Latest News

ಸಾಲ್ವೋದೋರ್ ಮಾಮಾಲೋ ನಾಲಾಯಕ್ ಪೂತ್

ವಿನಿಶಾ ರಿನಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

Posted on : June 13, 2015 at 7:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Vinisha Rini Thirthahalli_T 1ವಿನಿಶಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಂರ್‍ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿನಿಶಾ ರಿನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‍ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಚೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್‍ ತೆಂ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೆಟ್‍ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್‍ ಬರ್ಪಾ ರುಪಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲಿ ತರೀ, ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಘರಾಂನಿ ಹಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಆದಿಂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಚೊ ಲೋಕ್ ಘಾಟ್ ಚಡೊನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೆಣೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚಿ ಮೂಳ್ ಭಾಸ್‍ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಭಾಸ್ ಬರ್ಪಾಂತ್‍ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿನಿಶಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ.
* * *     * * * * *     * * *
Comedy_Tರಾತ್ತಿಂ ಗುಸ್ತೀನಾಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜುವಾಂವ್ ಗುಸ್ತೀನಾ ಘರಾ ಈಲಲೋ. ತೆನ್ನ ಗುಸ್ತಿನಾಲೋ ಪಾಯ್ ಥೋಡೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಘೇವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಕಡ್ಯೆನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದುನ್ ಪಡ್ಲಲೋ. ದೆಕುನ್ ತೆಕ್ಕಾ ಜುವಾಂವ್ ಈಲಲ್ ಖೊಬೊರ್ ಗೊತ್ನಾ ಆಸ್ಲಲಿ. ಹೆ ದೋಗೂ ಲೋಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೇವ್ನ್ ನಿದ್ಲಲೆ. ಸಾಕ್ಕಾಳಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗುಸ್ತಿನಾಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮಾನ್ ಹೊಡಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸೌಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ… ತೆಗ್ಗೆಲಿ ಸೌಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಾನಾಚಾ ಫುಲಾಕ್ ತೊಪ್ಚಾಕ್ ಸುರ್ ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾ ಜುವಾಂವ್ ಉಟ್ಟೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಈಲೋ.ಕಟಾಂಜನಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲಲೋ ಸಾಲ್ವೊದೋರ್ ಮಾಮು ಥೈಂಚ್ ಚಾಚೆ ಲೊಟೋ ಘೇವ್ನ್ ಈಲಲ್ ಗುಸ್ತಿನಾಲಿ ಆವಯ್ ನಾತಾಲ್ ಆಂಟಿಕ್ ಪೊಳೈತ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ಅಗೋ ಚಾ ಹಾಡ್ಲ್ ಗೋ. ದವರ್ ಹಾಂಗಾ! ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!! ಕಿತ್ ಗೋ ರಾಂಡೇ..? ಆನೀಕೀ ಉಟೂನಾ ಗೋ ತೋ.. ತುಗೆಲ್ ತೋ ನಾಲಾಯಕ್ ರಾಂಡೇಪೂತೂ? ಹೈ ಗೋ ಹಡ್ಬೇ ರಾಂಡೇ… ತುಂಯೆ ರಾಂಡೆನ್ ತೆಕ್ಕಾ ಸಮಾ ಬೊರೀ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ ತರ್ ತೋ ರಾಂಡೆ ಪೂತ್ ಇತ್ಲೋ ಹಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತ್ತಲ್ಗೋ? ಹೈಯೀ… ತೂಂಯೆ ಗೋ ರಾಂಡೇ… ತೂಂಯೆ ಕರ್ಲಲೆ ಬಾನಗಡೀ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾವೂನ್ ತೋ ರಾಂಡೆ ಪೂತ್ ಇತ್ಲೊ ಹಾಳ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲೋ… ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”Laugh 2ನಾತಾಲ್ ಆಂಟಿ: “ವೊಗ್ಗೇಂ ರಾವಾ! ಆಮ್ಗೆಲ್ ಘರಾ ಹ್ಯೋ ಶಿರ್ಸೀಚೊ ಮಗ್ಗಿ ಬಾಯೆಲೋ ಪೂತು ಜುವಾಂವ್ ಈಲಾ. ತುಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಾಳಿ ಸಕ್ಕಾಳಿ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ತೆ ಪೂಣ್ ಚಿಂತಾ ಕಿ ನಾ!?”ಸಾಲ್ವೊದೋರ್ ಮಾಮು: “ಓಹೋಹೋ ಕಿತ್ತೆರೇ ಜುವಾಂವಾ? ಬರೋ ಆಸ್ಸ್ ರೇ? ಘರಾಂತ್ ವೊಟ್ಟಿ ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ್ ರೇ? ಯೋರೇ ಬಸ್ ಹಾಂಗಾ. ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತೆಂ ಪೂಣ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಸ್ ಕೀ ನಾ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಗುಸ್ತಿನಾ ಭಾಷೆನ್ ಕಾಮ್ ಧಂದೋ ಕಸ್ಲೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ ಗುಂವ್ತಾಸ್ ಕೀ ಕಿತ್ತೆಂ?”ಜುವಾಂವ್: “ಹಾಂವ್ ಬರೋ ಆಸ್ಸಾಂ. ಘರಾಂತೀ ವೊಟ್ಟೀ ಬೊರೀಂ ಆಸಾತ್ ಮಾಮಾ. ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಏಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟೆಂಪೋ ದವರ್ಲಾ ಮಾಮಾ. ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಟು ಯಲ್ಲಾಪುರ್. ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಲ್ ಕೀ ಏಕ್ ಶೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪೋ ಆಸ್ಸ್ ಖೈಂ. ಘೆವ್ಯಾಂ ಮಣ್ ಈಲಲೋ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಘೆಯ್ಲ್ಯಾರು ಮಾವಿನ್ ಗುಂಡಿ ಗೇರ್ ಸೊಪ್ಪಾ ಟು ಕುಮ್ಟಾ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ಹಾಂಯೆ.”ಸಾಲ್ವೊದೋರ್ ಮಾಮು: “ಹೈ ರೇ ಪೂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರು ತುಗ್ಗೆಲ್ ಬರಿ ಉರ್ಕಾ. ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹ್ಯೋ ರಾಂಡೆ ಪೂತ್… ಗುಸ್ತೀನ್ ಆಸ್ಸ್ ನೀಂ. ಕಸ್ಲೆ ಉಪ್ಯೋಗಾಕ್ ನಾ ರೇ. ಹ್ಯೋ ಬೇವಾರ್ಶಿ ತೆನ್ನಾ ಇಸ್ಕಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಸ್ತಾನಾ ಮರ್ಯಾದೆನ್ ಸಮಾ ವಾಜೂನಾ… ಬೊರೈಲ್ನಾಂ… ಕಿತ್ತೆಂ ನಾಂ. ಥೂಂಯ್ ಎಶ್ಶೆಲ್ಶೀಂತ್ ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ಕಿತ್ಕೀ… ನೈಂ ಮೇಷ್ಟ್ರಾನ್ ಗಾಂಡೀರ್ ಲಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ ಕೀ ಕಿತ್ಕೀ ಗೊತ್ನಾ… ಹುಬ್ಳೀಕ್ ಧಾವೂನ್ ಗೆಲ್ಲಲೋ. ದೋನ್ ಮೈನೆ ಜಾಂವ್ಚ್ ಭಿತರ್ ಥೋಂಯ್ ಕಿತ್ತೆ ಬಾನಗಡೀ ಕರ್ಲೆಕೀ ಕಿತ್ ಕೀ… ಹುಬ್ಳಿ ವೊಟ್ಟೀ ಹಾಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಪಾಸೂ ಘಾರಾಕೂ ಆಯ್ಲ್ ಹ್ಯೋ ರಾಂಡೇ ಪೂತೂ… ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾ!!”

ಜುವಾಂವ್: “ಹೈಯೀ? ತಶಿ ವೊಟ್ಟೀ ಕರ್ಲಲೆ ಹೆಣೆ? ಆನಿಂ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾಂವೂನ್ ಗೆಲ್ಲಲೋ?”

Laugh 1ಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮು: “ಹೈಯಿ. ಚಾರ್ ದೀಸಾನಿ ವಾಪಾಸ್ಸೂ ಈಲ್ ನೀಂ. ಥೈಂ ಸೂನ್ ಘಾರಾ ಎತ್ತರೀಚ್ ಯೋ ರೇ ರಾಂಡ್ಲಾ… ಮಗ್ಗೆಲ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಡೀಂತೂ ಬಸ್ ರೇ… ಕಾಜಾ ಗುಂಡಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ತ್ ಪುಣ್ ಶೀಕ್ ರೇ ಮಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೋ ಬೇವಾರ್ಶಿ ತೂಂಯ್ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ.. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಗಾಂಡೀಕ್ ಖೋರ್ಜೋಣ್ ಉಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾಕ್… ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”

ಜುವಾಂವ್: “ಹೂಂ ಮಾಗಿರು? ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ ಕರ್ಲೋ?”

ಸಾಲ್ವೋದೋರ್ ಮಾಮು: “ಮಾಗೀರೂ… ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೆತ್ತಾಂ ಮಣ್ ಮಂಗ್ಳೂರಾಕ್ ಗಾಂಡೀಕ್ ಪಾಂಯ್ ದೀಂವ್ನ್ ದಾಂವ್ಲೋ.. ಹ್ಯೋ ನಾಲಾಯಕ್ಕೂ! ಪಾದ್ರಿ ಜಾತ್ತ್ ಕೀ ಮಗೀರ್ ಕಿತ್ತೆಂ..? ಕಸ್ಲೇಂ ನಾಂ. ಚೋರ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಸಾಮಾ ಆಸ್ಸ್ ಹ್ಯೋ ರಾಂಡೇ ಪೂತ್… ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕನೀಕ್ ಥೈಂ ಸೂನ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಕೀ ಗಿಟಾರ್ ಕೀ ಪಾಟಾರ್ ಕೀ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ ಯೆತ್ತಾನೂ ತಶ್ಶಿ ಟೊಂಯ್ಯೋ ಟೊಂಯ್ಯೋ ಕರಾತ್ ಧಾಂವೂನ್ ವಾಪಾಸೂ ಈಲೋ.. ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”

ಜುವಾಂವ್: “ಹೈಕೀ ಮಾಮಾ ಹ್ಯೋ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಲೋ? ಮಾಗಿರು?”

ಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮು: “ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ತೆಂ? ಮ್ಹಕ್ಕಾ ಪೇಂಟಾಂತ್ ಈಲಲ್ಲ್ ಲೋಕ್ ವೊಟ್ಟೀ ಸಾಲ್ವೋದೋರ್ ಮಾಮಾ ತುಗ್ಗೆಲ್ ಪೂತ್ ಗುಸ್ತೀನ್ ಕಿತ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಮಣ್ ಇಚಾರ್ತಾತ್.. ಕಿತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಹಾಂಯ್ಯೆ ಹ್ಯಾಂ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾಲೆಂ… ಮಾಗೀರ್ ಕಿತ್ಕೀ ಐಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮೊಣ್ ಗೆಲ್ಲಬಾ.. ಥೈಂ ಕಿತ್ಕೀ ಬಾನಗಡೀ ಕರ್ನ್ ಘೇವ್ನ್ ವೊಮ್ತೆ ಘಾಲ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಈಲೋ.. ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”

ನಾತಾಲ್ ಆಂಟಿ: “ವೊಗ್ಗಿಂ ಬೊಸಾ ಪೊಳಾಯಾಂ! ಸಗ್ಳೇ ದೀಸು ಸೌತಾ ಬೊಸ್ತಾತ್ ನೂ. ಕೆನ್ನ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ… ಕೊಣಾ ಮುಕಾರು ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ಸೌಚಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಚೇ ನಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೀ ಕಿತ್ಕೀಂ ದೇವಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೂ ಗೊತ್ತು!”

Laugh 3ಸಾಲ್ವೋದರ್ ಮಾಮು: “ಹೈಗೋ ರಾಂಡೇ ತುಗ್ಗೆಲ್ ತ್ಯಾ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರು ತುಕ್ಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತ್ತಾನೂ? ಆಯ್ಕಾಲ್ಗೋ ರಾಂಡೇ… ಆಮ್ಗೆಲ್ ಜುವಾಂವಾನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ದವರ್ಲಾ ಖೈಂ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಡಿ ಘೆಂವ್ಚಾಕ್ ಈಲ್ ಖೈಂ. ತುಗ್ಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾನು ಕಿತ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಆಡ್ ಘಾಯ್ಲಾ? ಐಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಾಂತ್ ಯೀ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವೂನಾ! ಮಾಗೀರ್ ಕಿತ್ತ್ ಕರ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ತುಗ್ಗೆಲ್ ತ್ಯಾ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾನು!! ಮೀನ್ ಯಾಪಾರಾ ಕರ್ತಾಂ ಮಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ ನೀಂ ತೆಗ್ಗೆಲ್ ಸಾನ್ ಭಾವಾಚಾ ಮಾಸ್ಳೇ ಆಂಗ್ಡೆಂತೂ..? ಮಾಗೀರ್ ಕಿತ್ತ್ ಜಲ್ಲೆಂ? ಜಾವ್ಚ್ ಕಿತ್ಗೋ.. ಹ್ಯೋ ಬೇವಾರ್ಶಿ ತೆಗ್ಗೆಲ್ ಸಾನ್ ಭಾವಾಲೆ ಆಂಗ್ಡಿತುಚ್ ಹಮಾಲಿ ಕರ್ಚಾ ಲಾಗ್ಲ್ ನೂಗೋ… ಥೂಂಯ್ ಪುಣೀ ರಾವ್ಲ್ ಕೀ?? ನಾಂ. ದೋನ್ ದಿಸಾನಿಂ ಧಾಂವೂನ್ ಈಲೋ… ರಾಂಡೆ ಪೂತೂ… ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”

ನಾತಾಲ್ ಆಂಟಿ: “ಹೈಯಿ ಹಮಾಲಿ ಕರ್ಲೆಂ ಕಿತ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ? ಭಾವಾಲೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರು ಕಿತ್ತೆ ಹಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕೀಂ? ವೊಗ್ಗೀ ಬೊಸ್ಸಾ ಪೊಳೈಯಾಂ.”

ಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮು: “ಹಮಾಲಿ ಕರ್ಲಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೂಗೋ.. ತಕ್ಕಾ ತುಗ್ಗೆಲ್ ಪುತಾನ್ ಕರ್ಲಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವೂನಾಂಗೋ ರಾಂಡೇ… ಅಗೋ… ಹಾಂಗಾ ಪೊಳೈ! ವೊಣ್ತೀರ್ ಕಿತ್ತೆಂ ಸೈತಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ತ್ ಗೋ? ಥೋಂಯ್ ಕಿತ್ತ್ ಪೊಳೈತಾ?? ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕಾ..!! ತುಕ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ ಹಾಂಯೆ! ತುಗ್ಗೆಲ್ ಹ್ಯೋ ಪೂತೂ ಕಿತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡ್ತ್ ರೇ ಮಳ್ಯಾರೂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಘಾರಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ ಹಾಗ್ಗೂನ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಳ್ಳ್ಯ ಭಾಷೆನ್ ಹ್ಯೋ ರಾಂಡೆ ಪೂತೂ ಗೊಯಾಂ ವೊಸೂನ್ ಗ್ಯಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀ ಗಾರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಪೂಣೀ ಕಿತ್ತೆಂ ತರ್ ಕರ್ತಲ್ ಮಳ್ಯಾರೂ… ಥೈಂ ಸೂನೀ ಧಾಂವೂನ್ ಈಲ್ ರಾಂಡೆ ಪೂತ್… ಜಾಲ್ಲಕೀ ನಾಂ!!”

ಜುವಾಂವ್: “ಹೈ ಮಾಮಾ? ಗುಸ್ತೀನು ಗ್ಯಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ ಕೀ? ಮ್ಹಕ್ಕಾ ಗೊತ್ನಾ! ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ?”

ಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮು: “ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ತೆ ಜಾಂವ್ಚೆ? ಹಾಂಗಾ ಈಲಲ್ ತರೀ ಗಾಂಡ್ ಧಾಂಪೂನ್ ರಾಂದೂನ್ ವಾಡ್ಲಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ರಾವ್ಕಾಕೀ ನಾಂ… ಹೆಗ್ಗೆಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ತೆಗ್ಗೆಲ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ತೆಗ್ಗೆಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಹೆಗ್ಗೆಲ್ ತಕ್ಲೆಕು ಘಾಲ್ನು… ಬ್ಯಾಂಕಾಂತೀ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬ್ಯಾಗೀ (ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಜನ್ ಆಟೋ) ಹಾಡ್ತಾಂ ಮೊಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ ತೋ ರಾಂಡೆ ಪೂತೂ… ದೀಸ್ ಆನಿಕ್ ರಾತ್ ಬ್ಯಾಗೀ… ಬ್ಯಾಗಿ… ಕರ್ಲೊ… ಕಿತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗೀ?? ಬ್ಯಾಗೀ ವೊಮ್ತೆ ಪೋಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ… ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!”

ನಾತಾಲ್ ಆಂಟಿ: “ಕಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲಯ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಆನಿ ಪುಣೀ ತ್ವಾಂಡ್ ಧಾಂಪ್. ಆಯ್ಲೆಲ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ ಲೋಕಾಂಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರು ತುಕ್ಕ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಿತ್ತೆಂ?”

Laughಸಾಲ್ವೊದರ್ ಮಾಮು: “ಆಯ್ಕಾಲ್ ಗೋ ಹಾಡ್ಬೆ ರಾಂಡೇ… ಹ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ಗಳೋ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಮಾರ್ನುಡಾಯಾಂ ಮಣ್ ದಿಸ್ತ್ ಮಕ್ಕಾ. ಕಿತ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ… ಹೆಂ ಆವಯ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಹಡ್ಬೇ ರಾಂಡ್ ಆಸ್ಸ್ ನೀಂ.. ಹೇಂ ರಡ್ತಾ ಬಸ್ತ್ ನೀಂ… ನಾಂ ತರ್ ಕೆನ್ನಾಕೀ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೋ ಹಾಂಯ್ಯೆ! ಆಮ್ಗೆಲ್ ಜುವಾಂವಾಕ್ ಪೊಳೈಗೋ. ಕಿತ್ಲೆ ಬೆಗ್ಗಿಂ ಇತ್ಲೆ ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರುಚ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟೆಂಪೋ ದವರ್ಲಾ ಖೈಂ. ಅತ್ತಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಘೆಂವ್ಚಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಈಲ್ ಖೈಂ. ಅನಿಕೂ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ವೊಟ್ಟು ಘಾಯ್ಲ್ ಕೀ ಕಿತ್ ಕೀ! ತುಗ್ಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಾನ್ ನೂಗೋ ಹ್ಯೋ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಜುವಾಂವೂ? ಹೆಕ್ಕಾ ಪೊಳೆವ್ನ್ ಥೋಡೆಂ ಶಿಕ್ಚಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ತ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಕು. ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!! ಅನಿಕೂ ಜುವಾಂವಾ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಘರಾ ಯೆತ್ತಾ ವೊಯ್ತಾ ರಾವ್ ಕಳ್ಳೆರೇ? ಮಗ್ಗೆಲ್ ಪೂತು ಹ್ಯೋ ರೆಡೋ ಆಸ್ಸ್ ನೀಂ ಗುಸ್ತೀನು ತೆಕ್ಕಾಯ್ ಥೋಡೆಂ ದುಡ್ಡು ಕರ್ಚೆಂ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಂಕಯ್ . ತ್ಯಾ ರಾಂಡೆ ಪುತ್ತಾಕೀ ಸಮಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ ಕಳ್ಳೆರೇ ಜುವಾಂವಾ?”

ಜುವಾಂವ್: “ಜಾಯ್ತ್ ಮಾಮಾ. ಮ್ಹಕ್ ಗೊತ್ತಾಸ್ಲಲೆ ವೊಟ್ಟಿ ಶಿಂಕಯ್ತಾ. ಅತ್ತಾಂ ಥೋಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಕ್ಕ ಥೊಡೆಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಸ್ಲಾ. ಮಕ್ಕಾ ಥೊಡೇ ಲೋಕಾನಿಂ ದುಡ್ಡು ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಸಾ. ಶಿರ್ಸೆಂತ್ ಎಕ್ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಸ. ಇಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಾಪ್ತೋ ಸೋಡ್ನ್ ದಿತ್ತಾಂ ಮಣಾಲಾಗ್ಲೋ. ಹಾಂಗಾ ಕುಮ್ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಟೋ ಮಗ್ಗೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಸಾ. ತೇಣೆ ಮ್ಹಕ್ಕ ಧಾ ಲಾಕ್ ದೀಂವ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಸಾ. ತೋ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೋ… ಅತ್ತ ಥೊಡೆಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ಸಾ ಪಂದ್ರ ದೀಸ್ ಸೋಡ್ನ್ ದಿತ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ಸಾ… ಥೋಂಯ್ ಮಗ್ಗೆಲ್ ಟೆಂಪೋ ಗಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸಾಚಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ವೋಡ್ನ್ ಹೊರ್ಲಾ. ಸೊಡೈಚಾಕ್ ಥೊಡೇ ಪೊಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ಅನಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಶೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಸ್ಸ್ ಖೈಂ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಚಾಕೀ ದುಡ್ಡು ಊಣೆ ಪೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಕ್ಕ ತುಗ್ಗೆಲ್ ರಿಟೈಡ್ ಜಾಲ್ಲಲೆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್ಸ್ ಖೈಂ ನೂ ತಾಂತುಲೆ ಪಾಂಚ್ ಲಾಕ್ ದುಡ್ಡು ರೀಣ್ ದೀ ಮಾಮಾ. ಏಕ್ ಮೈನೋ ಸೋಡ್ನ್ ವಾಪಾಸ್ ದಿತ್ತಾಂ”

ಸಾಲ್ವೋದೋರ್ ಮಾಮಾಲೆ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆತ್ತಾಂ ಏಕೂಚ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಈಲೋ: “ಜಾಲ್ಲ್ ಕೀ ನಾಂ!!!”

1 comment

  1. Ghata voilen konkni talenth, polovn dadhoslon. Apurbaechi bhas ani shaili.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News