‘ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Media Release

Posted on : June 7, 2017 at 5:07 PM

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ಹಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ‘ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಮುಂಬೈ ವಾಶಿ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಭಾವೆ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ 8.30 ವರಾರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ.

Budkulo_Limbe ani Mirsang (1)

dav

dav

dav

dav

dav

hdr

dav

dav

dav

dav

hdr

dav

Budkulo_Limbe ani Mirsang (14)

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *