‘ಯೆಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಾ’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 31, 2016 at 4:50 PM

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತಿಂ ಫುಲಂವ್ಕ್, ಧಲಂವ್ಕ್, ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಜ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ – ಸಿನೆಮ್.

ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂಗೀ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ನಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್. ಜರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಮೂಲಿ ಥರಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಪಳೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಂ ಬರವ್ಯೆತ್? ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲಾಂ, ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಚ್ವಲಾಂ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾತ್.

‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ಹೀರೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ, ಹೀರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್, ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ವಾಚಾ.

ಹಿರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಿಯಾ, ತುಂ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಹಿರೊಯಿನ್. ತುಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊ? ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್: ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ನಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ, ಗೌರವ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖೆಳ್ಳಾ, ನಟನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂವೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಗಳ್ಳಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ತಾಂ.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಅದ್ಭುತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್, ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಬರಿ ಘಡಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಟ್ ನಟಿಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ವಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ (ಫಾಮಾದ್) ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಹೆಂ ವರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಸುಗ್ಗೆಚೆಂ. ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಚ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ನಟ್ ನಟಿ ಆಸಾತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಾತ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ, ಪದಾಂ ರಚ್ಚೆ, ನೃತ್ಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಎಡಿಟರ್ಸ್ (ಸಂಕಲನ್ ಕರ್ಚೆ) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಸಮುದಾಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆಸ್ಚೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಮಿಟೇಶನಾಂತ್, ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಸೊ ಜೊಡ್ಚೊ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳತ್‍ಗಿ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಉದೆಜೆ ತರ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸಜೆ ಆನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸಜೆ. ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಫಿಲ್ಮಾಂ ಶೂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಶೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತಾಚೆರ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ ಪೂರಾ ಆಸಾ ತೆಣೆಂ (ಗಾಂವಾಂತ್, ಮೈಸೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬೈ, ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಮೆಚ್ವತಲೊ ಆನಿ ಟೊಕಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಳೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡಿಜೆ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_03 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_02

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಹಿರೊಯಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ? ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್, ಮೊಡೆಲಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತೆ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಮೆಸೆಜಿ ಧಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮುಖ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಖಂಚೆಂ, ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸತ್, ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯೇತ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಪರಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಕ್ ಆಫರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಜೆ? ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪಳೆಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಬ್‍ಟೈಟಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿತಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತೆಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಶೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಲೊಕಾನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೊ ಶೊ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯಿ ಹೆಂಚ್ ಆಮಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾಂವ್.

ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಶೆಂ…

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸಹ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ತುಳುಂತ್ಲಿಂ ಹಿಟ್ ಸಿನೆಮಾಂ ನಿರೆಲ್ ಆನಿ ದಂಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂತೀ ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದೀಪಕ್, ತುಂವೆಂ ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ?

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ದೋನ್ ತುಳು ಆನಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರದೀಪಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಡಯಲೊಗ್ಸ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ತುಳುಪರಿಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಂಭಾಶಣಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೆವೆರಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂ ಪರಿಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಯ್ ಕಾಣಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸಾ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_04

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೊ ರೋಲ್ ಕಸಲೊ?

ದೀಪಕ್: ಹೀರೊಚೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್. ಹೀರೊ ಪಾಪಾಚೊ ಚೆಡೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶನಾಂನಿ ಆಮಿ ತಾಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಂವ್. ಖುಶಾಲಾಯ್, ಕೊಮೆಡಿ ಆಸಾ, ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ, ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸಾಚೆ ಸೀನ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಥರಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮಜಾ ಜಾಲಿ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಹೆರ್ ನಟ್, ನಟಿಯಾಂನಿ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಂತೀ ತಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ?

ದೀಪಕ್: ತುಳು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಕನ್ನಡ, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ, ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಏಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಚಿ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಬುದಾಬಿ, ಕುವೈಟ್, ಕತಾರ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಶೊ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬರಿ ಕಾಣಿ, ಡೈಲೊಗ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶನ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕೊಮೆಡಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_05 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_06 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ?

ದೀಪಕ್: ಖಂಡಿತ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್) ಲೋಕ್ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಪಳೆತಾ. ಆಮಿ ಸೆಜಾರಾಂತ್ ತುಳು ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂನಿ, ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್‍ಯಿ ಬರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆತಾ. ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಗರ್ಜ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚಲನಾಂತ್. ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಂ ವಾಪಾರಿಜೆ. ಆನಿ ಕಾಣಿ, ಪದಾಂ ಬರಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆ ಆಸಾತ್‍ಗಿ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಜಿಕೊಂಕ್, ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ಆನಿ ದುಡು ಜೊಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್?

ದೀಪಕ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ತಾಂತುಂ ತೀಸ್ ಚಾಳಿಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡಿಜೆ. ವರ್ಸಾಕ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಜೆ. ಆನಿ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಬಾಳ್ವತಿತ್. ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾರಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತಾಂತುಂ ಬಾಧಕ್‍ಚ್ ಚಡ್.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_09 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_07

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಹಿ ಮೂವಿ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ. ಹಾಂತುಂ ಫನ್ ಆಸಾ, ಮನೊರಂಜನ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಸಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕೇಶನಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಪದಾಂ ಬರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ನಟನ್, ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತೆಲಿ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ಜಿಕಯ್ಲಾಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನೀ ಹೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *