ಅಕ್ಷರ್ ಸಾಂತ್  ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

Posted on : December 16, 2015 at 1:43 PM

Budkulo_Harekala Hajabba_01ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಾದೊ, ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಥರಾಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‍ಯಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶಿ0 ಏಕ್ ಝಳಕ್.

ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಮನಿಸ್, ಚಿತುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್. ಕೊಣಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರೇಕಳ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಹರೇಕಳ ಥಾವ್ನ್ ಮ0ಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ 28 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾ0 ಥಾವ್ನ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ0 ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮ0ಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಎಕಾ ಕುರ್ಪಾಣ್ಯಾ0ತ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ವ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಶ್ಟಿ, ಸಾಹಸಿ ತಶೆ0 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತಿ ಜೋಡ್ ಚಡುಣೆ 150 ರುಪಯ್. ಶಿಕಾಪ್ ತಾಕಾ ನಾ ತರ್‍ಯಿ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾದ್ವಾರಿ0 ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದೀ0ವ್ಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ.

Budkulo_Harekala Hajabba_03 Budkulo_Harekala Hajabba_02

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶಿ0 ತೊ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ. ತಾ0ಚೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ0 ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 1999-ಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಳವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ವಿಶಿ0 ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ತಾಣೆ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ0ನಿ 2000 ಇಸ್ವೆ0ತ್ ತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಪಾಸೊತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮದ್ರಸಾಂತ್ (ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಸ್ಕೊಲ್) ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕಾ 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಳ್ಳೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0ಚೊ ಸ0ಖೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಪಾಸೊತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉದಾರ್ ಮನಾ0ಚಾ ದಾನಿ0ಚಾ ಆನಿ ಪೋಷಕಾ0ಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ0 ಬಾ0ದಪ್ ಉಬಾರ್ಲೆ0.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿ ನಾ. ಸಪಣ್ ಖರೆ0 ಜಾಲೆ0 ನಾ. ಆಪ್ಣೆ0 ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪ0ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ0 ಥಾವ್ನ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆಂ ಘಾಲ್ನ್, ದಾನಿ0ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪೋಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ತಾಣೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ0 ಬಾಂಧಾಪ್ ಉಬಾರ್ಲೆ0. ತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆ0ತ್ಲ್ಯಾ, ಸುತ್ತುರಾ0ತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭೊ0ವಾರಿ0ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0ಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ವೆಗಿ0ಚ್ ತೆ0 ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜ್ ಪರ್ಯಾ0ತ್ ಪಾವೊ0ವ್ಚೆ0 ತಾಚೆ0 ಸಪಣ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಲೆ0. ‘ಕನ್ನಡಪ್ರಭ’ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿ0ಚುನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್.ಐ.ಬಿ.ಎನ್. ರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಚಾನೆಲಾನ್ ‘ರಿಯಲ್ ಹೀರೊಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ರ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ವಿವರ್ ವಿತ್ರಾಯ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಚೆ0 ಮಿಸಾ0ವ್ ಲೊಕಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆ0 ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶಾ0ನಿ ತಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡು0ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ0.

Budkulo_Harekala Hajabba_04“ಹಾಜಬ್ಬ, ತಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಜೂನ್ ತೊ ಝಾಡು ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ0ತ್ ತಾಕಾ ಬಸೊ0ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ” – ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ವೀಣಾ.

ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ0 ಮುಕ್ಲೆ0 ಸಪಣ್ ಆಸಾ- ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ0 ಶಿಕಾಪ್ ಸ0ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0 ಪಾಸತ್ ತಾ0ಚಾಚ್ ಹಳ್ಳೆ0ತ್ ಏಕ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜ್. ಕಾರಣ್ ಧಾವಿ ಸ0ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0ನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಖಾತಿರ್ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾವಿಶಿ0 ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಇಸ್ಮತ್ ಫಜೀರ್ ಹಾಣೆ0 ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಪರೂಪದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಆವ್ರತ್ತಿ ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಬಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಹಾಣೆ0 ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮ0ಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚಾ ಬಿ.ಕೊಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ನುಡಿವಾಣಿ’ ಬುಕಾ0ತ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾಠ್ ಆಸಾ. ‘ಅಕ್ಶರ ಸ0ತ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ0 ತಾಚೆ0 ಸ0ದರ್ಶನ್ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಾ0.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾರುಪಿ0 ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಜಬ್ಬಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾ0ದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್.

Budkulo_Harekala Hajabba_05ಹಾಜಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಅಜಾಪ್ ಜಾ0ವ್ಚೆ0 ಸಹಜ್. ತಾಣೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾ0ದು0ಕ್ 1.50 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. 2009-0ತ್ ಮು0ಬಯಿಚಾ ಸಿಎನ್‍ಎನ್-ಐಬಿಎನ್ ಟಿವಿ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸ0ಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ0ಚತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾ0ತ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ‘ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ’ ಪ್ರಶಸ್ತೆಸ0ಗಿ0 ರುಪಯ್ 5 ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ0ಘ್ ಸ0ಸ್ತ್ಯಾ0 ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡುಣೆ 20 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ0 ವಯ್ರ್ ತಾಣೆ ತಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾ0ದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸ0ಘ್ ಸ0ಸ್ಠ್ಯಾ0 ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಹಾಜಬ್ಬ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸ0ಗಿ0 ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ಕಟ್ ಘರಾ0ತ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.

2009 ಸಪ್ತೆ0ಬ್ರಾ0ತ್ ‘ಅಕ್ಶರ ಸಾ0ತಾಚೆ0 ಘರ್ ಪೊಂವ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ ‘ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮ0ಗ್ಳುರ್‍ಚಾ ಟ್ಯಾಲೆ0ಟ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಫಾ0ವ್ಡೇಶನ್ ಹಾಣಿ0 ಲಗ್‍ಬಗ್ 90 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ0 ಘರ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರಯಿಲ್ಲೆ0. ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಫಲಕಾ0 ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರಾ0 ದವರು0ಕ್ ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಆಲ್ಮಾರ್‍ಯಿ ತಾಣಿ0 ದಿಲ್ಲಿ. ನವೆ0ಬರ್ 15ವೆರ್ ದೂರ್ ದರ್ಶನಾಚಾ ಚ0ದನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿ0 ಆಯ್ಕೊನ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್,ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ0 ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರು0ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ0. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ0ಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಹ0ಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಪೂ0ಜಾ ಹೊಟೆಲಾಕಡೆ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ0 ಪಳೆವ್ನ್ ತಾ0ಕಾ0 ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆ0 ಖ0ಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ0 ಆದಿ0 ಸ0ಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆಲ್ಬನ್ ಮಿನೆಜಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ0 ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ0 ಪಾಟಿ0 ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿ0 ಹಾಜಬ್ಬಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ, ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ಯು. ಘಟಕಾ0ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಸಾ0ಗ್ಲೆ0 ಖಂಯ್. ಸ0ಘಟನಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ0ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆ0. ಉಪ್ರಾ0ತ್ ತಾಣಿ0 ತಾಚಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜಬ್ಬಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ಕಟ್ಯಾ ಘರಾಚೆ0 ನೀಜ್ ಚಿತ್ರಣ್ ತಾ0ಕಾ0 ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ0.

CGS_TAಹಾಜಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ಚಡುಣೆ 15 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ0ಚಾ ಖರ್ಚಾರ್ 850 ಚದರ್ ಫುಟಿ0ಚೆ0 ಘರ್ ಬಾ0ದುನ್ ದಿ0ವ್ಚೊ ನಿರ್ಣ0ಯ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಘರಾಚೆ0 ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆ0. ಘರಾಚೆ0 ಕಾಮ್ ಆತಾ0 ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ0. ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಯುನಾ‍ಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ನವೆ0 ಬಿಡಾರ್ ಹಾತಾ0ತರ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಸಮಾಜಿ0ತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ0 ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರ0ಬ್ ಕರುನ್ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಪರ್ಕಟ್ ಘರಾ0ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಹೆರಾ0ಚೆ0 ಬರೆ0ಪಣ್ ಆಶೆ0ವ್ಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ವಿದ್ಯಾದಾನಿ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾ0ದುನ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ0 ಏಕ್ ಬರೆ0 ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ0. ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ0ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಿತೆ0 ಜಾಯ್?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಜಬ್ಬ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಸಂಪಾದನ್ 150/- ರುಪಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಉರವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಪಾಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾ. ರುಜ್ವಾತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ನಮಾನ್. ತರೀ, ಆಮ್ಚಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಏಕ್ fantasy, fairy tale ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಹಾಜಬ್ಬ ದಿಸ್ತೆತ್ ನಾ ಬಗರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆದರ್ಶ್ ಪುರುಷ್ ಹಾಜಬ್ಬ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *