ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ

Budkulo Media Network

Posted on : July 26, 2014 at 10:49 AM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಬಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ತವಳ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಶೆತಾಂತ್ ಥಿರ್ ಉರಶೆಂ ವೆದಿ ದಿಲಿ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್.

mer_200714_edward4
2014 ಜುಲಾಯ್ 20ವೆರ್ ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಟಾರ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಕೋನಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಶಾಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ನಗ್ದೆನ್ ರು. 10,000 ಆಟಾಪ್ಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.

‘ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆ.’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಸಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ತರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರ್ಯಾನ್ಸನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಡೊ| ನಜ್ರೆತಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

mer_200714_edward2

mer_200714_edward7

mer_200714_edward10

mer_200714_edward5 mer_200714_edward1

‘ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಏಕ್ ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಶೀದಾ ಮನಿಸ್. ಅನೀತ್ ತೊ ಸೊಸಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಏಕ್, ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಂಕಿವರ್ತಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಡೊ| ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂದ್ತಾಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

mer_200714_edward7 mer_200714_edward14 mer_200714_edward19

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. `ಹಾಂವ್ ಡೊ| ನಜ್ರೆತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವತ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣೆ, `ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಮನ್ವಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬಾ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಸಮನ್ವಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.