ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

Posted on : April 14, 2016 at 10:13 AM

Ram Gopal Verma_Budkulo_Title4ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗ್ ಕಿತ್ಲೆ ಗಾಢ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಸೈತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಿನೆಮಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಲಾಂತ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ನೇತಾಜಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಇಷ್ಟ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಆವೇಶಾನ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಶಿಳೊಣಿ ಮಾರ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನೇತಾಜಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೋಂವ್ ಉಭಿ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ‘ನೇತಾಜಿ ವಿಶಿಂ ತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ತೊ ಗಾಂಧಿಚೊ ಅಹಿಂಸಾ ವಾದ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರುಧ್ ಸೈನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಝಜಾರಿ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ನೇತಾಜಿ ಕಸೊ ಝಜ್ಲೊ ತೊ ಜಾಣಾಂಯ್ವೇ?’ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ‘ನೆಣಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಹಿಟ್ಲರಾ ವಿಶಿಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?’ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತೊ ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ಯೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ನೇತಾಜಿನ್ ಜಪಾನಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಣಾಂಯ್ವೇ?’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆದ್ನಾ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವೊಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೇತಾಜಿ ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ.’ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಆಯ್ಕಾತೆಚ್ ತೊ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಾ ಗೊಂದೊಳಾಯೆನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ಆವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘುರ್ಕುನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೇತಾಜಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಉಭಿ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ದೇಶಾಕ್ ನೇತಾಜಿಚಾ ದೇಣ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾ’ಸ್ಚೆಂಯ್ ಮಸ್ತು ಉಣೆಂಚ್ ತರೀ ನೇತಾಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ವರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಭಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ನೇತಾಜಿಚಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಬೆಜೊ ರೀ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೊ!

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತಾಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಸಮಸ್ತ್ ಜೀವಿಂಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಯಾ, ಅನುಕಂಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಬುನ್ ದಾಂಬುನ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್‍ವೇ?’ ‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಐವಜ್ ಧಾ ಲಾಕಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾರ್?’ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಬರೆಂ ತರ್. ತ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುಫಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಶಿವೇ?’ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_007

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹನಿಸ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಜೀವಿಚ್ ನೆ? ತಾಕಾ ಯೀ ಜೀವ್ ಆಸಾ. ಸುಣೆ ಆನಿ ಮ್ಹನಿಸ್. ತಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ‘ಜೀವ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಂ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್… ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮೂ?’ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್.’ ತೊ ಸಂತೊಸಾನ್ ಒಪ್ಲೊ. ‘ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ತುಂ ಗಾಂಧೀಜಿ ವ ಹಿಟ್ಲರ್.. ಹಾಂಚೊ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್?’ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊಯ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ.

‘ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಆಸ್ಚಾ ತುಕಾ ತೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ತುಂವೆ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ’ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೊ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ‘ಎಕಾದವೆಳಾ ತೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜೀವನ್-ಮರಣಾ ಮಧೆಂ ಝಜೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತರ್… ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್‍ಗಿ? ವ, ಸುಣೆಂ ಮೊರೊಂದಿ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ತಶೆಂ ತರ್ ತುಕಾ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ದಯಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಯಾಂ… ತುಕಾ ಭವಿಶ್ಯ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ದೆಣೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ… ತೊ ಭುರ್ಗೊ ವಾಡೊನ್ ಎಕ್ಲೊ ನೊಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಕಸಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಯ್?’

ಅಶೆಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸುಣೆ, ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ.. ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತರ್ಕ್ ಥೈಂಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತರ್ಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ‘ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್’ ಪುಸುನ್ ವೆತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕೊಟೆಂ ದುಸ್ಪಟೊನ್ ವಚೊನ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾತಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೆಂ ಸಮರ್ತನ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಹಾನ್ ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್‍ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಉಲಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ: ‘ಎಕಾದವೆಳಾ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಿ ರಾವಾತ್? ತುಂವೆ ಮೆಚ್ವೊಂಚಾ ಕನಿಷ್ಟ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ? ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಪೊಂಡ್ಕುಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚಾ ವೆವಸ್ತೆಚೊ ತುಂ ಕಸೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್? ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ ಎಕಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಂ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್, ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ತುಜೊ ಭೆಜೊ ತುಜಾ ಆಧೀನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ಎಕಾದವೆಳಾ ಝಜ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾರತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಶ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತೆದ್ನಾ ತುಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪರ್ಜೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗಿ? ತುಂವೆ ದ್ವೇಷ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’ ಅಶೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ಅಪುಣ್ ಭಾರತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ವ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಂಚಾ ‘ಪ್ರೊಗಾಮ್’ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ತೆಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗ್ ಡೀಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕರ್ನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ತಾ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ

ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *