ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಂವ್?

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 13, 2014 at 6:07 AM

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ್.

ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿ ಸವೆಂ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿಚಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತೊಟಾಂತ್, ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಘರ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೊ ಪ್ರಾಣ್. ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಬಸಾಜೆ, ಚಲೊಂಕ್, ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾಂವೊಂಕ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಜಾಗೊ ವಿಕುಂಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುಂಕ್ ಮನ್ ವೊಡಿನಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ. ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆ ನಾ. ಕಾಮಾಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪೇಂಟ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾಚ್, ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್, ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮತಿಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿಕೀ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾತಿತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪಪ್ಪಕ್ 62 ವರ್ಸಾಂ, ಮಮ್ಮಿಕ್ 58 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸಾ. ಮಮ್ಮಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ರಾವಾಜೆ. ವೊಗೆ ಬಸಾನಾ. ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜತನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಬರೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಬರೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಎಫ್.ಎಲ್., ಉಡುಪಿ

ತುಜ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಆತಾಂ ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂನಿ ಘೊಳ್ಚೆಂ/ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳುನ್ ಜೊಡಿಜೆ ತಸಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಂಣಿಂ ಪೆÇಸುನ್, ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್‍ಚ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತೆಂ ವಾಜ್ಬಿ.  ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ತಾಂಚೆ ಆತಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆಕಡೆಚ್ ಉರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಶೆರಾಂಕ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ನಾಡಾಂತ್ ಘೊಳುನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಸೆಜಾರಾ ಭೊವುಂನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಯ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಕುಡಿಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭಿಗಡ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಜಾತಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ, ಕಶಿ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಕರುಂದಿತ್. ಆಳಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕೃಷೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕೃಷೆಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಳಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯಿ ಪಾವಾನಾ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಸ್ತವೀಕ್, ಆಮಿ ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಅಸಲೆ ಎಕೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ತಿಂ ದೀಸ್ ಸಾರುಂದಿತ್. ಘೊಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ ತರ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಳಾಂಕ್ ದೀಂವ್ದಿತ್. ತ್ಯಾ ಗಾದೆ-ಭಾಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಪರಿಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ. ತಾಂತುಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಚಿ ತಕ್ಲೆಫಡಾಪಡ್ ನಾ. ಶೆರಾಂತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕರುಂಕ್ ಕಾಮ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ವಿಶಯ್, ಗಜಾಲ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಜಣ್ ಆನಿ ಪರಿಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.  ಸುಸ್ತಿ ಮತಿವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಅವ್ಯವಸ್ತ್ ಜಾತಾ.

ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕುಂಚಿ ನಾ. ತಿಣೆಂ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ. ಘೊಳ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಉಣಿ ಕರುಂದಿತ್. ಘರಾ ರಾವುನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಜಣ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಿಂ ಕರುಂದಿತ್. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವುಂದಿತ್. ಬರೆಂ ಜಾತಾ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೊ ಘರ್‍ಜಾಗೊ ವಿಕುಂಕ್ ಪಳೆಯಾ.

ನಾಡಾಂತ್ ರಾವುನ್ ತುಮ್ಚೆಪರಿಂ ಶೆರಾಂತ್ ವಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಿಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಶೆರಾಂನಿಂಚ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ನಾಡಾಂತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲಾತ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪುಢಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್-ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಶೆರಾಂತ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ. ಹೆಂಯ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಪೂರಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತುಮಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಯೆತಾ. ಪಾಪ್ಪಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ನಾಡಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ತುವೆಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆನಿ ಪುರ್ಸತ್ ಜಾತಾನಾ ತುಮಿ ನಾಡಾಂತ್     ಪಾಪ್ಪಾ-ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ       ದೀಸ್ ರಾವುಂಕ್ ವಚ್ಯೆತಾ. ಪಾಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ನಾಡಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ದಿಶ್ಟೆನ್‍ಯಿ ಶೆರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬರಿಚ್. ನಾಡಾಂತ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಂ ಬರ್ಯಾ ವಾ ತುಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತುಕಾಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ, ತುಕಾಯ್ ತಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ.

ತುಜೊ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಸೂತ್ರಾಯೇನ್ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕಡೆಯಿ ಹೆವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಯೆತಾ.

-ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

 

(Originally published on March 09, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *