ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್

Media Release

Posted on : July 6, 2017 at 8:03 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೊ.ಮಾ.ದೊ. ಕೆ.ಎ. ವಿಲಿಯಂ ಹಾಣೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜುಲಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಾಸಕ್ ಲೋಬೊ ನವ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಚಲ್ಲೊ.

Mysuru_JR Lobo Sanman_1 Mysuru_JR Lobo Sanman_2

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಘ್ (ರಿ.) ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Visit our Kannada News Website www.janavahini.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *