ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 8, 2019 at 6:54 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಪುಣೀ ಚುಕಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಮೊಡ್ಯಾಂಪರಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಅಶಿ, ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಲಡಾಯ್ ವೆಗಿಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಹಜ್ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಮತ್ ಚುಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ರಾವಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವೈರಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಚತುರ್ ಮಾರ್’ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಆಂಗಾಂ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಪಿಕುಳ್ ನಿಸರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಿಸರ್ತಾಲಿಂ.

ಝಗಡ್ತಾಂ ಝಗಡ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಕುಡಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ದೆಗೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಣದಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್, ಪಯ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳಯಿಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಹುಶ್ಯ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊ.

ಕ್ರಮೇಣ್ ಪರ್ತುನ್ ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಕಾತಿ ನಿಕ್ಳಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕೊಂಪ್ರಾಂ-ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತೊ ಹಾತ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತಿ ಉದಾರಿ ಧರ್ನ್ ಉಳ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಗೋಪ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭೋವ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಮಾರಾಬಂಧಿ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ, ತರೀ ಮೂಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ವೊಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚೆಪರಿಂಚ್ ಥಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಥಾರೊ ಚುಕ್ಲೊ ಆನಿ ಲಕೊನ್ ತೊ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಹಾತಾ ಗಾಂಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಜಡಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೋಯೀ ಲಕ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೊ ಥಾರೊ ಚುಕ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ, ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಶೆವ್ಟತಾನಾ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ.

ತೆ ಶೆವ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೇಜ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭರಾನ್ ತೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಮೆಜಾಚ್ಯೆ ಧಾರೆಕ್ ಆಪ್ಟಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುವ್ಯೊ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕಾಜುಲೆ ಧಾಂವೊನ್, ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಥಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪಡ್ತಾಸೊ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಯ್! ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯೆ ಗಾಂಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಮೂಟ್‍ಯಿ ನಿಸ್ರೊನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಕಿರಂಗಳ್‍ಚೆಂ ಬೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ತಾಲಿ ಖರಿ, ಪುಣ್ ಬುಡ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತಣಾಚಿ ಆಶಿ ತರೀ ಆಶೆನ್ ಧರ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಬೋಟ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜಪಾನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾ ಕಡೆನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೂಡೋ ಶಿರೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ಬಂಧೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಕಿರಂಗಳ್‍ಚೆಂ ಬೋಟ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ವಾ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಸಕನಾ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ಪಡ್ತಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟತೆಚೊ ಕಾಳೊ ಪಡ್ದೊ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಚಾವೆಚಿ ಏಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಸಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಬೋಟ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಅಶಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್‍ಯೀ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ಫುಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ – ಬೊಬೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ – ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯೆ ಗರೆಪರಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾ ಮಾರಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿಯೀ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ವಾ ಬಚಾವೆಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಮಾನಾಯ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ನಿದೊನ್ ಉರ್ಲೆ.

ಜಮಲಾಬಾದಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊರ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಚಡ್ ದಿವೆ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವರಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ – ರಾತಿಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ವರ್ತ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಪಂಚೆತ್ಗಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ‘ಅಲ್ಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ತಾಚ್ಯೊ ಆಲೋಚನ್ಯೊ ಬದ್ಲಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ (ತೆದಾಳಾ ಬಾರ್ಸೆಲೊರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ) ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಶಿ ವಾಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ‘ಅಲ್ಲಾನ್‍ಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಂತ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೀ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಕಾ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಝಡ್ತೆಚಿ ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಜಿವೆಂ ಜಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪಂಚೆತ್ಗಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.

“ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಸೊ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್.

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ:

“ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

“ಕೊಣೆಂ ತಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ?”

“ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.”

“ಮುಂದರ್ಸಿ.”

“ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ದ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯೆ ಧುವೆನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂ-ಪತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂಯೀ ತೊಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

“ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಲಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯೆ ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?”

“ನಾ ಹುಜೂರ್.”

“ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ ನಹಿಂವೇ?”

“ಘಾಯೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಆಮ್ಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಹುಜೂರ್!”

“ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮುಂದರ್ಸಿ.”

“ಕೈದಿಕ್ ಆಮಿ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ.”

“ಬರಾಬರ್. ತಾಕಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜಿ ಭೆಟ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ನಾ ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಖಬ್ರೆ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.”

“ಕಸಲಿ ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್?”

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಿಯಾಂನ್. “ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಆಪುಣ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”

“ಹ್ಹ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಕೈದಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಪುಣೀ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಪಿಸೊ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್.”

“ಸದಾರ್ ಸಿ… ಸರ್ದಾರ್ ಕೋಣ್?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂಚ್, ನಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್! ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.”

“ಬರಾಬರ್.”

“ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಳ್ಕಿಚೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ವಿಚಾರ್ಲೊ.”

“ಪಿಸೊ ಖಂಯ್ಚೊ! ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜರ್ ವ್ಹೊಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತೊ!”

“ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹುಜೂರ್! ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕೈದಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ಖುದ್ದ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪುಣೀ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾವಸರ್ ತೀರ್ಪ್ ಬಾಕಿ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.”

ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಸಾಯ್ ಮಾರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಧೆಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಚಿಂತುನ್‍ಶೆಂ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ನೀತ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಮ್ಹಜೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಚಶಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ; ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ. ತೊ ಕೋಣ್ – ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಹಿಂವೇ ತುಮಿ?”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್; ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ.”

“ಭಿತರ್ ಆಪಯಾ ತಾಕಾ. ಆನಿ ಯೂಸುಫ್?”

“ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ.

“ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹುಜ್ರಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್.”

ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ –

“ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಟವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡ್” ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಕಿತೆಂಯೀ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಸಲಿಯೀ ತಾಕಿದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ರಾತ್ ವಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ನರ್ಗೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ದೊ… ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್.”

“ತುಜೆಂ ಕಾಮ್?”

“ಹಾಂವ್ ನಾಂವಾಕ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.”

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತೊ ದುಬಾವ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿ” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಯ್ಡೊ ಘೊಟ್ಲೊ.

“ತಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.”

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್. ತ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಧುವ್ ತಾಕಾ ‘ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹೊಂವ್‍ಂಚ್ ಗಳ್ತಾಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ…”

“ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಲಾಳ್ ಗಳ್ತಾಲಿಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್…” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತುರ್ತಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಶೆವ್ನ್, “ತೊ ಕೈದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಬಂದ್ ಆಸಾ – ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲ್ಯಾ!”

“ಕಿತೆಂ?” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪುನ್. “ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಥಂಯ್ ದವರ್ಚೆಂಚ್ ನಹಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ನ್, ಫಾವೊತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್! ವಚಾ, ತೆಂ ದಾರ್ ಫೊಡಾ ಆನಿ ಬಂಧಿವಾನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಾ!”

ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಚಾಕೊರ್ ಸಗ್ಳೆ ಫಾಸಾಳ್ಳೆ. ತ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಉರೊನ್, ಘುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಪರಿಂ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ದಾರ್ ಫೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಚೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರ್ ಫುಟೊನ್ ಉಸ್ಳಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಬಂಧಿವಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ಪಯ್ಲೊ, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಪೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೊಳೆಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಚಾಕೊರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ.

“ಹೊಚ್‍ಗೀ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೈದಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹೊಚ್ ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ಪುಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೈದಿ ನಹಿಂ ಖಂಯ್.”

“ಕೈದಿ ನಹಿಂ ಖಂಯ್!?”

“ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೈದ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಹೊಚ್ ಭಿತರ್ ಉರ್ಲಾ, ಪುಣ್ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ ಜಾಲಾ. ಪುಣ್, ದಾರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್!”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್! ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಚಲ್ತಾ!” ಅಶೆಂ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ. ಸರ್ವಾಂಚೆ ದೊಳೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ಮನಿಸ್‍ಯೀ ನಹಿಂ, ಮನ್ಜಾತ್‍ಯೀ ನಹಿಂ – ಜಿವೆಂಯೀ ನಹಿಂ, ಮೆಲ್ಲೆಂಯೀ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣಸಾರ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *