ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

Media Release

Posted on : August 1, 2016 at 5:05 PM

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚ್ಯೊ 20 ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್-ವಿಡಂಬನಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ‘ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ’ ಪುಸ್ತಕ್ 2016 ಜುಲಾಯ್ 15 ವೆರ್ ದೈವಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರ್, ಇಜಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಸೋಜ್, ಸೆವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆರೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾಪ್ ಜವಾಹರ್ ಜೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಬಾಪ್ ಡೆರಿಕ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ರೋನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Herolpius_KVK_1 Herolpius_KVK Herolpius_KVK_2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *