Latest News

ಅದಿಕಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಹುಲಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 11, 2014 at 8:32 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಯುಪಿಎ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಕ್ಣೊಂತ್ ‘ಯುಪಿಎ-II: ರಾಹುಲಾಕ್ ವಾಟ್?’ ಲೇಕನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವೊಂಚೆ ವಾ ಪ್ರದಾನಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಾದ್ಯತೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲೊ ಸಂದರ್ಬ್ ರಚುಂಕ್, ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ತರಿಪುಣ್, ರಾಹುಲಾನ್ ಆಪುಣ್ ಪ್ರದಾನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆಚ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್‍ಪಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ, ಚತುರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ, ಚಿಂತಪ್-ದಿಶಾ ಆಸ್ಚೊ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಚೆಥಂಯ್ statesmanship (ರಾಜ್‍ನೀತಿಚಿ ಕುಶಲತಾ) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

Rahul Sonia

Rahul congress

ಲೋಕ್‍ಸಬೆಂತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದೊ ತೊ ತರೀ, ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಚೆಂ ಸಾದನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮುಕೆಲಿ ನಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್. ಶಿವಾಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತೀ ತೊ ಸಲ್ವಲಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂಯ್ ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆನಿಕೀ `ಬಚ್ಚಾ’ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಕೆರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ದೆಂವ್ಲಿಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ ನಾ. ನಿವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೋನಿಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ರಾಹುಲಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಾಹುಲ್ ತಾಂತುಂ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಪಾಸ್‍ಚ್ ಜಾಲಾ. ಚುನಾವ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಸಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಫುಡಾರ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕೀ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ, ಕುಸ್ಕೊಂಕೀ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.

Rahul 1 Manmohan-Sonia

Rahul baby

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪ್ರಾಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡಾಕ್ ನಿಶ್ಟಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಸತ್. ಜೋಕರಾಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಘಸ್ ಪುಸುನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಘರ್‍ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡಾನ್. ಹೆಚ್ ನಿತಿವರ್ವಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕುರಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ – ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡಾಂತ್ ಮುಖರ್ಜಿಕ್ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸವೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಆನಿ ಖಡಕ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ (ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಫುಡಾರಿಯೀ ಆಸಾ) ತೊ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ದವರುನ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್‍ಪತಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಜರ್‍ತರ್ ಆತಾಂ ತೊ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ, ತಾಕಾಚ್ ಮುಕ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಚಮ್ಚಾಗಿರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News