ಅಕ್ತೋಬರ್ 10: ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಿರ್

Media Release

Posted on : October 6, 2014 at 7:44 PM

Story Writing Campದುಬಾಯ್: ಎಕ್ವೊಟಿತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಘಟನ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 10ವೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಚ್ಯಾ ಜುಮೊರಾಡ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಮುಳಾವಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಶಿಬಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.30ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Daiji Dubai Logoಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ದೊನ್ಪ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ 300 ಕಾಣಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‍ಯಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Stan Ageira1999ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲಾ.

ಉರ್ಬೆವಂತಾನಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸೊನ್, ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್ (055-1065023), ನಾನು ಮರೊಲ್ (050-8402207) ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ (056-7028143) ಹಾಂಕಾಂ ಫೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ.