸ್ಕತ್ ವಚೊಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್‍ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ರೂಪಾಚೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೊ ವಿಶಯ್. ಆದಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆತಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ಆದಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಡೂರ್, ಹರಿಯೂರ್ ವಚೊನ್ ರಯ್ಲ್ ಧರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ತರ್‍ಯಿ ಬೊಂಬಯ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ವೋರ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಂಯ್. ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ‘ಕಾಂಯ್ ನಾ’ ‘ಅಶೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್’ ಅಶೆಂ ನಿಸ್ರಾಟ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಸಮಾಸಮ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಥೊಡೆ ಭಿತರ್ ಫಕ್ರು ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕುಳ್ವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಭುತ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾತಿಚೊ ತಫಾವತ್ ಪುಸುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಹೊ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆತುರಾಯೆಚೊ ಜಾಲೊ. ಸಂಗತ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಭಾವಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮಧೇಂ ತಕ್ರಾರ್, ನ್ಯಾಯ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಮಧೆಂ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ವಾಟೆಕ್, ಗಾದ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್, ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್, ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನ್ಯಾಯ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್‍ಯಿ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮಧೆಂಚ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಪೆÇಪಳ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಮಾಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಕ್ರಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್. ಸುರ್ವಾತೆರ್‍ಚ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದಾತಾತ್ ನಾ ತರ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಡ್ತಾತ್. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಆಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಿಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತೊಂ. ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಗೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ.

ರೆಮೆಜ್ ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಣಾಕ್ ಉಜೊ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಗಿಮಾಂತ್ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ನ್ಹಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ರಾಂದ್ಣಿ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹಾಣಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಟ್ವಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವೊಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಾ ಅಶಿಂಚ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಆಡ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‍ಯಿ ನ್ಹಾವ್ಯೆತೆಂ. ಬಾಯ್ಲೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಲಿಂ. ಸುಕಿ ಖೊಲಿ, ಬಾರೀಕ್ ಆಡರಾಂ ಜಳಂವ್ಕ್ ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಸರ್ಶಿಲಿ ನ್ಹಾಣಿ ಬರಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ‘ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್, ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂ.

ತೆ ರಾತಿಂ ತೇರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮ್ಜಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಬಲಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತಿಲೊ.

“ತೊ ಮಾಬಲಾ ಫಟ್ಟಿಂಗ್….. ತುಜೊ ಭಾವ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ರಾತಿಂ ಘರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾ. ಆದಿಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಚೀಂಕ್ರ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಧುವ್ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಆವಯ್ಕ್ ಘರಾ ಸೊಡುನ್ ಹೊ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾ?”

“ಅಳೆ ರೆಮೆಜಾ….. ಶೆಂಡೊ ಕಸೊಯಿ ಬಾಂದ್ಯೆತ್, ಜೀಬ್ ಕಶಿಯಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್….. ಅತ್ತಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳೊಯಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮಾಬಲಾಕ್ ಅನಿತಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿತಾಯ್. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಒಣ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ ಆನಿ ಜನೆಲಾಕ್ ದೊಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೋಣ್‍ಯಿ ಆಯ್ಕಾತಿತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್…..” ಸಮಾದಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಥಿಂಪಿ ಉಡಂವ್ಚಿ ಕಹಲ್ಯಾಕ್….. ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಕಾಂಕಾರ್ನ್ (ಥಿಂಪಿ) ಉಡಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ದಿಸ್ತಾ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಅನಿತಾ ತಸಲಿ ಧುವ್ ಆಸ್ತಿ. ತೆಂಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಧುವೆಪರಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಧುವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಜೆನಾಯೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತಿಂ ಭೆಜ್ತಿತ್…..” ಹಾಂವೆಂ ತಾಳೊ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಪುರೊ….. ಪುರೊ ತುಕಾ ಭಾರಿ ತಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್… ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್” ರೆಮೆಜ್ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

“ತುಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂಯ್‍ವೇ…?” ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಅಳೆ ತುಂ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಏಕ್‍ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಆಡೇಕ್ ಭಾಗ್, ತಾಕಾ ಹಂಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಧುವೆಕ್ ಚರಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ….. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉಡ್ಟಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ…..” ಬೊಶ್‍ಯೆಂತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಎಕೆಚ್ ಉಂಡ್ಯೆಂತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ನ್ ದಡಬಡ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ವಾಂಕ್ಡೊ ಆಸೊಂದಿ, ತೊ ವಾಂಕ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ ಒಪುಂಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಸಾರ್‍ಚ್. ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್, ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂನಿ ಝಗಡ್ಚೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಚೊ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮಹಣ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಲೆಕ್ಲಾಂ ತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ರೆಮೆಜಾ ತಿತ್ಲೆಂ ದರ್ವಡಿ ವಾ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ದ್ವೇಶ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಫಾವೊ ತೊ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ‘ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ಭಾವ್ಯಾನೊ…’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆಂ. ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಗೆರ್ ಸದಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಂವಾಚೊ ಮ್ಹಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್‍ಯಿ ತಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಸಲೆ ಚಾಲಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್‍ಯಿ ಇಡೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಜಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಚಡ್ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲಿ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಗೆಲೊಂ. ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್.

“ಬಾಪ್ಪು ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್. ಘರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡನಾಕಾ” ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಅನಿತಾನ್.

ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

ಅನಿತಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾ-ಬಾಜ್ವೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಉಗವ್ನ್ ಪಾಂತಿ ಘಾಲ್ಲಿ.

“ಕ್ಹಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ಗೊ….. ಕ್ಹಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬಾಕಿ ಆಸಾ….. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆನ್ ಯೆತಲೊ….. ತುಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ….. ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪೆÇ್ಯ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್…” ಅನಿತಾ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆ ವಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್ ನಾಯೆಗೊ…..” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಕಹಲ್ಯಾಕ್… ಕಿತೆಂ ಬಾಪೆÇ್ಪ ಮಾತಾರೊ ಜಾತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಯಾ ವಾ ಚರಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ….? ಕಿತೆಂ ಹಂಕಾರ್ ತುಕಾ… ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್. ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಜೆಚರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್‍ಗಿ ಬಾಪೆÇ್ಪ…?” ಅನಿತಾನ್ ದುಸ್ರೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

“ಅಳೆಗೊ ಪುತಾ…. ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ನ್ಹಂಯ್‍ಗೊ… ಚಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

“ಪುತಾ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ…. ಬಾಪೆÇ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾಕಾ” ಪಾಟಿಂ ಪಳಯಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಅನಿತಾ.

ಭಿತರ್ ಕೋಣ್ ತರ್‍ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಕೋಣ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್ ಆಸಾಯೆ..?” ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ.

“ಬಾಪೆÇ್ಪ ಘರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ತೆಂಕ್ಶಿ ತರ್ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕಾತರ್ತಾಂ. ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್. ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಶೇಲೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಘರಾ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನಾವೇ…? ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್… ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್… ಹಾಂಗಾ ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾಂತ್… ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಯೆ…” ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಜ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಯ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!

ಕೊಯ್ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ. ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅನಿತಾಕಡೆ ಚಡಿತ್ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊಂ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಮ್ಹಣ್‍ಗಿ? ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಚರ್ಬೆನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ಪರ್ವತಾಪರಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ, ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಬಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಹೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ತರ್‍ಯಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಯ್ಲಾಂತ್ ದುಸ್ರಿಂ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾ… ಕೊಣಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ…? ಕಾಲ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್‍ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್… ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತುಕಾ? ತೊ ಮಾಬಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಳ್ದಿರೊ. ಆತ್ತಾಂ ಮರಿಯಾಣಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಮರಿಯಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಖರ್ಚುನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ಚಾರ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ದಳ್ದಿರ್ ಖಂಚೊ… ಪೆÇಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಂತ್ ಖಂಯ್…. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತಾಚೆ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾತ್…” ರೆಮೆಜ್ ಹುನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾತಾಂ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫುಟ್ಲೆಂ.

“ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಅಳೆ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜೆವರ್ವಿಂ ಖಂಚೆಂಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಸ್ರೆ ದಾದ್ಲೆ ತರ್ ತ್ಯೊ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪೆÇ್ಯ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾಬಲಾ ತಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಧಂಯ್, ಮಾಸ್, ಪೆÇಳಿ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಮಾನ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ದೂಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಜೆ ನ್ಹಂಯ್‍ವೆ… ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ… ಮಾರಾಕ್ ಕಂಡೆಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಉಡಾಸ್ ಖಂಯ್… ಹ್ಯಾ ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಂಕ್ಳೆ ಮೊಡಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತುಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತುಂ ತ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಧುವೆಲಾಘಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾ. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ವಿಗಾರಾಂಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ…” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್, ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಮೆರೆರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ರೆಮೆಜ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆತಾಂ ಅನಿತಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಜಾತಾ. ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೆಮೆಜಾನ್ ತರ್‍ಯಿ ತಾಚೊ ಭೊರ್ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ತಾ!

ಮರಿಯಾಣ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ವಾಡೊಂಕ್ ಆಸಾಗಾಯ್?

ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ. ರೆಮೆಜ್ ತಣ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚೀಟ್ ದಿಲ್ಯಾ…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ವಿಗಾರಾನ್ ಚೀಟ್ ದಿಲ್ಯಾ!” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಚೀಟ್ ತುಂಚ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News