ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ

Budkulo Media Network

Posted on : January 31, 2017 at 3:50 PM

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಲೆಪ್ಪಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಚಲಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ತೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ಮಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ’, ‘ಮಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್’ ಆನಿ ‘ಮಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್’ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

Budkulo_Carol Menezes_MissSouthIndia_03 Budkulo_Carol Menezes_MissSouthIndia_02 Budkulo_Carol Menezes_MissSouthIndia_04 Budkulo_Carol Menezes_MissSouthIndia_01

ಅಲೆಪ್ಪಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮೆಲೊಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 18 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಮಿಳ್ನಾಡುಚೆಂ ಬವಿತ್ರಾ ಬಿ. ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವರ್ಣಾ ಸಂಪತಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಮಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ.

ನಿಟ್ಟೆಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದುರ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ದುಸ್ರಿ ಧುವ್.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper
‘ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತುಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಆಶೆತಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *