ಸಂವಹನ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಬೆಸಾಂವ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 6, 2017 at 8:38 PM

“ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೊ ನಾ…”, “ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾ…”, “ಹಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬಜೀ ಪಾಡ್…”, “ತೊ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್‍ಕ್ಲಾಸ್”… ಅಶೆಂ ಆಮಿ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನಾ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊಚ್. ವ್ಹಯ್ಮೂ? ತರ್ ಹೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂವಹನ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ, ತಶೆಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.

ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಂನಿ ‘ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಗೀ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಒಪ್ತಾತ್. ಬೆಂಕಾಂತ್ ತಶೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಸಯ್ತ್, ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀತ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾ ನೆಂ? ತೆಂಚ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್, ಗುಮ್ಮಾಪರಿಂ ಕರುನ್, ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿತ್ ತರ್ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತಾ ನೆ? ಹಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ, ಸಂವಹನ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ.

Communication_01

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಜೆಂ ಸಂವಹನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂವಹನ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ. ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಫ್ತರಾಂತ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂ ಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್, ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಿಣ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ಸಮಸ್ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಕರ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಥಂಯ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಯ್ಲೆ, ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೊ ಪೂತ್. ಬಾಪುಯ್ ಕೆಪ್ಪೊ ಆನಿ ಮೊನೊ. ಪೂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್ ತೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪಳೆತಾಂ ಕಿತೆಂ? ಪೂತ್ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಉಪಕರಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಪುತಾನ್ ತಾಕಾ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಕಸೊ? ಕೇವಲ್ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞಾಂನಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನಿಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ವೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಸೊನೀ ಕಿತ್ಲೊ ನೆಣ್ತೊ, ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‍ಶೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಉಡಾಸ್ ದವರಾ, ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾ, ಮೊನ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಲೊ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಘೆತಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾದ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಗತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ. ದಿತೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ದೀಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಸಂವಹನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ – ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿತಾ ಪುಣ್ ಘೆತಲೊ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ವಾ ಘೆತಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸೊನ್ ದಿತಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಂವಹನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾದೊ ಅರ್ತ್ ಇತ್ಲೊಚ್ – exchanging of information. ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಣ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: Communication is a purposeful activity of exchanging information and meaning across space and time using various technical or natural means, whichever is available or preferred. ಪಳೆಯಾ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸಂವಹನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಹೆತ್, ತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ exchange ಘಡ್ತಾ.

Communication_03 Communication_05

ತುಮಿಂ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ವ್ಹರ್ತಿ ಚೂಕ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಚಿಂತಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿ ಮೊನ್ಯೊ, ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಜರ್ ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಆಜ್‍ಚ್ ಬದ್ಲಿಯಾ. ಖರ್ಯಾನ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಸಂವಹನ್ ಮನಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಝೀಬ್ರಾ ಆಸಾ ನೆ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಳ್ಚೊನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ವರ್ಣಾಚಿಂ ಆನಿ ಸುರೂಪಾಚಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕೋಣ್, ಪೆಲಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿಚ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಸ್ತ್, ಕಾಟಿ ವಾ ಜಿರಾಫೆ ಇತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಸಿಂಹ್ ಇತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ, ಹಸ್ತಿಂಕ್, ಜಿರಾಫೆಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಿಂಹಾಂ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ. ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ ಸಂವಹನ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಆಸಜೆ. ವೊಪ್ತಾತ್‍ಮು?

ರಾನಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಆವಾಜ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಕಿಡಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಏಕ್ ವಾಗ್ ವಾ ಚಿತಳ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂನಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಯೀ ಘಡ್ತಾ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಂವಹನ್. ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ, ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್, ಏಕ್ ಶಿರ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾತ್, ಅಪಾಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್. ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಫಕತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಚೆರ್ ರುಕಾರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ತೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂನಿ ಆಪಾಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ, ಗಂಭೀರತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾತ್.

Communication_04

ತರ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮೂ, ಸಂವಹನ್ ಕೇವಲ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್? ಪುಣ್ ಆಮಿ ಮನಿಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾಂವ್. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖರಿಮಸ್ತೆನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಇಶ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗ್ಡಾವ್ನ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಕಾರಣ್ ಸಂಪೆಂ – ಸಂವಹನಾಚೊ ದೋಶ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಂವಹನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಧಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂವಹನ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಗರ್ಬಾಂತ್‍ಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ರಡ್ತಾ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಚಲನ್ ಸಯ್ತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆಂ ಚಲನ್, ಆವಾಜ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಂವಹನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಸಾರ್ಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲಜೆ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ ಹೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ಗರ್ಜೆಚಿ. ಸಂವಹನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಂದರ್ಬಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ರುಜು ಕರ್ತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಂಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡಿಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾಪ್, “ತೊ/ತೆಂ ಆಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಶಾರೊಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ…” ಅಶೆಂ ಪಲಾಯನ್‍ವಾದಿ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಖೆಂಡಿಜೆ. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಗವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ತಾಂಚಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ನಡ್ತೆಂ, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿಂ ಆನಿ ಚುಕಿದಾರ್‍ಚ್. ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯೊ ನಿಶಾನಿ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಏಕ್ ರೂಕ್ ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್ ವಾ ಝಡ್‍ವಾರೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಪಡನಾ. ಪಡೊಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ – ವಾಳಯ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಪೊಕೊಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಪಾಳಾಂ ಮೊರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಗಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಸಂವೇದನ್ ಆಸನಾ. ಸಂವಹನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ.

ಸಂವಹನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಸಂವಹನ್ ಕಶೆಂ ಪೂರಕ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಂವಹನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಕೊಣಾ ಥಂಯ್ ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ, ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ತೃಪ್ತೆಚಿ ಜಾತಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಸ್ ಬರೀ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ, ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಜೆ, ಶೇಲೆ ಕರ್ನ್‍ಗಿ, ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿನ್‍ಗಿ ವಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‍ಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ – ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಪೊಕೊಳ್. ತಶೆಂ ಉಲಯ್ತಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕೃತಕ್‍ಪಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆಫಿಸಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆನ್ ಮೊಗಾನ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ತಲೊ/ಲಿ ಘರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್/ಘೊವ್/ಭುರ್ಗಿಂ/ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕಡೆನ್ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್? ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಜೆ. ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಮೊನಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ದೆವಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ.

Communication_02

ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗಿಂ ವಾ ಪತಿ ಪತಿಣ್ ವಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ, ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಮಸ್ತ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಿಶಾರೆ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ, ಮನಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂಯ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಂವಹನಾಚಿ ನಿಶಾನಿ. ಕೋಣ್ ದೊಗಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ಲಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್‍ಗೀ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾ ವಾ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಚೆಂ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹಿಶಿಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂವಹನ್.

ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ಪುಣ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ರೀತ್, ಮಾದ್ಯಮ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ವಾ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಮನಸ್ತಿತೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಗುಂತುಂಕ್ ಸಕತ್, ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ ರಚಿತ್. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಯ್ತ್, ಗಾಯನ್ ಕರಿತ್ ವಾ ನಾಚತ್. ತಶೆಂಚ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ, ಎಕೆಕ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಕರಿತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲಿಂಯ್ ಸಬಾರಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ತಸಲಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಸ್ತಿತೆಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಸನಾಂತ್‍ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರಿಂ ಆಸನಾ. ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸಂಪ್ಯಾನ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಅರ್ತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೆಂಚ್ ಸಂವಹನ್.

ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸುದ್ರಾಯ್ತಾಂವ್, ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾಂವ್, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಹನ್ ಬೋವ್ ಸುಗಮ್ ಜಾತಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾತಾ, ಜಿಣಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಜಾತಾ. ತಾಚೆ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೆರ್ ಕಸಲಿ ಜಾಯ್? ಬರೆಂ ಸಂವಹನ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಾಂವ್ ತರ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್.

ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಸಂವಹನ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

(ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ 2015ಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಜುಲಾಯ್ 1-15ಚ್ಯಾ 2016ಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ).

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Visit our Kannada News Website www.janavahini.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *